მ. წიქარიშვილი, გ. მეტრეველი

მშენებლობის შეფასება

image-1

უაკ 69.01

ISBN 978-9941-28-207-2

167 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია მშენებლობის შეფასების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად შედგენილი მეთოდოლოგია. ნაჩვენებია დაპროექტებიდან ექსპლუატაციის პერიოდში, ყველა ეტაპზე, განსახორციელებელი სამუშაოების ჩატარების სპეციფიკა და მოყვანილია შენობა-ნაგებობების უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფის მეთოდოლოგია.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროგრამა „მშენებლობის“ ბაკალავრებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები