ვ. კუციავა, ლ. იაშვილი

ციფრული სქემატექნიკა

image-1

უაკ 681.32

ISBN 978-9941-28-424-3

301 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელო „ციფრული სქემატექნიკა“ წარმოადგენს 2016 წელს გამოცემული ამავე დასახელების სახელმძღვანელოს გადამუშავებულ ვარიანტს.
წიგნი შედგენილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის შესაბამისი მოდიფიცირებული სილაბუსების (ციფრული სქემატექნიკა 1 და ციფრული სქემატექნიკა 2) მიხედვით.
გამოცემა გარდა ბაკალავრიატის სტუდენტებისა გამოადგება კომპიუტერული ინჟინერიის სპეციალობის მაგისტრანტებსა და იმ პირებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ციფრული მოწყობილობის დაპროექტების საკითხებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები