ზ. ლომსაძე, ს. მებონია, ჯ. ლომსაძე, გ. ოთარაშვილი

ლაბორატორიული სამუშაოები ლითონების
წნევით დამუშავებაში


image

უაკ 621.771(075)

ISBN 978-9941-20-465-4

235 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

მოცემულია ინსტრუქციები ლითონების წნევით დამუშავების ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად.
განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები