ზ. ლაზარაშვილი

მარცვლეულისა და კომბინირებული საკვების
გადამამუშავებელი მოწყობილობები

image-1

უაკ 658.27

ISBN 978-9941-20-994-9 (PDF)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში წარმოდგენილია მარცვლეულისა და კომბინირებული საკვების გადამამუშავებელი მრეწველობის თანამედროვე ტექნიკა და ტექნოლოგია. გამოცემულია ამ მოწყობილობათა მოქმედების პრინციპები, ტექნოლოგიური მანქანების გაწყობა და რეგულირება, ექსპლუატაციის თავისებურებების გათვალისწინებით ამ მოწყობილობათა ტექნოლოგიური ეფექტურობის მიღწევის გზები.
გამოცემა განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი დახმარებას გაუწევს უმაღლესი პროფესიული განათლების სტუდენტებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები