image-1
ირ. ინაშვილი, ირ. დენისოვა, კ. ბზიავა, ირ. კლიმიაშვილი, ალ. ბაგრატიონ-დავითაშვილი

წყლის რესურსების მონიტორინგი

უაკ: 502/504

სახელმძღვანელოში განხილულია დიფუზური წყაროებით გამოწვეული წყლის დაბინძურების მონიტორინგი. აღწერილია მონიტორინგის სისტემების დაპროექტების ხერხები. დიდი ყურადღება ეთმობა მონი-ტორინგის შედეგად მიღებული მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის მეთოდებს.

განკუთვნილია ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე იმ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროინჟინერიის, ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, ჰიდროლოგიის, საინჟინრო ეკოლოგიისა და ჰიდროგეოლოგიის განხრით. დიდ დახმარებას გაუწევს წყლის რესურსების მართვისა და მონიტორინგის დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებსა და მეცნიერებს.

 

 

image
მ. გიგინეიშვილი, მ. ჩიხლაძე

კვლევის მეთოდები სამედიცინო და ბიოფიზიკაში

უაკ: 577

სახელმძღვანელოში განხილულია ბიო- და სამედიცინო სფეროში კვლევის ძირითადი მეთოდების ფართო სპექტრი. ის მოიცავს ორგანიზმის ცხოველქმედების მექანიკური გამოვლენის, სითბოს წარმოქმნისა და თბოცვლის პროცესების, ორგანოების და ბიოლოგიური ქსოვილების ელექტროგამტარობის, ბიოპოტენციალების გამოკვლევის ასპექტებს.

მოცემულია ულტრაბგერითი, მაგნიტოგრაფიული, ფოტომეტრიული, რენტგენული, რადიოიზოტოპური, რადიონუკლიდური კვლევებისა და თერაპიის მეთოდები. განხილულ საკითხთა შეგნებული და გაიოლებული შესწავლის მიზნით, მრავლადაა წარმოდგენილი თემატური ცხრილური მონაცემები, ნახაზები და სურათები.

წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის ბაკალავრიატისა და სამედიცინო ფიზიკის მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის.

 

 

image-1
დ. თავხელიძე, ომ. თედორაძე

გამოყენებითი მექანიკა - 2
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია და მანქანათა ნაწილები

უაკ: 531.8

 

 

image-1
ო. თავდიშვილი

კომპიუტერული ხედვა
II ნაწილი

უაკ: 004.9

სახელმძღვანელო შეიქმნა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტის სტუდენტებისათვის წაკითხული ლექციების საფუძველზე. მასში განხილულია ორ- და სამგანზომილებიანი სცენების გამოსახულებების ციფრული დამუშავებისა და ანალიზის ძირითადი საკითხები.

გამოცემა განკუთვნილია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის, ის ასევე საინტერესო იქნება კომპიუტერული ხედვის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

 

image
გ. მურჯიკნელი, ზ. აზმაიფარაშვილი

ძალური ელექტრონიკა და ინტელექტუალური ელექტროამძრავები

უაკ: 621.38

სახელმძღვანელოში განხილულია ძალური ელექტრონიკის ძირითადი საკითხები. კერძოდ, აღწერილია ძალური ნახევარგამტარული ელემენტების (დიოდების, ტირისტორების, ტრანზისტორების) აგებულება და მოქმედების პრინციპი, მართვადი და უმართავი გამმართველები, ავტონომიური ინვერტორები, ელექტრული ენერგიის გარდაქმნისა და გადართვის საკითხები და სხვ.

წიგნში განხილულია აგრეთვე თანამედროვე ინტელექტუალური ელექტროამძრავები, რომლებიც ელექტრომანქანების, აპარატებისა და მათი მართვის სისტემების ერთობლიობაა. ამას გარდა, მითითებულია, რომ აღნიშნული მოწყობილობები მრეწველობაში მექანიკური ენერგიის ძირითად წყაროს წარმოადგენენ. მათი საშუალებით ხდება ელექტრული ენერგიის გარდაქმნა მექანიკურად და პირიქით.

სახელმძღვანელო შესრულებულია მაღალ დონეზე და შეესაბამება ზემოთ მოყვანილი საგნის სილაბუსს. იგი დაწერილია სტუდენტებისათვის გასაგები ენით და იძლევა იმის საშუალებას, რომ სტუდენტებმა უკეთ აითვისონ ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალური საგანი.

 

 

image-1
ლ. ჯიქიძე

თეორიული მექანიკის კურსი
სტატიკა, კინემატიკა

უაკ: 531.8

 

 

image
ირ. ინაშვილი, ირ. დენისოვა, კ. ბზიავა, ირ. კლიმიაშვილი, ალ. ბაგრატიონ-დავითაშვილი

წყლის რესურსების მონიტორინგი

უაკ: 502/504

სახელმძღვანელოში განხილულია დიფუზური წყაროებით გამოწვეული წყლის დაბინძურების მონიტორინგი. აღწერილია მონიტორინგის სისტემების დაპროექტების ხერხები. დიდი ყურადღება ეთმობა მონიტორინგის შედეგად მიღებული მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის მეთოდებს.

განკუთვნილია ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე იმ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროინჟინერიის, ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, ჰიდროლოგიის, საინჟინრო ეკოლოგიისა და ჰიდროგეოლოგიის განხრით. დიდ დახმარებას გაუწევს წყლის რესურსების მართვისა და მონიტორინგის დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებსა და მეცნიერებს.

 

 

image-1
ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე

ჰიდროსფეროსა და ნიადაგის დაცვის ტექნიკა

უაკ: 556:631.4

სახელმძღვანელოში განხილულია მრეწველობის სხვადასხვა დარგის მიხედვით ჰიდროსფეროს დამაბინძურებელი წყაროები და ნივთიერებები, წყალუზრუნველყოფისა და ჩამდინარე წყლის ხარჯის განსაზღვრა. მოცემულია ჩამდინარე წყლის დამაბინძურებელი კომპონენტებისაგან გამწმენდი ტექნიკური საშუალებები, აპარატები და მათი შერჩევის კრიტერიუმები. ასევე განხილულია ნიადაგის დაცვის ტექნიკური საშუალებები.

განკუთვნილია გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და უსაფრთხოების, საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულების, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, ასევე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ ფაკულტეტებს სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების, ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკებისა და მეცნიერი თანამშრომლებისათვის, რომლებიც მუშაობენ გარემოს დაცვის სფეროში.

 

 

image-1
ჯ. გრიგალაშვილი

დაპროგრამება TIA Portal-ში S7-1200/S7-1500

უაკ: 681.5

სახელმძღვანელოში განხილულია STEP 7 V13, რომელიც დაფუძნებულია TIA Portal-ის დაპროექტების ერთიანი სამუშაო გარემოს ფუნქციურ შესაძლებლობებზე და აქვს ინტუიციურად გასაგები, ეფექტური და მომავალზე ორიენტირებული, შიმატიც პროგრამირებად კონტროლერების ბაზაზე დაფუ-ძნებული ავტომატიზაციის პროექტების დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა. იგი წარმოდგენი-ლია ორი ვერსიის სახით:
• SIMATIC STEP 7 Professional V13 – რომელიც არის SIMATIC-ის S7-1200, S7-300, S7-400, WinAC პროგრამირებადი კონტროლერების დაპროექტების სისტემა. იგი ოპტიმალურად მხარს უჭერს აგრეთვე SIMATIC-ის ახალი სერიის S7-1500-ის ლოგიკურ პროგრამულ კონტროლერებს;
• SIMATIC STEP 7 Basic V13 – რომელიც არის საკუთრივ SIMATIC-ის S7-1200 პროგრამირებადი კონტროლერებისათვის განკუთვნილი დაპროექტების სისტემა.

ნაშრომში გამოყენებულია შინაარსის გადმოცემის ორიგინალური მიდგომა. კონკრეტულად, აღე-ბულია შიემენს AG-ს ახალი თაობის კონტროლერებიდან ორი უახლესი მოდელი - S7-1200/ S7-1500 ხაზგასმულია მათი უპირატესობანი ძველ მოდელებთან - S7-300/S7-400 შედარებით. მოცემულია მათი გამოყენების რეკომენდაციები, მოყვანილია მაგალითები და მითითებულია ბმულები წარმოქმ-ნილ შესაძლო კითხეებზე პასუხის გაცემისათვის.

ნაშრომში დიდი ადგილი ეთმობა S7-1200 პროგრამული ლოგიკური კონტროლერების პრაქტიკული გამოყენების საკითხებს, კერძოდ განხილულია: კონტროლერის Ethernet შეერთება კომპიუტერთან, კონტროლერის დაკავშირება პროგრამასთან, IP მისამართის დადგენა, ახალი პროექტის გახსნა, პროექტში ახალი მოწყობილობის დამატება, მოწყობილობის გამართვა, პროგრამის შექმნა ორი რიცხვის გამრავლების მაგალითზე, პროგრამის კომპილაცია და კონტროლერში ჩატვირთვა, პროგრამის ტესტირებები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისათვის.