თ. მეგრელიძე, ი. შეყრილაძე, გ. გუგულაშვილი, ვ. ღვაჩლიანი

თბური, გრიგალური და პულსაციური
მილები


image

უაკ 621.643.2:536.24

ISBN 978-9941-28-072-6 (PDF)

152 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია თბური, გრიგალური და პულსაციური მილების თეორიის საფუძვლები, მათი ნაირსახეობების კონსტრუირების, დამზადებისა და გამოცდის ანალიზი. აღწერილია თითოეული მათგანის მუშაობის რესურსის გამოცდის შედეგები. მოყვანილია თბური, გრიგალური და პულსაციური მილების გამოყენებისა და დაპროექტებისათვის საჭირო მონაცემები.
გამოცემა განკუთვნილია ენერგეტიკის (თბოენერგეტიკა), მანქანათმშენებლობის (სამაცივრო ტექნოლოგია და ტექნიკა) და სამშენებლო ინჟინერიის (თბო- და აირმომარაგება) სფეროს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები