თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი

როტაციული კომპრესორები
მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 621.514

ISBN 978-9941-28-271-3 (PDF)

25 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სამაცივრო ტექნიკაში გამოყენებული როტაციული ტიპის კომპრესორული მანქანები. მოცემულია ფირფიტებიანი და სითხის რგოლიანი როტაციული კომპრესორების მუშა პროცესის გაანგარიშების თერმოდინამიკური საფუძვლები და ძირითადი კონსტრუქციული თანაფარდობების დადგენა. წარმოდგენილია როტაციული კომპრესორების კონსტრუქციები, მათი მუშაობის თავისებურებანი. აღწერილია როტაციული კომპრესორების მუშაობაზე სხვადასხვა გეომეტრიული და ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრის გავლენა და მოცემულია მათი გაანგარიშების თანამიმდევრობა.
გამოცემა განკუთვნილია პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად საგანში „როტაციული კომპრესორები“ „სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები