ზ. ლომსაძე

სამჭედლო-საშტამპავი მოწყობილობა

image-1

უაკ 621.774.35

ISBN 978-9941-28-250-8 (PDF)

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია სამჭედლო-საშტამპავი მოწყობილობების ზოგადი კლასიფიკაცია და სტრუქტურა. განხილულია: ორთქლ-ჰაერის უროები, მის დამცემ ნაწილზე მოქმედი ძალები, ორთქლ-ჰაერის უროების კონსტრუქცია და ძირითადი დეტალები, პნევმატიკური, აირჰიდრავლიკური დიდი სიჩქარის უროები და აფეთქების იმპულსური მანქანები, ფრიქციული უროები, ჰიდრავლიკური წნეხები, მათი ძირითადი კვანძები, მრუდმხარა მანქანები და მათი ძირითადი კვანძები, ჰორიზონტალურ-საჭედი მანქანები, მრუდმხარა ფურცელსაშტამპი წნეხები, მღუნავი მანქანები და საკვერი წნეხები.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის „მასალათმცოდნეობის“ სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები