ა. ჩიქოვანი, თ. ნარეკლიშვილი

საშენი მასალის წარმოების და გამოყენების
ტექნოლოგიის სწავლების მეთოდიკა


image-1

უაკ 691

ISBN 978-9941-20-257-5

51 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

მეთოდიკური მითითების გამოცემის აუცილებლობა განაპირობა თანამედროვე სამშენებლო დარგის განვითარებამ და ახალი საშენი მასალების კონსტრუქციაში გამოყენების პერსპექტივამ.
ნაშრომი სრულად აკმაყოფილებს დროის იმ მოთხოვნას, რომელიც წაეყენება თანამედროვე სასწავლო მეთოდიკური ხასიათის ლიტერატურას, რადგანაც მასალათმცოდნის მიერ ტრადიციული და თანამედროვე პერსპექტიული სამშენებლო მასალების წარმოების და თვისებების საფუძვლიანი შესწავლა, მათი რაციონალური გამოყენება სახელმწიფოს მიერ მოთხოვნილი თანამედროვე მშენებლობის ნორმებისა და წესების გათვალისწინებით, ქვეყნის მშენებლობაზე დახარჯული ფინანსების ეკონომიურობის საწინდარია.
წიგნი გათვალისწინებულია ყველა იმ ინსტიტუტის და პროფესიული სწავლების კოლეჯებისათვის, სადაც ისწავლება სამშენებლო საქმე. ვფიქრობთ, წარმოდგენილი მეთოდიკური ხასიათის ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს, დამწყებ მასწავლებლებსა და საგნის დამოუკიდებლად შემსწავლელ პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები