გ. გოლეთიანი

კვების საწარმოთა დაპროექტება

მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 664

ISBN 978-9941-28-272-0 (PDF)

35 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია კვების მრეწველობის საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობის შერჩევისა და გამოანგარიშების მაგალითები პურისა და ჩაის წარმოებებში, საწარმოს დაპროექტების სანიტარიულ-ტექნიკური და უსაფრთხოების ტექნიკის ღონისძიებების შესაბამისი მაგალითები.
გამოცემა განკუთვნილია პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად კვების მრეწველობის პროფილის ბაკალავრებისა და პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები