image
თ. ხმელიძე, გ. ყიფიანი, ფ. ვერულაშვილი

კომპოზიტური კონსტრუქციები მშენებლობაში

უაკ: 691

სახელმძღვანელოში განხილულია კომპოზიტური მასალების შექმნის, წარმოებაში დანერგვისა და განვითარების ტენდენციის საკითხები, მათი მშენებლობაში გამოყენების აქტუალობა, თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. გადმოცემულია კომპოზიტური სამშენებლო კონსტრუქციების ძირითადი სახეობები, დეტალების, შეერთებების კონსტრუირებისა და გაანგარიშების მეთოდები, ექსპლუატაცია, ეკონომიკური ასპექტები. გაშუქებულია რკინაბეტონის ღუნვადი და კუმშვადი ელემენტების გარე დაარმატურების სისტემები.

ნაშრომი განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის“ სპეციალობის სტუდენტების, აგრეთვე დამპროექტებლების, ინჟინრების, მეცნიერი თანამშრომლებისა და ამ საქმით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.

 

 

image-1
ხ. თოდაძე, მ. მესხია, მ. ქუთათელაძე

საქართველოს ისტორია და კულტურა

უაკ: 94(479.922):008

წიგნი მოიცავს საქართველოსა და ქართული კულტურის ისტორიის საკითხებს უძველესი დროიდან 21-ე საუკუნის დასაწყისამდე და ქრონოლოგიური თანამიმდევრობითაა მოთხრობილი ქართული სახელმწიფოებრიობისა და მატერიალური თუ სულიერი კულტურის კარდინალური პრობლემები.

სახელმძღვანელო მეორე შევსებული გამოცემაა და სპეციალურად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის დაიწერა.

 

 

image
ნ. შავიშვილი, მ. დავითაია

კოდები და ნიშნები არქიტექტურაში

უაკ: 681.3.04

სახელმძღვანელო ეძღვნება კოდებსა და ნიშნებს არქიტექტურაში, თუმცა არ განიხილავს მათ უძველესი პერიოდიდან, არამედ ფოკუსირებას ახდენს მოქმედ სისტემებზე, წარმოაჩენს მათ ისტორიულ წანამძღვრებს და ადგილს უთმობს მათი მნიშვნელობის აღწერას. კოდებისა და ნიშნების თემა კარგადაა გაშუქებული მსოფლიო ლიტერატურაში, ავტორთათვის მისაწვდომმა უხვმა მასალამ განაპირობა ამ სახელმძღვანელოს დაწერა ქართველი საზოგადოებისთვის, რაც პირველი მოკრძალებული მცდელობაა ქართულ ლიტერატურაში აღნიშნული საკითხის ცალკე წიგნად გაშუქების.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრატურისა და მომიჯნავე სპეციალობის სტუდენტებისთვის, მოქმედი არქიტექტორებისთვის, ხელოვნებათმცოდნეებისთვის, თანამედროვე არქიტექტურის თეორიით დაინტერესებულთათვის და მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

 

image
ა. ფრანგიშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი

ხელოვნური ნეირონული ქსელები
კომპიუტერული მოდელირება

უაკ: 681.3

განიხილება ნეირონული ქსელების ცნობილი ტიპების დაპროექტების, სწავლების, ანალიზისა და მოდელირების საკითხები MATLAB სისტემაში Neural Networks Toolbox (NNT) პაკეტის გამოყენებით.

სახელმძღვანელო მომზადებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტში და განკუთვნილია ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის „ნეიროქსელური ტექნოლოგიების“ შესწავლისას მაინორის სახით. იგი სასარგებლო შეიძლება ასევე აღმოჩნდეს „ნეიროკომპიუტერული სისტემების“ „ხელოვნური ინტელექტის სისტემებისა“ და „სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფის“ დისციპლინათა შესწავლისას სხვა სპეციალობის სტუდენტებისათვისაც.

 

 

 

image-1
თ. იაშვილი, ე. ბარათაშვილი, გ. იაშვილი, შ. დოღონაძე

მომსახურების სფეროს მენეჯმენტი

უაკ: 338.46

უკანასკნელ წლებში მომსახურება თანდათან იქცა სულ უფრო მზარდი რაოდენობის ადამიანთა შრომის მნიშვნელოვან შედეგად, ხოლო მომსახურების მიღება ადამიანების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილების ყველაზე მეტად გავრცელებულ საშუალებად. ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე პერიოდს ხშირად „მომსახურების ეკონომიკად“ განსაზღვრავენ.

მოცემულ სახელმძღვანელოში განხილულია: მომსახურების არსი და მისი ადგილი ეკონომიკურ სისტემაში; მომსახურების წარმოების მიზნები; მომსახურების წარმოების რესურსები; მარკეტინგის თავისებურებები მომსახურების სფეროში; ინოვაციები მომსახურების სფეროში; მარკეტინგის სტრატეგიული მართვის საფუძვლები; ფასთწარმოქმნა მომსახურების სფეროს ორგანიზაციებში; კონკურენტული უპირატესობის ფორმირების თავისებურებები და ა. შ.

ნაშრომი მომზადებულია უმაღლესი საუნივერსიტეტო განათლების სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად. წარმოდგენილი თეორიული მასალა და პრაქტიკული სავარჯიშოები, რომლებიც ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების დიდ გამოცდილებას ეყრდნობა, ვფიქრობთ, კარგი დამხმარე იქნება მომსახურების სფეროში მენეჯმენტით დაინტერესებული ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის, ასევე პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, მომსახურების სფეროს ორგანიზაციების ხელმძღვანელებისა და ამ საკითხებით დაინტერესებული მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

 

image-1
ო. მიქაძე

ფოლადის ელექტრომეტალურგია

უაკ: 669.187

სახელმძღვანელოში მოყვანილია ფოლადის მსოფლიო წარმოების უახლესი მონაცემები.

განხილულია ელექტროღუმლების კლასიფიკაციის ძირითადი კრიტერიუმები. მოცემულია ღუმლების აღწერა როგორიცაა წინაღობის, ინდუქციური, რკალური, პლაზმური, ზემძლავრი ელექტრორკალური ღუმლები და ელექტრონულ-სხივური დნობის დანადგარები.

მოცემულ წიგნში განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ფოლადის დნობის ელექტრორკალურ პროცესს და დანადგარებს, როგორც მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ და წარმატებულ ტექნოლოგიას ელექტროფოლადის წარმოებაში. განხილულია ელექტრორკალური პროცესის ჩამოყალიბების ისტორილი ეტაპები. მოცემულია ელექტრორკალური ღუმლის კონსტრუქცია და ძირითადი მოწყობილობა, დამხმარე მოწყობილობა-დანადგარები, გამავალი აირების გაწმენდის სისტემები.

მოცემულია ელექტრორკალური ღუმლის ელექტრომოწყობილობა, აღწერილია ელექტრული რეჟიმი თავისი ავტომატური რეგულირებით და თხევადი ლითონის ელექტრომაგნიტური ამრევის შესა-ძლებლობით.

დაწვრილებით აღწერილია ღუმლების მუშაობა – ჩატვირთვის ოპტიმალური პირობები, დნობის პერიოდი, დნობა დაჟანგვით, ერთწიდიანი პროცესი, ნარჩენების გადადნობა.

მოცემულია პროცესების აღწერა მუდმივი დენის ელექტროფოლადსადნობ ღუმლებში. ნაჩვენებია ამ პროცესის უპირატესობები და წარმატებული პერსპექტივა თანამედროვე მეტალურგიაში.

მეტალურგიის მდიდარი ნედლეულის ბაზის საკმაოდ მწვავე დეფიციტის პირობების გათვალისწინებით განხილულია ელექტრორკალურ პროცესებში მეტალიზებული დანაჭროვნებული მადნური კონცენტრატების გამოყენების ტექნოლოგიები.

ინდუქციურ ღუმლებში ფოლადის მიღების ნაწილში მოცემულია ღუმლის მოწყობილობა, ფო-ლადის დნობის პერიოდები.
განხილულია ელერქტრომეტალურგიის გარემოს დაცვის სპეციფიკა.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლის მეტალურგიული და სამთო-გეოლოგიური სპეციალობის სტუდენტებისთვის, იგი გამოადგება აგრეთვე მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და სპეციალისტებს მეტალურგიის საწარმოებში, საპროექტო და სამიცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში.

წიგნი არის უხვად ილუსტრირებული და მომზადებულია როგორც სალექციო კურსის წასაკითხად, აგრეთვე პრეზენტაციებისთვის ფართო აუდიტორიის წინაშე.

 

 

image-1
შ. ნემსაძე

ელექტრული მოწყობილობების ტექნიკური დიაგნოსტიკა

უაკ: 621.34

სახელმძღვანელოში განხილულია ტექნიკური დიაგნოსტიკის მეთოდები - ნაწილობრივი განმუხტვების მეთოდი, ვიბროდიაგნოსტიკა, სპექტრული მეთოდი, ძრავას სტატორის დენის სპექტრული ანალიზი, აგრეთვე ამ მეთოდებთან დაკავშირებული ტექნიკური საშუალებების გამოყენების მაგალითები. დამხმარე სახელმძღვანელო მოიცავს აგრეთვე ვიბრომეტრიის ელემენტებს, ვიბრომზომი ხელსაწყოების და კომპლექსების აღწერილობას, მათი გამოყენების მეთოდოლოგიას.

წიგნი შედგენილია ელექტროტექნიკური პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით. ის განკუთვნილია ენერგეტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, ისარგებლებენ წარმოებაში დასაქმებული სპეციალისტებიც.

 

 

image-1
ა. საყვარელიძე

პორტები და საპორტო ნაგებობები
I ნაწილი

უაკ: 627.78

სახელმძღვანელოში განხილულია პორტების სატრანსპორტო-ეკონომიკური მახასიათებლები, საზღვაო პორტების განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები, პორტების განვითარების განმსაზღვრელი ბუნებრივი სანაპირო რეჟიმები, ნაპირდაცვისა და გარემოს დაცვის საკითხები, საქართველოს პორტების მონაცემები; პორტებისა და საზღვაო არხების შემადგენელი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაგეგმარებისა და დაპროექტების ძირითადი პრინციპები, მონაცემები პორტების ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი სხვადასხვა კომუნიკაციის შესახებ.

გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სამშენებლო ფაკულტეტის როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტდენტებისათვის.

 

 

image-1
თ. მიქიაშვილი

თბოელექტროსადგურების ტექნოლოგია

უაკ: 621.31-21

სახელმძღვანელო შედგენილია „თბოელექტროსადგურების“ ლექციების კურსის საფუძველზე, რომელიც წლების განმავლობაში ეკითხებოდა ენერგეტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

სახელმძღვანელო ფოკუსირებულია თბოელექტროსადგურების ტექნოლოგიურ და საინჟინრო საკითხებზე, მათი დაგეგმარების ტექნიკურ ასპექტებსა და მუშაობის ეფექტიანობის ანალიზზე.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია თბო- და ელექტროინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის, მექანიკოსებისთვის, ენერგეტიკის სხვა საინჟინრო დისციპლინების სპეციალისტებისა და გამოყენებითი მეცნიერებების მკვლევართათვის. მასში განხილულია ორგანულ სათბობზე მომუშავე რენკინის, ბრაიტონისა და კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურები.

სახელმძღვანელოში უხვადაა მაგალითები, ამოცანები, მათი ამოხსნის მაგალითები, რაც მუშაობაში დაეხმარება შესაბამის სფეროში დასაქმებულ ინჟინრებს, დოქტორანტებს, დამოუკიდებელ მკვლევრებს, დამპროექტებლებს, ენერგეტიკის ანალიტიკოსებს, აუდიტორებს, მენეჯერებსა და ტექნიკური პროფილის სხვა სპეციალისტებს.