image-1
ა. საყვარელიძე

პორტები და საპორტო ნაგებობები
I ნაწილი

უაკ: 627.78

სახელმძღვანელოში განხილულია პორტების სატრანსპორტო-ეკონომიკური მახასიათებლები, საზღვაო პორტების განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები, პორტების განვითარების განმსაზღვრელი ბუნებრივი სანაპირო რეჟიმები, ნაპირდაცვისა და გარემოს დაცვის საკითხები, საქართველოს პორტების მონაცემები; პორტებისა და საზღვაო არხების შემადგენელი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაგეგმარებისა და დაპროექტების ძირითადი პრინციპები, მონაცემები პორტების ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი სხვადასხვა კომუნიკაციის შესახებ.

გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სამშენებლო ფაკულტეტის როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტდენტებისათვის.

 

 

image-1
თ. მიქიაშვილი

თბოელექტროსადგურების ტექნოლოგია

უაკ: 621.31-21

სახელმძღვანელო შედგენილია „თბოელექტროსადგურების“ ლექციების კურსის საფუძველზე, რომელიც წლების განმავლობაში ეკითხებოდა ენერგეტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

სახელმძღვანელო ფოკუსირებულია თბოელექტროსადგურების ტექნოლოგიურ და საინჟინრო საკითხებზე, მათი დაგეგმარების ტექნიკურ ასპექტებსა და მუშაობის ეფექტიანობის ანალიზზე.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია თბო- და ელექტროინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის, მექანიკოსებისთვის, ენერგეტიკის სხვა საინჟინრო დისციპლინების სპეციალისტებისა და გამოყენებითი მეცნიერებების მკვლევართათვის. მასში განხილულია ორგანულ სათბობზე მომუშავე რენკინის, ბრაიტონისა და კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურები.

სახელმძღვანელოში უხვადაა მაგალითები, ამოცანები, მათი ამოხსნის მაგალითები, რაც მუშაობაში დაეხმარება შესაბამის სფეროში დასაქმებულ ინჟინრებს, დოქტორანტებს, დამოუკიდებელ მკვლევრებს, დამპროექტებლებს, ენერგეტიკის ანალიტიკოსებს, აუდიტორებს, მენეჯერებსა და ტექნიკური პროფილის სხვა სპეციალისტებს.

 

 

image-1
†ი. ლომიძე, გ. ხელიძე, პ. სამსონაშვილი

ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები

უაკ: 621.311.21:627:8

სახელმძღვანელო 2009 წელს ამავე ავტორების მიერ გამოცემული „ჰიდროენერ-გეტიკული დანადგარების“ გადამუშავებული და შევსებული გამოცემაა. მასში განხილულია თანამედროვე ჰიდროენერგეტიკული დანადგარების სახეობები, მათგან ერთ-ერთი ძირითადი სახეობის - ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული მოწყობილობის შემადგენელი ნაწილები, მათი მუშაობის თეორიული საფუძვლები, მუშა პროცესები, ენერგეტიკული მახასიათებლები, გამოყენების არეები. მოცემულია მითითებები ძირითადი პარამეტრების შესარჩევად.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საბაკალავრო პროგრამ - „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ლ. ფერაძე, დ. ბერიაშვილი

სატელეკომუნიკაციო სისტემების მოდელირების პროგრამული ინსტრუმენტები
ქვესისტემების შექმნა Simulink-ში Signal Processing Toolbox პაკეტი II ნაწილი

უაკ: 681.326.3

სახელმძღვანელო არის წიგნის - „მოდელირება რადიოსატელეკომუნიკაციო სისტემებში“ გაგრძელება. პირველ წიგნში აღწერილი იყო კომპიუტერული მათემატიკის ერთ-ერთი წამყვანი პროგრამული პაკეტის - MATLAB-ის გაფართოების ვიზუალური მოდელირების Simulink სისტემის საწყისები. მეორე წიგნში აღწერილია ქვესისტემებისა და საკუთარი ბიბლიოთეკების შექმნა Simulink-ში, მოყვანილია ყველა არსებული სახის ქვესისტემის შექმნის მრავალი მაგალითი. სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილი ეძღვნება Sygnal Processing Toolbox პაკეტს, რომელიც აგრეთვე არის MATLAB-ის შემადგენელი ნაწილი. განხილულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა სხვადასხვა სახის სიგნალების გენერირება Sygnal Processing Toolbox-ში, ფურიეს სწრაფი დისკრეტული გარდაქმნები, დისკრეტული სიგნალების სპექტრული ანალიზი, სიგნალების მოდულაცია და დემოდულაცია, სიგნალების ფილტრაცია. აღწერილია აგრეთვე Sygnal Processing Toolbox პაკეტის გრაფიკული ინტერფეისი.

სახელმძღვანელო ილუსტრირებულია მრავალი მაგალითით, რომლებიც ძირითადად ეხება სიგნალების ციფრულ დამუშავებას. მოცემულ სახელმძღვანელოში განხილული მასალა ორიენტირებულია R2013a – R2019a ვერსიებზე.

ნაშრომი განკუთვნილია „ტელეკომუნიკაციისა“ და „რადიოტექნიკისა და მაუწყებლობის“ დეპარტამენტების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, თუმცა სასარგებლო იქნება მკითხველთა ფართო წრისათვის: სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებისათვის, დოქტორანტებისა და მეცნიერ მუშაკებისათვის.

 

 

image-1
ი. ბერძენიშვილი

ფორმალური კინეტიკა
ტესტური დავალებები

უაკ: 544.(075.8)

სახელმძღვანელოში განხილულია ქიმიური რეაქციების ფორმალური კინეტიკის საფუძვლები. თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაციის მიზნით იგი შეიცავს მრავალფეროვან ტესტურ დავალებებს, აქტივობებსა და მაგალითებს.

გამოცემა განკუთვნილია ძირითადად ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ის აგრეთვე სასარგებლო იქნება ბაკალავრებისა და განხილული საკითხების შესწავლით დაინტერესებული პირებისათვის.

 

 

image-1
ნ. ჯიქია, ნ. მაისურაძე, ქ. ქოიავა

ნავთობგაზსარეწაო გეოლოგია, ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავების გეოლოგიური საფუძვლები

უაკ: 550.8

სახელმძღვანელოში „ნავთობგაზსარეწაო გეოლოგია, ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავების გეოლოგიური საფუძვლები“ მოცემულია ნავთობსარეწაო გეოლოგიის ამოცანები, საწყისი გეოლოგიური და სარეწაო ინფორმაციის მიღების მეთოდები. განხილულია ფლუიდების თვისებები და ნახშირწყალბადის ბუდობის ენერგეტიკული მახასიათებლები, ბუდობების სტატიკურ და დინამიკურ მდგომარეობაში მოდელირება, რომელიც მარაგების შეფასებისა და საბადოს დამუშავების საფუძველია. განხილულია ნავთობისა და გაზის მარაგებისა და რესურსების თანამედროვე კლასიფიკაციის მიერ ბუდობის შესწავლაზე წაყენებული მოთხოვნები და მათი მომზადება სამრეწველო ათვისებისათვის, მარაგების გამოთვლისა და რესურსების შეფასების მეთოდები, სარეწაო გეოლოგიური კონტროლი ბუდობის დამუშავებისას.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 

 

 

image
ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია

გენეტიკური მინერალოგია

უაკ: 549

სახელმძღვანელოში განხილულია გენეტიკური მინერალოგიის არსი და ამოცანები, მინერალების გენეზისი და მათი გენეტიკური ნიშნები ცალკეული გეოლოგიური პროცესის შესაბამისად.

გამოცემა გათვალისწინებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს, აგრეთვე, მინერალოგიით დაინტერესებულ ყველა მკითხველს.

 

 

image-1
ი. გველესიანი, ხ. წიქარიშვილი

ზოგადი ჰიგიენა

უაკ: 613

სახელმძღვანელოში მოცემულია როგორც მოკლე თეორიული მასალა კურსიდან - ზოგადი ჰიგიენა, ისე მასალა სტუდენტთა ლაბორატორიული და დამოუკიდებელი მეცადინეობისათვის. მოცემულია ასევე ტესტები შუალედური ტესტირებისა და საბოლოო შეფასებისათვის.

ძირითადი აქცენტები მიმართულია იქით, რომ მომავალმა პროვიზორებმა იცოდნენ სააფთიაქო დაწესებულებათა დაგეგმარება-მოწყობის თანამედროვე მოთხოვნები, სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეჟიმი, საწარმოსა და გარემოს მავნე თუ სხვა ფაქტორების შეფასება (მიკროკლიმატი, ჰაერის დაბინძურება ქიმიური ან წამლისმიერი მტვრით, განათებულობა, ვენტილაცია, გათბობა, ხმაური, ვიბრაცია და ა.შ), შეეძლოთ ნორმატიული და საცნობარო ხასიათის ინფორმაციის მოძიება სააფთიაქო დაწესებულებათა, ფარმაცევტულ საწარმოთა და სააფთიაქო ბაზების შრომის ჰიგიენის, სამუშაო ადგილების ატესტაციის შესახებ, ასევე სწორი კვების, ჰიგიენური სწავლებისა და აღზრდის მეთოდებისა და ფორმების შესახებ. ერკვეოდნენ საწარმოს ჰიგიენის, რადიაციული ჰიგიენის ძირითად საკითხებში, შეისწავლონ ცხოვრების ჯანსაღი წესის ძირითადი დებულებები.

 

 

image-1
ი. გველესიანი, ხ. წიქარიშვილი

ზოგადი ჰიგიენა

უაკ: 613

სახელმძღვანელოში მოცემულია როგორც მოკლე თეორიული მასალა კურსიდან - ზოგადი ჰიგიენა, ისე მასალა სტუდენტთა ლაბორატორიული და დამოუკიდებელი მეცადინეობისათვის. მოცემულია ასევე ტესტები შუალედური ტესტირებისა და საბოლოო შეფასებისათვის.

ძირითადი აქცენტები მიმართულია იქით, რომ მომავალმა პროვიზორებმა იცოდნენ სააფთიაქო დაწესებულებათა დაგეგმარება-მოწყობის თანამედროვე მოთხოვნები, სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეჟიმი, საწარმოსა და გარემოს მავნე თუ სხვა ფაქტორების შეფასება (მიკროკლიმატი, ჰაერის დაბინძურება ქიმიური ან წამლისმიერი მტვრით, განათებულობა, ვენტილაცია, გათბობა, ხმაური, ვიბრაცია და ა.შ), შეეძლოთ ნორმატიული და საცნობარო ხასიათის ინფორმაციის მოძიება სააფთიაქო დაწესებულებათა, ფარმაცევტულ საწარმოთა და სააფთიაქო ბაზების შრომის ჰიგიენის, სამუშაო ადგილების ატესტაციის შესახებ, ასევე სწორი კვების, ჰიგიენური სწავლებისა და აღზრდის მეთოდებისა და ფორმების შესახებ. ერკვეოდნენ საწარმოს ჰიგიენის, რადიაციული ჰიგიენის ძირითად საკითხებში, შეისწავლონ ცხოვრების ჯანსაღი წესის ძირითადი დებულებები.