თ. ხოშტარია, ნ. ჩაჩავა

ტურისტულ-სარეკრეაციო კლასტერის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის პრინციპები სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე

უაკ: 796.5:72

მონოგრაფიაში განხილულია ტურისტულ-სარეკრეაციო კლასტერის სივრცით-ტერიტორული დაგეგმვის ძირითადი მიმართულებები, ინსტრუმენტები და პრინციპები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მაგალითზე; წარმოჩენილია სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმის რევიტალიზაციის სტრატეგიული მნიშვნელობა; რეგიონის მდგრადი განვითარების ასპექტები, საგზაო-სატრანსპორტო სისტემა, კულტურული მემკვიდრეობა, ეკოლოგიური, ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორები.
მონოგრაფია განკუთვნილია ურბანისტიკის დარგის სპეციალისტების, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების, სწავლების ყველა საფეხურის სტუდენტებისა და საკურორტო არეალების სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის სპეციფიკით დაინტერესებული მკითხველისთვის. იგი წარმოადგენს საყრდენ დოკუმენტაციას სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების სტრატეგიისთვის.

 

 

ბ. გითოლენდია

საქართველოს სატრანსპორტო სექტორის, ევროპულ სისტემებთან ურთიერთთავსებადობისა და ინტერმოდალურობის პრობლემის ანალიზი

უაკ: 656.2:656.078:479.2

მონოგრაფიაში განხილულია საქართველოს სატრანსპორტო სექტორის ევროპულ სატრანსპორტო სისტემებთან ურთიერთთავსებადობისა და ინტერმოდალურობის პრობლემა და მოცემულია კვლევის ანალიზის შედეგები. ჩამოთვლილი და ნაჩვენებია ევროპულ სისტემებთან საქართველოს ტრანსპორტისა და მისი ინფრასტრუქტურის თავსებადობის, ტექნიკური პარამეტრებისა და ამ კუთხით არსებული გამოწვევების სხვა პრობლემური საკითხები, შემოთავაზებულია პრობლემის გადაჭრის გზები და ევროკავშირის სტანდარტებთან ადაპტირების შემდგომი პერსპექტივები.
ნაშრომი განკუთვნილია მეცნიერი მუშაკებისთვის, ტრანსპორტის პროფილის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, მონოგრაფია ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს დარგის სპეციალისტებს. შესაძლებელია კვლევის შედეგები სალექციო ფორმატში გავაცნოთ შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებს, პროფესორ-მასწავლებლებს, საექსპერტო წრეებსა და ზოგადად ამ საკითხით დაინტერესებულ ადამიანებს.

 

 

ჯ. სვანიძე, ლ. თორთლაძე

ცხოველთა მოვლა-მოშენების ტრადიციები საქართველოში

უაკ: 636/639

მონოგრაფიაში ასახულია ცხოველთა მოვლა-მოშენების ტრადიციები და მასთან დაკავშირებული ისეთი საკითხები, როგორიცაა: რიტუალები და წესჩვეულებები, ცხოველთა კვება, ცხოველთა ჯიშები, სათიბ-საძოვრების გამოყენების ხასიათი, ცხოველთა სადგომები, მესაქონლეობის ფორმები, ცხოველთა მკურნალობის საშუალებები. ნაშრომში დიდძალი მასალაა გაანალიზებული, აღწერილია ცხოველთა საკვები მცენარეების თვისებები და მოცემულია შედეგები; ასევე მოცემულია ცხოველთა მცენარეული წამლებით მკურნალობასთან დაკავშირებული საკითხები. შეგროვილი ეთნოგრაფიული მასალების საფუძველზე დასაბუთებულია მეცხოველეობის განვითარების მაღალი დონე. ნაჩვენებია ის წვლილი, რაც მიუძღვით ჩვენს წინაპრებს მეცხოველეობის განვითარების საქმეში. დავიწყებისგან დაცულია მეცხოველეობის დარგში ჩვენი ქვეყნის მიღწევები.
ნაშრომი განკუთვნილია აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტების, მეცხოველეობის დარგის სპეციალისტებისა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის.

 

 

ი. ქვარაია

ტაძრის ბუნებრივი ქვით მოპირკეთების სამუშაოების წარმოება

უაკ: 726:72.01

მონოგრაფიაში განხილულია ქართული მართლმადიდებელი ტაძრების ბუნებრივი ქვით გარე მოპირკეთების სამუშაოების წარმოების პროცესი, ქ. თბილისში, მახათას მთაზე მშენებარე ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მაგალითზე. კერძოდ აღწერილია ყაზბეგის დიაბაზით ტაძრის ცოკოლის მოწყობის, ხოლო ბოლნისის ტუფის გამოყენებით ფასადური ნაწილების შემოსვისა და მათზე სხვადასხვა მხატვრულ-დეკორატიული ელემენტის დამონტაჟების სამუშაოების შესრულების თანამიმდევრობა. წარმოდგენილია ასე¬ვე მარმარილოს ქვით ტაძრის შიგა იატაკის მოსახვისა და კიბეების მოწყობის სამუშაოები.
მონოგრაფია განკუთვნილია მშენებლობის დარგის სპეციალისტებისათვის.

 

 

მ. თოფჩიშვილი

საქართველოში უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების ბიზნესის განვითარების ასპექტები

უაკ: 663.236:615.327

მონოგრაფიაში ასახულია საქართველოში უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების განვითარების ძირითადი ასპექტები. მასში ლოგიკური თანამიმდევრობითაა განხილული ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორებიცაა: უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები, უალკოჰოლო სასმელების როლი და ადგილი მომხმარებლის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაში. ნაშრომში ასევე განხილულია საქართველოში უალკოჰოლო სასმელების წარმოების ისტორია და განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა, უალკოჰოლო სასმელების ბაზრის კვლევა, მისი კონკურენტუნარიანობის შეფასება, კლასტერიზაცია, როგორც უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის ზრდის სტრატეგია.
ნაშრომი დაეხმარება ბაკალავრიატისა და მაგისტრაურის სტუდენტებისათვის, უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების ბიზნესის განვითარებით დაინტერესებულ პირებს.

 

 

ბ. გაფრინდაშვილი

მარიამ კერესელიძე დაკარგული ქართველი ქალი

უაკ: 92:82-94

წიგნი მოგვითხრობს ქართველი ემიგრანტის, მარიამ კერესელიძის ქარტეხილებით სავსე ცხოვრებაზე. ევროპაში დაბადებულსა და გაზრდილ მარიამს დიდი სურვილი ჰქონდა სამშობლო ენახა, თუმცა სურვილი სურვილად დარჩა. განგებამ მსოფლიოს რომელ კუთხეში აღარ გადაისროლა, მაგრამ საქართველოს ხილვა კი არ აღირსა.
მარიამის შესახებ ქართულმა საზოგადოებამ ბევრი არაფერი იცის, რადგან მასზე, ბოლო დრომდე ნაკლებად იწერებოდა. ჩვენ შევეცადეთ, მოძიებულ მასალებზე დაყრდნობით, ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით აღგვეწერა მარიამ კერესელიძის განვლილი გზა და მისი ნამოღვაწარი. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მოსაძიებელი და გამოსაკვლევი კიდევ ბევრია ამ უაღრესად საინტერესო ქალბატონის შესახებ, რაც იმედია სამომავლოდ განხორციელდება.
მასალების მოწოდებისთვის მადლობა მინდა გადავუხადო მარიამ კერესელიძის ნათესავს - ლევან გლურჯიძეს, საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის თადარიგის პოლკოვნიკს - გელა სულაძეს, ევროპაში მოღვაწე ქართველ მეცნიერს - გიორგი მამულიას და ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიის მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელს - მარიამ მარჯანიშვილს.

 

 

ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი

ნიადაგების ეროზიის პროგნოზირება სარწყავ მიწათმოქმედებაში

უაკ: 631.459.2

მონოგრაფიაში განხილულია ნიადაგ-გრუნტების წყლისმიერი ეროზიის განმაპირობებელი ძირითადი ფაქტორები; ნიადაგ-გრუნტებში ფიზიკურ-ქიმიური მიკროპროცესების გავლენა ეროზიაზე; ფილტრაციულ-კაპილარულ კანონზომიერებათა ჰიდროფიზიკური მახასიათებლები; თვითგარეცხვადი კალაპოტების ზღვრული წონასწორობის ჰიდრომექანიკური მოდელები; ბმული გრუნტის ზღვრული წონასწორობის მექანიკური მოდელი ჰიდროფიზიკური ფაქტორის გათვალისწინებით; ტურბულენტურ ნაკადში სიმღვრივის კონცენტრაციის გავლენა სიჩქარის განაწილების ეპიურაზე; ზედაპირული ჩამონადენის ჰიდრავლიკური რეჟიმის როლი ნიადაგ-გრუნტების ეროზიულ კანონზომიერებათა ფორმირებაში; ბუნებრივი კალაპოტების წყლისმიერი ეროზიული პროცესების საველე და ლაბორატორიული კვლევები. მონოგრაფიის ბოლოს მოცემულია ტექნიკური ტერმინოლოგია რუსულ, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგისა და სამშენებლო ფაკულტეტების მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის, აგრეთვე იმ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროინჟინერიის, ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, ჰიდროლოგიის, საინჟინრო ეკოლოგიისა და ჰიდროგეოლოგიის განხრით. იგი აგრეთვე დიდ დახმარებას გაუწევს სამელიორაციო სისტემების დაპროექტება-მშენებლობითა და ექსპლუატაციით დაინტერესებულ ინჟინრებს.

 

 

 

М. Цинцадзе, Г. Манвелидзе, А. Нариманидзе†, Н. Маисурадзе, Т. Гиоргадзе, И. Гвелесиани

ИЗОНИКОТИНОИЛГИДРАЗОН ФУРФУРАЛЬАЦЕТОНА (ЛАРУСАН) И ЕГО КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С МЕТАЛЛАМИ

უაკ: 548.315

В монографии ”Изоникотиноилгидразон фурфуральацетона (ларусан) и его координационные соединения с металлами” приведены: краткая справка о методах исследования, данные по исследованию физико-химических свойств координационных соединений металлов с изоникотиноилгидразоном фурфуральацетона. С применением неводных (этанол, ацетон) или смешанных (вода-этанол) растворителей синтезировано 37 новых координационных соединений металлов с ларусаном. Установлена кристаллическая структура ларусана-моно­гидрата изоникотиноилгидразона фурфуральацетона. В книге также приведен анализ опубликованных структурных данных и теоретический (полуэмпирический) анализ колебаний координированных групп.
Данные о строении соединений получены при использовании современных физических и физико-хими­ческих методов исследования.
Монография предназначена для научных работников, химиков-неоргаников, магистрантов и студентов старших курсов химических специальностей.
Книга рассчитана на химиков, биологов, преподавателей высших учебных заведений, магистрантов и докторантов, и для всех заинтересованных лиц в этой области.
Обсуждение литературных данных и результатов ИК спектроскопии и рентгеноструктурного анализа (ведение и глава 1, 2,)  принадлежит д.х.н., проф. М.Цинцадзе; Разработка методики, условия синтеза и синтез координационных соединений (глава 1, 4 и 6) принадлежит к.х.н. Г.М. Манвелидзе и  к.х.н.  А.П. Нариманидзе; испытание противотуберкудезной активности координационных соединений -  к.х.н. Н.Л. Маисурадзе и -  к.м.н. И.О. Гвелесиани (глава 3); квантово-химическое исследование и обсуждение результатов (глава 5)  - к.х.н. Т.З. Гиоргадзе.

 

 

ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, დ. შარაბიძე

მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი

უაკ: 658.78(075)

მონოგრაფიაში დამუშავებულია საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკის სისტემის მიწოდებათა ჯაჭვების ორგანიზაციულ-ფუნქციური სტრუქტურის კვლევის მეთოდოლოგია, რომელშიც ჩამოყალიბებულია მისი შექმნისა და განვითარების პრინციპები.
SCM-ის კონცეფცია არის ბიზნესის სტრატეგია მიწოდებათა ჯაჭვში. საქმიანობის ყველა სახის დაგეგმვა და მართვა წარმოადგენს ინტეგრალური ლოგისტიკის კონცეფციის ბუნებრივ გავრცელებასა და განვითარებას ფუნქციათა და ორგანიზაციათა შორის ლოგისტიკის კოორდინაციის თვალსაზრისით. SCM არის საკვანძო ბიზნესპროცესების მართვა.
მონოგრაფიაში წარმოდგენილი მასალა დაფუძნებულია მიწოდებათა ჯაჭვის მართვის ლოგისტიკის ოპერაციების ჩატარების სისტემური მართვის უცხოურ გამოცდილებაზე. მათი უნიკალურობა და ორიგინალობა ლოგისტიკის ორგანული პრობლემების კომპლექსური განხილვა და გადმოცემაა მიწოდებათა ჯაჭვების კოორდინირებული და ინტეგრალური ურთიერთკავშირი. განხილულ დებულებებს გარდა აკადემიური დანიშნულებისა სამეცნიერო მეთოდოლოგიური მნიშვნელობაც აქვს: მასში გადმოცემულია ეროვნული საექსპორტო პროდუქციის გლობალური მიწოდებათა ჯაჭვის აგების მეთოდოლოგიური საფუძვლები ინტერმოდალიზმის, სატრანსპორტო დერეფნებისა და მიწოდებათა ჯაჭვების კონტეინერმზიდებით საკონტინენტთაშორისო ტრანსპორტების ასპექტში.
მონოგრაფია შედგება შვიდი ნაწილისაგან: შესავალი მიწოდებათა ჯაჭვების მართვაში; კონკურენცია ლოგისტიკის საფუძველზე განვითარებულ საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში; ოპერაციები ლოგისტიკაში; მიწოდებათა ჯაჭვების ინტეგრაცია; მიწოდებათა ჯაჭვების საკვანძო ბიზნესპროცესების მართვის საფუძვლები: საინფორმაციო სისტემები მიწოდებათა ჯაჭვებში, მომავლის ლოგისტიკა.
მონოგრაფია სრულყოფილად აღწერს მიწოდებათა პროცესში მიმდინარე ყველა ბიზნესპროცესს. იგი ხელს შეუწყობს მიწოდებათა პროცესში მომავალი ლოგისტიკის პერსონალის შემდგომ პროფესიულ ზრდას ახალი, მოწინავე მომავლის შექმნის თვალსაზრისით.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების, სატრანსპორტო ლოგისტიკის, ბიზნესადმინისტრირების, სატრანსპორტო გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის. მონოგრაფია ორიენტირებულია საქმიანი ადამიანების ფართო აუდიტორიაზე, რომლებიც დაკავშირებულია მიწოდებათა ჯაჭვების მართვასთან, წარმოებასთან, ხელმძღვანელობასთან, თანამშრომლებთან, სატრანსპორტო-საექსპედიციო ფირმების, კომპანიათა მწარმოებლების, სავაჭრო კომპანიების, განსაკუთრებით შესყიდვების განყოფილების, მიწოდებისა და ლოგისტიკის განყოფილების მენეჯერებთან.

 

 

შ. გაგოშიძე

წყლის პერიოდულ ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების ანალიზური მეთოდები

უაკ: 531.717.8:532.59

მონოგრაფია ეძღვნება წყლის დამყარებული ტალღური მოძრაობების თეორიულ კვლევას ზღვებისა და მდინარეების სანაპირო არეებსა და გრძივი განფენილობის ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებში (წყალსაცავებში, არხებში და ა.შ.). მონოგრაფიაში განხილული ამოცანები წყდება პირდაპირი და ასიმპტოტური მეთოდების გამოყენებით. მიღებულია სრულიად ახლებური შედეგები ზღვის ტალღების რეფრაქციისა და დინებებზე ტალღების გავრცელების წრფივ თეორიაში.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ აღნიშნულ სფეროში ქართულ ენაზე ფაქტობრივად არ არსებობს ორიგინალური ნაშრომი, უნდა მივიჩნიოთ, რომ მონოგრაფია, მასში განხილული თემატიკით, განსაკუთრებული ინტერესის მატარებელია ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსებისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო და ენერგეტიკის ფაკულტეტების სტუდენტებისა და დოქტორანტებისთვის. მასში მიღებული შედეგები მიზანშეწონილია საფუძვლად დაედოს საქართველოში პირველი ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავებას საზღვაო და სამდინარო ჰიდრომშენებლობაში.
ნაშრომი შესრულებულია შოთა რუსთაველის სამეცნიერო გრანტ FR35/9-120/14-ის ფარგლებში.

 

 

ნ. თურქია, ვ. ბანცაძე

სიმეტრიული და არასიმეტრიული დამყარებული რეჟიმები ელექტრულ სისტემებში

უაკ: 512.83

წიგნის პირველ ნაწილში განხილულია დამყარებული რეჟიმების ანალიზის თანამედროვე მეთოდები, რომლებიც იყენებს მატრიცული ალგებრისა და ტოპოლოგიური ანალიზის ელემენტებს, აწარმოებს რეჟიმის პარამეტრების გაანგარიშებას ძაბვის სხვადასხვა საფეხურიან ქსელში ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის გათვალისწინებით.
მეორე ნაწილი ეთმობა არასიმეტრიული რეჟიმების ანალიზსა და მისი პარამეტრების გაანგარიშების მეთოდების ჩამოყალიბებას. წარმოდგენილი მეთოდი განსხვავებულია არსებული მეთოდებისაგან. იგი იძლევა ერთდროული არასიმეტრიული დაზიანების ანალიზისა და გაანგარიშების საშუალებას.
მოცემული რთული ავარიული რეჟიმების გაანგარიშების მეთოდი იყენებს ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორ გიორგი კოსტანიანის მიერ შემოთავაზებულ პრინციპს – არაერთ ფაზა დაზიანებების წარმოდგენა ერთფაზა დაზიანებების ზედდებით. დამუშავებული გვაქვს ამ მეთოდის შემდგომი განვითარება და სათანადო მათემატიკური აპარატი, მიღებული გვაქვს ერთდროული ასიმეტრიების აღმწერი მათემატიკური მოდელი.
მონოგრაფია განკუთვნილია მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

 

 

ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, დ. შარაბიძე

სატრანსპორტო ლოგისტიკისა და მიწოდებათა ჯაჭვის ეფექტიანობის მეთოდოლოგიური საფუძვლები

უაკ: 658.7(075)

მონოგრაფიაში განხილულია მიწოდებათა ჯაჭვების მართვაში გადაზიდვისა და დასაწყობების, დაპროექტებისა და ორგანიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები.
მოცემულია მიწოდებათა ჯაჭვის განსაზღვრა და დახასიათება. შესწავლილია მიწოდებათა ჯაჭვი, როგორც ტექნიკურ-ეკონომიკური სისტემა, მისი ჩამოყალიბების თანამიმდევრობა, მოყვანილია მისი საინფორმაციო უზრუნველყოფა და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა, შესაძლო რისკები მიწოდებათა ჯაჭვის მუშაობის დროს.
მონოგრაფია სრულყოფილად აღწერს მიწოდების პროცესში ყველა ბიზნესპროცესს, რაც ხელს შეუწყობს მიწოდებათა ჯაჭვში მიმდინარე ბიზნესპროცესებს და მათი მომავალი ლოგისტიკის პროფესიულ ზრდას. ეს პროცესი ძალზე აქტუალურია მომავალი პროფესიონალების შემდგომი ზრდისთვის.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლოგისტიკის, მიწოდებათა ჯაჭვის, ბიზნესის მართვის, გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის მაგისტრანტებისა და პროფესორ მასწავლებლებისათვის. იგი გამოადგებათ ბიზნესმენებსა და მეწარმეებს.

 

 

ლ. გრიგალაშვილი

საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები

უაკ: 657:657.63

მონოგრაფიაში გამოკვლეულია საქართველოს საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ფინანსური კონტროლისა და აუდიტის თანამედროვე მდგომარეობა და შემოთავაზებულია მისი სრულყოფის წინადადებები; გაანალიზებულია უცხოეთში არსებული სააღრიცხვო და ფინანსური კონტროლის სისტემები, ქართველი და უცხოელი მეცნიერ-მკვლევრების ნაშრომები, რეფორმის განხორციელების საკითხებში გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების გამოცდილება და ამის საფუძველზე შემუშავებულია გასატარებელ ღონისძიებათა ერთობლიობა.
ნაშრომი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს ახალგაზრდა მეცნიერ-მკვლევრებს და ზოგადად აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ფინანსური კონტროლის საკითხების შესწავლით დაინტერესებულ პირებს.

 

 

Д. П. Наморадзе, Ю. Б. Ломидзе, А. Ф. Маммадов

Риски и задачи надежности магистральных нефтегазопроводов

უაკ: 532.529

В книге рассмотрены методы определения динамических характеристик трубопроводных систем, рациональные методы анализа общих случаев неустановившихся режимов их работы; приведены методики оценки фактических параметров трубопроводных систем, отражен статистический аспект проблемы. Сформулирована и решена задача обнаружения сосредоточенных и мест участков распределенных неоднородностей по длине трубопроводной системы. Экспериментально и теоретически обоснованы дискриминационные реологические модели. Работа широко иллюстринована практическими расчетами конкретных трубопроводных систем. Изложены методы решения проблем повышения точности и надежности гидрогазодинамических расчетов трубопроводных систем.
Монография предназначена для научных и инженерно-технических работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией трубопроводных систем жидких и газообразных энергоносителей.

 

 
უაკ: 622.24

 

 

Т.Ф. МЧЕДЛИШВИЛИ, Д.Д. ТАВХЕЛИДЗЕ, Л.И. КОБАХИДЗЕ

СХЕМЫ, МОДЕЛИ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПОДВЕСКИ ВАГОНОВ И ПРИВОДНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДВЕСНЫХ КАНАТНЫХ ДОРОГ

უაკ: 622.625.5

В монографии рассмотрены вопросы, связанные с обзором схем и конструкций механизмов и устройств подвесных канатных дорог (ПКД), их основных, наиболее тяжелых режимов функционирования, вызванных внешними возмущающими силами; с решением прикладных задач по построению повых схем подвески, математического моделирования и исследования рассматриваемых довольно сложных технических систем в сложных динамических режимах работы.
На основе проведенных исследований получены оригинальные математические модели динамики исследуемых систем с учетом их структурных и конструктивных особенностей; методы и методики динамических исследований; новая схема демпфирующей подвески и результаты, подкрепленные конкретными расчетными и натурными исследованиями.
Книга рассчитана на специалистов, занимающихся исследованием, проектированием и эксплуатацией систем ПКД, может быть использована докторантами, магистрантами и бакалаврами старших курсов.

 

 

ვ. მუჯირი

არქიტექტურული პროპედევტიკა

უაკ: 72:616.07

ნაშრომში პირველად არის მოცემული არქიტექტურული კომპოზიციის სწავლების მეთოდოლოგიის კრიტიკული ანალიზი დინამიკაში, სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს გამოცდილების მაგალითზე.
არქიტექტურის განვითარების ყველა ეტაპზე ჩნდება პრობლემები, რომლებიც მოითხოვს მხატრული ფორმათწარმოქმნის ყველა შესაძლებლობის უფრო ღრმად გააზრებას. ამ ასპექტში არქიტექტურული კომპოზიციის თეორიის სფერო არის დაუსრულებელი კვლევების საგანი. არქიტექტურული პროპედევტიკის ძირეული იდეების განვითარების სივრცე უზარმაზარია.
ნაშრომში განხილულია ისეთი ფუნდამენტური საკითხები, როგორიცაა:
• მოცულობით-სივრცითი კომპოზიციის კავშირი არქიტექტურულ დაპროექტებასთან, როგორც მეთოდოლოგიური პრობლემა;
• არქიტექტურული პროპედევტიკა და კომპიუტერიზაცია;
• არქიტექტურული პროპედევტიკის ფსიქო-პედაგოგიური საფუძვლები;
• არქიტექტურული პროპედევტიკის განვითარების პერსპექტივები;
• არქიტექტურული პროპედევტიკის მნიშვნელობა არქიტექტურული აზროვნების ჩამოყალიბებაში.
მონოგრაფია განკუთვნილია არქიტექტურის უმაღლესი საგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისა და სტუდენტებისათვის, პროფესიონალი არქიტექტორებისა და ყველა იმ პირისათვის, ვინც დაინტერესებულია არქიტექტურული კომპოზიციის საკითხებით.

 

 

М. Шилакадзе

Триботехника

უაკ: 539.62

Изложены  научные положения в области триботехники – сведения о теоретических и экспериментальных основах трения и путях их рационального использования в инженерной практике. Предложены методики инженерного расчета узлов трения и необходимые материалы для их внедрения в справочную литературу. Особое внимание уделено разработанным в Грузинском Техническом Университете расчетам подшипников скольжения в условиях сухого и граничного трения. Представ­лены конструктивные решения опорных узлов и рекомендации по выбору их параметров, рассмотрены основы безизносного трения – эффект избирательного переноса.
Работа предназначена для исследователей, конструкторов-механиков, инженеров, занятых проектированием, эксплуатацией и ремонтом машин, а также как учебное пособие для студентов всех механических специальностей вузов при изучении курса „Триботехника“.

 

 

Протоиерей Леван Матешвили

Проблемы христианизации Грузии (I-IV вв.)

უაკ: 2(02)

Распространение христианства в первые века его существования представляет особенный интерес для исторической и богословской науки. К древнейшим ареалам распространения христианства относится и территория современной Грузии. На основании археологических данных хорошо известно, что в Восточной и Западной Грузии христианство появляется уже в первом веке нашей эры, и затем в кратчайший срок проходит в данном регионе сложный путь от верования неприметных общин до официальной религии Иберии и Колхети. При этом история христианства в Грузии в ранний период (I–IV вв.) остается во многом белым пятном как в грузинской, так и в международной историографии. Традиционно исследование христианизации Грузии начинается с деятельности св. Нины, т. е. с IV в. Вместе с тем, современная наука накопила значительный объем сведений, на основании которых можно попытаться реконструировать отдельные моменты, связанные с христианским присутствием в регионе до IV века, а также скорректировать и прояснить важнейшие вопросы истории христианизации Грузии в ключевом IV веке.

 

 

М. Сирадзе, И. Бердзенишвили

Масла растительные Химический состав и совершенствование технологии рафинации

უაკ: 665.3

В издании приведены современные сведения о технологических процессах производства и рафинации  растительных масел.
Книга охватывает характеристику масличного сырья и растительных масел,  сопутствующих жирам веществ, продуктов переработки. Рассмотрен химический состав различных растительных масел и прогрессивные методы их рафинации. Изложены научные и технологические основы промышленных процессов рафинации.
Расширено описание новых процессов и схем рафинации хлопкового масла.
Даны новые хроматографические методы контроля фосфолипидов и приведены краткие сведения по межфазной активности сопутствующих веществ масел.
Изложены общие приемы исследования окислительных процессов на разных стадиях рафинации растительных масел.
Следует отметить научную новизну в разделе - совершенствование технологии щелочной рафинации хлопкового масла.
При разработке монографии использованы результаты трудов ведущих научных школ в  химии и технологии жиров, а также собственные разработки в этой области.
Приведен богатый материал, полезный в повседневной практической работе работников масложировой отрасли.
Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников, работающих в области масложировой промышленности, студентов, докторантов и преподавателей вузов пищевых специальностей.