თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი, გ. გოლეთიანი, ე. სადაღაშვილი

სამრეწველო საწარმოთა საერთო დანიშნულების მოწყობილობები

image-1

უაკ 621.86

ISBN 978-9941-14-897-2

230 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 08.07.2010


 

განხილულია სამრეწველო საწარმოთა საერთო დანიშნულების მოწყობილობები. აღწერილია თხევადი მასალების სატრანსპორტო მოწყობილობები; აირის შეკუმშვის, გაფართოების და გადაადგილებისათვის საჭირო მოწყობილობები. წარმოდგენილია ნედლეულის გადამამუშავებელი, გამწმენდ-დამხარისხებელი და თანაბარი მიწოდების მოწყობილობები. მოცემულია ლითონის მილების გადასაჭრელი და მოსაღუნი მოწყობილობები. აღწერილია სამრეწველო საწარმოებში გამოყენებული საერთო შემზეთი და შემდუღებელი მოწყობილობა. მოცემულია საწარმოებში გამოყენებული მზომი-საკონტროლო ხელსაწყოები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მანქანათმშენებლობის სპეციალობის შემსწავლელი ბაკალავრებისათვის, რათა უკეთ გაეცნონ იმ მოწყობილობებს, რომლებიც მათ შეხვდებათ წარმოებაში მუშაობის შემთხვევაში.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები