ზ. წვერაიძე, ლ. გაჩეჩილაძე, ლ. ნონიკაშვილი

დაპროგრამების საფუძვლები ალგორითმული
ენა Visual Basic

მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად
I ნაწილი

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-14-798-2 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-799-9 (პირველი ნაწილი)

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.01.2010


 

განხილულია 13 ლაბორატორიული სამუშაოს შესრულების მეთოდიკა. ყოველი სამუშაოსთვის აღწერილია გრაფიკული ინტერფეისის დამუშავების, პროგრამული კოდის ჩაწერისა და Visual Basic – პროექტის შესრულების პროცედურები.

მოცემული მეთოდური მითითებანი განკუთვნილია დაპროგრამების საფუძვლების ასათვისებლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები