პარონიმები ეწოდება ისეთ სიტყვებს, რომლებიც ბგერობრივად (ხან საერთო წარმომავლობის ან მსგავსი წარმოების გამო, ხან შემთხვევით, ზოგჯერ სემანტიკური ელფერითაც) ჰგვანან ერთმანეთს, რაც მიზეზი ხდება მათი აღრევისა (ისინი გაუმართლებლად მონაცვლეობენ როგორც ზეპირ, ისე წერით მეტყველებაში). გთავაზობთ პარონიმებს, რომლებიც, ჩვენი აზრით, საყურადღებო უნდა იყოს საგამომცემლო სახლის ავტორებისათვის. ჩვენ ვიხელმძღვანელეთ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ 2011 წელს გამოცემული ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონით. მთავარი რედაქტორი - თ. ვაშაკიძე. 
წირავს – სწირავს

წირავს (მღვდელი); სწირავს (სამშობლოს სიცოცხლეს).


 
წიწიბო – წიწიბურა

წიწიბო: წიფლის ნაყოფი, სამწახნაგოვანი (იჭმება); მისგან ხდიან ზეთს: „წიფლის წიწიბო ღორებს ასუქებს“ (ი. გოგებ.); წიწიბურა: 1. ბოტან. ერთწლიანი მარცვლოვანი მცენარე მატი­ტელასებრთა ოჯახისა; აქვს ფარად შეკრებილი თეთრი ყვავილები და სამწახნაგოვანი ნაყოფი; 2. ამ მცენარის მარცვალი (მდიდარია სახამებლით; ხმარობენ ბურღულად).


 
წიწილი – წიწილა

წიწილი (გველისა); წიწილა (ქათმისა).


 
წოდებითი – წოდებრივი

წოდებითი: გრამატ. მიმართვის ფორმა; წოდებრივი: ამა თუ იმ წოდებასთან დაკავში­რებული (წოდებრივი უთანასწორობა / განსხვავება).


 
წყდება – სწყდება

წყდება (თოკი / მაფი...); სწყდება (ბავშვს გული...).


 
წყვეტს – სწყვეტს

წყვეტს (საკითხს); სწყვეტს (გულს მეგობარს).


 
წყობა – წყობილება

წყობა: 1. შენობის კედლის ამოყვანა (აგურით, ქვით); 2. განლაგება (რაზმისა, ჯარისა); 3. რაზ­მე­ული, გუნდი (რაზმში ათი წყობაა, წყობაში – 50 კაცი); 4. აგებულება, სტრუქტურა (გრა­მატიკული წყობა); წყობილება: მმართველობის წესი (გვაროვნული წყობილება).


 
ჭამს – სჭამს

ჭამს (პურს...); სჭამს (ჭირი მოსჭამა).


 
ჭირნანახი – ჭირნახული

ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს – ვისაც გაჭირვება უნახავს; ჭირგა­მოვლილი: „შვილსა თავზე წასდგომია ჭირნანახი მისი დედა“ (ი. დავით.); „შუაში დგას ჭირნახული და მრავალჭრილობიანი მოხუცი“ (აკაკი), მაგრამ ჭირნახულს განსხვავებული მნიშვნელობაც აქვს: პურის, სიმინდის, ლობიოს... მოსავალი: „ჭირნახულით დატვირთული ურმების ჭრიალი აღვიძებდა შემოდგომის მდუმარე ჰაერს“ (ე. ნინოშ.).


 
ჭირს – სჭირს

ჭირს (მუშაობა); სჭირს (გრიპი).


 
ხარისხიანი, ხარისხოვანი – ხარისხობრივი

ხარისხიანი, ხარისხოვანი: კარგი ხარისხის მქონე (ხარისხიანი / ხარისხოვანი პროდუქცია); ხარისხობრივი: ხარისხის მიხედვით განსაზღვრული (ხარისხობრივი მაჩვენებლები).


 
ხელმოწერა, ხელის მოწერა – ხელწერა

ხელმოწერა, ხელის მოწერა: რაიმე ტექსტის ბოლოს სახელისა და გვარის დაწერა (დაიწყეს ხელმოწერების შეგროვება; დირექტორის ხელის მოწერა; ახლად დაქორწინებულები ხელის მოწერისთანავე ქალაქიდან გაემგზავრნენ); ხელწერა: წერის, ასოების გამოყვანის თავისებურება; ხელი (ლამაზი ხელწერა).


 
ხვეული – ხვეულა

ხვეული (კიბე / თმა / ქადა); ვეულა: 1. ხვია; 2. მეცხოვ. კავი, ჭავლი (მატყლისა).


 
ხვეწა – ხვეწნა

ხვეწა: 1. ხვეწით თლა (ხონჩის ხვეწა); 2. ნართის გასუფთავება სახვეწით; 3. ტექსტის სტი­ლისტი­კურად გამართვა; ხვეწნა: დაბეჯითებული თხოვნა, მუდარა, ვედრება.


 
ხიდან – ხისგან

იდან (საიდან? – ხიდან ჩამოხტა); ხისგან (რისგან? – ხისგან გამოთალა).


 
ხურება – ხურვება

ხურე: გაცხელება; ხურვება: სიცხის მომატება რაიმე ავადმყოფობის დროს: „სწორედ წინა ღამით საშინელმა ურამ წამოუარა“ (კ. გამს.).


 
ხუჭუჭი – ხუჭუჭა

ხუჭუჭი (თმა / წვერი...); ხუჭუჭა (ბიჭი).


 
ჯგუფური – ჯგუფობრივი

ჯგუფური / ჯგუფობრივი (მეცადინეობა...), მაგრამ ჯგუფური (ფოტოსურათი / ძარცვა / სა­მარ­ხები...).


 
ჯიბლიბო – ჯიჯლიბო

ჯიბლიბო: წამწამთა ძირების ჩირქოვანი ანთება; ამ დროს გამოსული მუწუკი (ბავშვს ჯიბ­ლიბო გამოუვიდა); ჯიჯლიბო: ბიბილო: „მეტად ამაყია ჩვენი მამალი.... ჯიჯლიბო გვერდზე გადაუგდია, როგორც თავმომწონე ბიჭი გადაიგდებს ხოლმე ქუდსა“ (ვაჟა).


 
ჯირკი – ჯორკო

ჯირ: კუნძი: „დაჯდა ცაცხვის ძირში მიგდებულ ჯირზე“ (ნ. ლორთქ.); ჯორკო: დაბალ სკამად გათლილი ნამორი: „დაჯექი, ბებია, აგერ ჯორკოზე“ (რ. გვეტ.).