მ. ოქროსაშვილი, ლ. ბერეჟიანი

თერმულად დამუშავებული ნაკეთობის დეფექტები
და მათი კონტროლის მეთოდები

image

უაკ 621.78

ISBN 978-9941-28-033-7 (PDF)

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში „თერმულად დამუშავებული ნაკეთობის დეფექტები და მათი კონტროლის მეთოდები“, ზოგადად არის გაშუქებული ლითონების საკონსტრუქციო სიმტკიცე, მისი მახასიათებლები და თვისებათა გაუმჯობესების მეთოდები; საექსპლუატაციო გარემოს, აგრეთვე, თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავების გავლენა ლითონის თვისებებზე. ყურადღება გამახვილებულია თერმულად დამუშავებული ნაკეთობის წუნის სახეებზე, მათი წარმოქმნის მიზეზებზე, გამოსწორებისა და აცილების გზებზე. განხილულია ნაკეთობათა მექანიკური თვისებების შეფასების და დიაგნოსტიკის სტრუქტურული და ფიზიკური მეთოდები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია მასალათმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები