image
ჯ. გრიგალაშვილი

დაპროგრამება TIA Portal-ში S7-1200/S7-1500

უაკ: 681.5

სახელმძღვანელოში განხილულია STEP 7 V13, რომელიც დაფუძნებულია TIA Portal-ის დაპროექტების ერთიანი სამუშაო გარემოს ფუნქციურ შესაძლებლობებზე და აქვს ინტუიციურად გასაგები, ეფექტური და მომავალზე ორიენტირებული, შიმატიც პროგრამირებად კონტროლერების ბაზაზე დაფუ-ძნებული ავტომატიზაციის პროექტების დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა. იგი წარმოდგენი-ლია ორი ვერსიის სახით:
• SIMATIC STEP 7 Professional V13 – რომელიც არის SIMATIC-ის S7-1200, S7-300, S7-400, WinAC პროგრამირებადი კონტროლერების დაპროექტების სისტემა. იგი ოპტიმალურად მხარს უჭერს აგრეთვე SIMATIC-ის ახალი სერიის S7-1500-ის ლოგიკურ პროგრამულ კონტროლერებს;
• SIMATIC STEP 7 Basic V13 – რომელიც არის საკუთრივ SIMATIC-ის S7-1200 პროგრამირებადი კონტროლერებისათვის განკუთვნილი დაპროექტების სისტემა.

ნაშრომში გამოყენებულია შინაარსის გადმოცემის ორიგინალური მიდგომა. კონკრეტულად, აღე-ბულია შიემენს AG-ს ახალი თაობის კონტროლერებიდან ორი უახლესი მოდელი - S7-1200/ S7-1500 ხაზგასმულია მათი უპირატესობანი ძველ მოდელებთან - S7-300/S7-400 შედარებით. მოცემულია მათი გამოყენების რეკომენდაციები, მოყვანილია მაგალითები და მითითებულია ბმულები წარმოქმ-ნილ შესაძლო კითხეებზე პასუხის გაცემისათვის.

ნაშრომში დიდი ადგილი ეთმობა S7-1200 პროგრამული ლოგიკური კონტროლერების პრაქტიკული გამოყენების საკითხებს, კერძოდ განხილულია: კონტროლერის Ethernet შეერთება კომპიუტერთან, კონტროლერის დაკავშირება პროგრამასთან, IP მისამართის დადგენა, ახალი პროექტის გახსნა, პროექტში ახალი მოწყობილობის დამატება, მოწყობილობის გამართვა, პროგრამის შექმნა ორი რიცხვის გამრავლების მაგალითზე, პროგრამის კომპილაცია და კონტროლერში ჩატვირთვა, პროგრამის ტესტირებები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისათვის

 

 

image-1
ბ. შანშიაშვილი

სისტემების იდენტიფიკაცია

უაკ: 62.505

წინამდებარე სახელმძღვანელოში განხილულია მართვის თეორიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულების - სისტემების იდენტიფიკაციის ძირითადი ცნებები, ამოცანები, მართვადობისა და დაკვირვებადობის კრიტერიუმები და სხვა ზოგადი საკითხები. აღწერილია წრფივი სისტემების პარამეტრული იდენტიფიკაციის კლასიკური მეთოდები სიხშირული, გარდამავალი, იმპულსურ-გარდამავალი, კორელაციური ფუნქციების გამოყენების საფუძველზე და ასევე რეგრესიული მეთოდები.

მოცემულია წრფივი არასტაციონარული დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაციის ამოცანები სიხშირულ არეში და დიფერენციალური განტოლებების ამოხსნა შებრუნებულ ამოცანებთან დაკავშირებით, ასევე არაწრფივი დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაციის ამოცანები სიშირულ არეში, რეგრესიული ანალიზის, კვაზიგაწრფევების, ინვარიანტული ჩადგ-მისა და სტოქასტიკური აპროქსიმაციის მეთოდების გამოყენების საფუძველზე.

სახელმძღვანელო შედგენილია ავტორის მიერ ადრე გამოცემული I (2009 წ.) და II ნაწილების (2019 წ.) გადამუშავებისა და დამატებების საფუძველზე. კერძოდ დამატებულია მეხუთე თავის 5.6, 5.7, 5..8 პარაგრაფები, მეცხრე თავის 9.2 პარაგრაფი და მეათე თავი.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის, მეცნიერი მუშაკებისათვის, ინჟინრებისა და მკითხველთა იმ წრისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან სისტემების იდენტიფიკაციის, მართვისა და მოდელირების საკითხებით.

 

 

image-1
მ. მჭედლიშვილი, თ. ფალავანდიშვილი

გოგირდმჟავას ტექნოლოგია

უაკ: 54.661.2

სახელმძღვანელოში სილაბუსის (პროგრამის) შესაბამისად განხილულია გოგირდმჟავას, მისი წარმოების ნედლეულისა და წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესში მონაწილე ნახევარპროდუქტების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, სხვადასხვა ნედლეულზე მომუშავე გოგირდმჟავას წარმოების ტექნოლოგიური სქემები და მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების თეორიული და პრაქტიკული მხარეები. გაშუქებულია გოგირდმჟავას წარმოების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. „გოგირდმჟავას ტექნოლოგია“ არის „ბმული აზოტისა და გოგირდმჟავას ტექნოლოგიის“ საგნის ნაწილი, რომელიც გათვალისწინებულია „ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ სპეციალობის არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისთვის.

ნაშრომი განკუთვნილია და დახმარებას გაუწევს როგორც ბაკალავრებს „ბმული აზოტისა და გოგირდმჟავას წარმოების“ კურსის ათვისებაში, ისე გოგირდმჟავას წარმოებით და სასარგებლო წიაღისეულის ქიმიური გადამუშავების მეთოდებით დაინტერესებულ მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.

 

 

image-1
თ. სტურუა, თ. თოდუა, ბ. ტაბატაძე

ვებტექნოლოგიების საფუძვლები HTML5 & CSS3
მეორე გამოცემა

უაკ: 681.3

განხილულია ენა HTML-ის შესაძლებლობები, HTML5 ვერსიაში შემოღებული სიახლეებისა და დამატებების გათვალისწინებით, HTML ენის ელემენტარული საფუძვლებიდან დაწყებული რთული პრაქტიკული საკითხებით დამთავრებული. მოცემულია CSS3 ვებსაიტების დამუშავების უახლესი სტანდარტები, რომლებიც ვებდაპროგრამების ენების ფუნქციურ შესაძლებლობებს მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს და ინტერნეტ-პროექტებისთვის ორიგინალური ვიზუალური გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა.

განკუთვნილია ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისა და HTML და CSS ენების გამოყენებით ვებგვერდების შექმნით დაინტერესებული სხვა პირებისთვის.

 

 

image-1
ლ. კლიმიაშვილი, დ. გურგენიძე, არ. ჩიქოვანი

ბეტონთმცოდნეობა

უაკ: 691.32

სახელმძღვანელოს მიზანია გავეცნოთ ბეტონთმცოდნეობის თანამედროვე თეორიას და პრაქტიკას, შევისწავლოთ სხვადასხვა შედგენილობისა და სახეობის ბეტონის დაპროექტება, სწორად შევარჩიოთ და გამოვიყენოთ ბეტონის სხვადასხვა სახეობა.

ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სამშენებლო სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის, ის ასევე დაეხმარება სამშენებლო სფეროში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.

 

 

image-1
ს. შავგულიძე, ნ. უღრელიძე, თ. მთვრალაშვილი

ხელშეშლამდგრადი კოდირების თეორიული საფუძვლები

უაკ: 621.391

სახელმძღვანელოში მოყვანილია ძირითადი ცნებები ბლოკური და უწყვეტი (ხისმაგვარი, გისოსისებრი, ხვევადი) კოდირების თეორიიდან, მათი აგების პრინციპები, ზოგიერთი ალბათური და დისტანციური მახასიათებლები, დეკოდირების ცნობილი ალგორითმები და ასეთი კოდების კონკრეტული მაგალითები. ნაშრომის პირველი ნაწილი (პარაგრაფები 2-11) განიხილავს ბლო-კურ კოდებს, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია რიდსოლომონის კოდებზე, ხოლო ნაშრომის მეორე ნაწილი (პარაგრაფები 12-25) - უწყვეტ კოდებს.

წიგნი განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. შეიძლება გამოიყენონ იმ სპეციალობის სტუდენტებმა, მაგისტრანტებმა და დოქტორანტებმა, რომელთაც საქმე აქვთ ინფორმაციის გადაცემასთან, მიღებასა და დამუშავებასთან.

 

 

image-1
ი. აბულაძე, ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი

დაპროგრამების ენა Python

უაკ: 681.06

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია დაპროგრამების ენა Python-ის ფუნდამენტური საკითხები. დაწვრილებით არის მოცემული მასთან მუშაობის ყველა პრინციპი.

ამასთანავე, განხილულია ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების ძირითადი კონცეფცია. მოცემულია თეორიის შესაბამისი პროგრამული კოდები, რაც მასალის უკეთ ათვისების საუკეთესო საშუალებაა.

სახელმძღვანელოს მიზანია მკითხველს შეასწავლოს Python-ი მულტიპარადიგმული დაპროგრამების ენა. იგი განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთათვის. ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც დამწყებ, ისე გამოცდილ პროგრამისტებს.

 

 

image-1
ი. აბულაძე, ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი

დაპროგრამების ენა Python

უაკ: 681.06

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია დაპროგრამების ენა Python-ის ფუნდამენტური საკითხები. დაწვრილებით არის მოცემული მასთან მუშაობის ყველა პრინციპი.

ამასთანავე, განხილულია ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების ძირითადი კონცეფცია. მოცემულია თეორიის შესაბამისი პროგრამული კოდები, რაც მასალის უკეთ ათვისების საუკეთესო საშუალებაა.

სახელმძღვანელოს მიზანია მკითხველს შეასწავლოს Python-ი მულტიპარადიგმული დაპროგრამების ენა. იგი განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთათვის. ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც დამწყებ, ისე გამოცდილ პროგრამისტებს.

 

 

image
თ. ისაკაძე

მობილური სამაცივრო სისტემები

უაკ: 621.56/57

სახელმძღვანელოში განხილულია: საავტომობილო კონდიციონერების, ავტორეფრიჟერატორების, გემების მაცივრებისა და კონდიციონერების, სარკინიგზო ტრანსპორტის მაცივრებისა და კონდიციონერების და მაცივარ-კონტეინერების თანამედროვე კონსტრუქციები. მათი მუშაობის პრინციპები, ექსპლუატაცია და რემონტი.

გამოცემა განკუთვნილია საკვები პროდუქტების წარმოება-გადამუშავების და სამაცივრო მოწყობილობების საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. შეიძლება გამოიყენონ აგრეთვე ამავე პროგრამის შემსწავლელმა მაგისტრანტებმა და დოქტორანტებმა.