image-1
კ. ფარცხალაძე, გ. მაზანიშვილი

კვების პროდუქტების სამაცივრო ტექნოლოგია მეთოდიკური მითითებანი პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

უაკ: 621.56

განხილულია პირველი სახის რეგულარული თბური რეჟიმის თეორიული საფუძვლები.  ამ თეორიაზე დაყრდნობით ამოხსნილია გაცივების, გაყინვისა და შენახვის პრაქტიკული ამოცანები. გაანგარიშებულია თბური პროცესის ხანგრძლივობის, პროდუქტში სიცივით დამუშავებისას ტემპერატურის ცვლილების, შეშრობისა და სხვა მაგალითები.
დანართში მოცემულია ინფორმაციული მასალა, რომელიც საჭიროა გაანგარიშების ჩასატარებლად.
განკუთვნილია მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის „კვების პროდუქტების სამაცივრო ტექნოლოგიის“ და „მაცივარ დანადგარების“ კურსების პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად, აგრეთვე მაგისტრანტებისა და საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისათვის.

 

 

 

image-1
დ. ფრიდონაშვილი, ჯ. იოსებიძე

საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი
(მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოს შესასრულებლად)

უაკ: 629113

მეთოდური მითითებები განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საავტომობილო სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
მ. ელიზბარაშვილი, პ. ელიზბარაშვილი

სარკინიგზო კავშირგაბმულობის მოკლე კურსი

უაკ: 656. 254 (075.32)

განხილულია რკინიგზის ტრანსპორტზე ადგილობრივი, მრავალარხიანი, ავტომატური სატელეფონო, ოპერატიულ – ტექნოლოგიური კავშირგაბმულობის სახეების ჩამოყალიბების, დისკრეტული ინფორმაციის კოდირების, ტელეგრაფრების და მონაცემების გადაცემის ორგანიზების საკითხები, აგრეთვე კავშირგაბმულობის ელექტრული საკაბელო ხაზების კონსტრუქციები და შუქგამტარების ფუნქციონირების ფიზიკური საფუძვლები, რადიო, რადიორელეური და თანამგზავრული კავშირის სისტემების აგების პრინციპები.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის „სარკინიგზო დეპარტამენტის“ პროფესიული სწავლების, ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის პროგრამით დაკავებული სტუდენტებისათვის, აგრეთვე შეიძლება სასარგებლო იყოს რკინიგზის თანამშრომლებისათვის, რომლებიც სატრანსპორტო კავშირგაბმულობის საფუძვლების გაცნობით არიან დაინტერესებულნი. 

 

 

image-1
მ. დემეტრაშვილი

დეტალების ესკიზებისა და ნახაზების შედგენა (მეთოდიკური მითითებები)

უაკ: 744(075.8)

განხილულია დეტალების ესკიზებისა და ნახაზების შესრულების, მათზე ზომების დასმის წესები და დებულებები, რაც ახსნილია სხვადასხვა ტიპის და სირთულის დეტალების მაგალითებით.განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის (როგორც ბაკალავრიატის, ასევე უმაღლესი პროფესიული სასწავლებლის) სატრანსპორტო და მექანიკური ფაკულტეტის, აგრეთვე მასთან გათანაბრებული სპეციალობების სტუდენტებისათვის.
ნაშრომი შესრულებულია ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტში.

 

 

 

image-1
გ. გოგიჩაიშვილი, თ. სუხიაშვილი

სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტება ლაბორატორიული პრაქტიკუმი (UML, MsVisio)

უაკ: 681.3.06.

განხილულია ობიექტ-ორიენტირებული მიდგომით რთული პროგრამული სისტემის დაპროექტების საშუალებები თანამედროვე ინფორმაციული, ვიზუალური (MsVisio) ტექნოლოგიების გამოყენებით.
მოცემულია საპრობლემო სფეროს ლექსიკონის განსაზღვრის, კლასების მოვალეობების, მათ შორის მიმართებების დადგენის, ცალკეული ობიექტების სასიცოცხლო ციკლის ფორმირების, მარეალიზებელი კომპონენტებისა და კვანძებზე მათი განთავსების მოდელების წარმოდგენა მოდელირების უნიფიცირებული ენის (UML) გამოყენებით.
განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობის სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და სპეციალისტებისათვის.

 

 

image-1
გ. გოგიჩაიშვილი, თ. სუხიაშვილი

სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზი ლაბორატორიული პრაქტიკუმი (UML, MsVisio)

უაკ: 681.3.06

მოცემულია დავალებები და სავარჯიშოები პროგრამული სისტემის მოდელების ასაგებად საპრობლემო სფეროს შესწავლისა და ანალიზის მიზნით მოდელირების სტანდარტულ ენაზე (UML) ობიექტ-ორიენტირებული მიდგომის საფუძველზე.
მოყვანილია სისტემისადმი მოთხოვნების – ძირითადი და ალტერნატიული სცენარების ფორმირების, აქტიორთა როლებიდან გამომდინარე სამუშაო პროცესებისა და ოპერაციების აღწერის, მოთხოვნათა რეალიზებისათვის ძირითად აბსტრაქციათა ნაკრების გამოყოფისა და მათ შორის ურთიერთქმედების საშუალებების მოდელირება თანამედროვე ინფორმაციული (MsVisio) ტექნოლოგიების გამოყენებით.
განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობის სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და სპეციალისტებისათვის.  

 

 

image-1
მ. გუდიაშვილი

მენეჯერული ეკონომიკა

უაკ: 338.24

განხილულია ეკონომეტრიკული, სტატისტიკური, პროგ­ნო­ზი­რების, ქსელური დაგეგმვის, გადაწყვეტილების ხის, კა­პიტალის ბიუჯეტირების და სხვა მეთოდების გამო­ყენე­ბა მენეჯერული გა­დაწყვეტილების მისაღებად.
განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფა­კულტეტის სტუდენტებისთვის, გარდა ამისა, იგი სასარ­გებ­ლო იქნება ამ საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის.

 

 

 

image-1
გ. ღვინეფაძე

WEB-დაპროგრამება HTML 5

უაკ: 681.3.06

განხილულია WEB - გვერდებისა და საიტების შესაქმნელად გამიზნული ბაზისური საშუალების  HTML ენის ბოლო ვერსია - HTML 5, ასევე, - WEB - დაპროგრამებასთან დაკავშირებული სხვა სიახლეებიც, მათ შორის ინტერნეტის განვითარების მიმართულებანი.
განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობათა შემსწავლელი სტუდენტებისა და ამ საკითხებით დაინტერესებულ სხვა პირთათვის.

 

 

 

image-1
თ. ცერცვაძე, ბ. გოგიჩაშვილი, ზ. სვანიძე

ფოლადსადნობი საამქროების მოწყობილობა და დაგეგმარება

უაკ: 669.16.013; 669.18.

სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტროფოლად-სადნობი, ჟანგბად-კონვერტერული და მარტენის საამქროების ძირითადი და დამხმარე მოწყობილობები, მათი კონსტრუქციები, მუშაობის რეჟიმები, საკაზმე მასალების მიწოდების სქემები, ფოლადის ჩამოსხმის ხერხები და უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანის  სახესხვაობები. წარმოდგენილია ფოლადსადნობი საამქროების დაგეგმარების ძირითადი პრინციპები და გამწმენდი მოწყობილობები.
ეკოლოგიური ნაწილის თავები 7, 8 და 9  შესრულებულია პროფესორ ზიზი სვანიძის მიერ, რომელშიც მოცემულია საწარმოდან გამოყოფილი აირების გამწმენდი სისტემები და გამონაფრქვევი ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციის გათვლის მეთოდები და აქსონომეტრიული სქემები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია მეტალურგიის სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე მეტალურგიის საწარმოებში მომუშავე ინჟინერტექნიკური პერსონალისათვის.