თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი

საკვები პროდუქტების წარმოების
პროცესები და აპარატები


image-1

უაკ 664.0.66.02

ISBN 978-9941-20-826-3

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

სახელმძღვანელოში განხილულია საკვები პროდუქტების წარმოების და სიცივის მიღების ტექნოლოგიური პროცესების და შესაბამისი მანქანა-აპარატების მუშაობის თეორიული საფუძვლები, ტექნოლოგიური პროცესებისა და აპარატების გაანგარიშების მეთოდები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია „კვების ინდუსტრიის იჟინერიის და ტექნოლოგიის“ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება გამოიყენონ აღნიშნული სპეციალობის მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებმა, აგრეთვე კვებისა და სამაცივრო საწარმოებთან დაკავშირებულმა ინჟინერ-ტექნიკურმა პერსონალმა.
სახელმძღვანელო მთლიანად გადამუშავებული და არსებითად შევსებულია. მეორე გამოცემაში გასწორებულია შემჩნეული უზუსტობანი.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები