ლ. ბოჭორიშვილი, მ. გუდიაშვილი

ენერგეტიკაში ეკონომიკური საკითხების გადაწყვეტის ლაბორატორიული გამოთვლების საფუძვლები

image-1

უაკ 620.9:33

ISBN 978-9941-14-961-0

73 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.05.2011


 

მოცემულია ეკონომიკური საკითხების გადაწყვეტის ლაბორატორიული გამოთვლები კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით. განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საინჟინრო და საინჟინრო-ეკონომიკური სპეციალობის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე იმ მომხმარებლებისათვის, ვისაც შეუძლია კომპიუტერთან მუშაობა და აქვს სურვილი გარკვეულ დონეზე დაეუფლოს მის გამოყენებას. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები