მ. ოქროსაშვილი

ელექტრონულ-სხივური
ტექნოლოგიები

image-1

უაკ 621.9.048

ISBN 978-9941-20-989-5 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

სალექციო კურსში განხილულია ლითონებისა და შენადნობების ელექტრონული სხივით აორთქლებისა და ორთქლის ნაკადის შემდგომი კონდენსაციის გზით ნაკეთობის ზედაპირზე ლითონური და არალითონური დანაფარების მიღების ტექნოლოგიური პროცესები. ყურადღება გამახვილებულია ორთქლის მდგომარეობიდან ფაზათა წარმოქმნის მექანიზმებზე, აგრეთვე ძირითადი ტექნოლოგიური ფაქტორების გავლენა სტრუქტურის ჩამოყალიბების პირობებზე და ორთქლის ფაზიდან კონდენსირებული არაორგანული მასალების სტრუქტურისა და თვისებების ფორმირების პროცესებზე. გამოკვეთილია ელექტრონულ-სხივური ტექნოლოგიის გამოყენების ზოგიერთი ახალი მიმართულება.
ნაშრომი განკუთვნილია მასალათმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს, აგრეთვე, ახალი მასალებისა და ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები