ა. ფრანგიშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი

ბლოკური კოდები

image-1

უაკ 519.725

ISBN 978-9941-28-564-6

376 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

კოდირების თეორია დაკავშირებულია მონაცემთა წარმატებულ გადაცემასთან ხმაურიანი არხის მეშვეობით და შეცდომების გასწორებასთან დამახინჯებულ შეტყობინებებში. მას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მრავალი გამოყენებისათვის კომპიუტერულ მეცნიერებასა და ინჟინერიაში. სახელმძღვანელო საფუძვლიან შესავალს იძლევა კოდირების თეორიაში, თუმცა შემოიფარგლება ფუნდამენტური წრფივი ალგებრის მათემატიკური აპარატის გამოყენებით. იგი შეიცავს დაწვრილებით და მკაცრ შესავალს ბლოკური კოდების თეორიაში და გადადის უფრო რთულ თემებზე, როგორიცაა BCH კოდები (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem codes), გოპას კოდები (Goppa codes) და სუდანის ალგორითმი სიითი დეკოდირებისათვის (Sudan’s list decoding algo­rithm). კარგი კოდების ასაგებად არსებით საზღვრებისა და დეკოდირების საკითხებს ასევე უკავია ამ კურსში თვალსაჩინო ადგილი.

წიგნის მასალები რამდენიმე წლის განმავლობაში წარმატებით მიეწოდებოდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს კოდირების თეორიის ფარგლებში. იგი დაწერილია ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით და უზრუნველყოფს საგანგებო გულდასმით დამუშავებულ თანამედროვე შესავალს თემაში. მის სტრუქტურასა და კონცეპტუალურ შინაარსს საფუძვლად უდევს საყოველთაოდ ცნობილი სახელმძღვანელო: San Ling, Chaoping Xing «Coding Theory: A First Course», 1 edition, Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York, 2004, 236 pages.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები