ვ. კუციავა, პ. ჯოხაძე, თ. ხუციშვილი

გადამწოდები

image-1

უაკ 681.208

ISBN 978-9941-20-593-4

250 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

სახელმძღვანელოში განხილულია მრეწველობის დარგებსა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში გამოყენებული გადამწოდების ფართო სპექტრი. აღწერილია მათი როგორც მოქმედების პრინციპები, ისე ჩართვის სქემები და პრაქტიკული გამოყენების მაგალითები.
იგი დიდ დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს, მაგისტრანტებსა და საინჟინრო პერსონალს სხვადასხვა დანიშნულების საზომი სისტემების დამუშავების საკითხების გადაჭრაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები