თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი, გ. გუგულაშვილი, თ. ისაკაძე, ზ. ლაზარაშვილი

ჰაერის ტექნოლოგიური კონდიცირების
საფუძვლები

image

უაკ 621.8

ISBN 978-9941-28-057-3 (PDF)

232 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ჰაერის კონდიცირების ტექნოლოგიური საკითხები; აღწერილია ჰაერის მდგომარეობის დამახასიათებელი ძირითადი პარამეტრები და მათი ცვლილების შემთხვევები, კონდიცირების სისტემაში ჰაერის დამუშავების, ძირითადი და დამხმარე ელემენტების გაანგარიშების მეთოდები; ასევე განხილულია ცენტრალური და ადგილობრივი კონდიციონერების დაპროექტების საკითხები; მოყვანილია კომპიუტერული პროგრამები და ჰაერის კონდიცირების სისტემის დასაპროექტებლად მათი გამოყენების მეთოდები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტის საგანმანათლებლო პროგრამა „კვების ინჟინერიის“ სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები