თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი, თ. ისაკაძე

სამაცივრო დანადგარების დაპროექტების
საფუძვლები

image

უაკ 621.565

ISBN 978-9941-28-070-2 (PDF)

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია სამაცივრო დანადგარის დასაპროექტებლად საჭირო საწყისი მონაცემები; აღწერილია მისი სამშენებლო-საიზოლაციო კონსტრუქციები და თბოიზოლაციის გაანგარიშება, სივრცითი დაგეგმარების პირობები; მაცივრისათვის კომპრესორის, საორთქლებლის, კონდენსატორის და დამხმარე მოწყობილობის შერჩევის მეთოდიკა; სამაცივრო დანადგარის სქემის შერჩევისა და დაპროექტების საფუძვლები.
ნაშრომი განკუთვნილია კვების მრეწველობის ინჟინერია და ტექნოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა „სამაცივრო დანადგარების, ჰაერის კონდიცირების და თბური ტუმბოების სისტემების“ ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის; ის გამოადგება ამავე პროგრამის შემსწავლელ მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.
თავები: 1, 2, 15 შესრულებულია თ. მეგრელიძის მიერ; 3, 4 – ზ. ჯაფარიძის მიერ; 5, 6 – გ. გოლეთიანის მიერ; 7, 8, 14 – გ. გუგულაშვილის მიერ; 9, 10 – გ. ბერუაშვილის მიერ; 11, 12, 13 – თ. ისაკაძის მიერ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები