image-1
გ. გეგელია, ბ. თინიკაშვილი

შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია

უაკ: 72:692

სალექციო კურსში მოცემულია არქიტექტურის თეორიის საკითხები, თუ რა არის არქიტექტურული, ისტორიული და კულტურის ძეგლი, მისი ცნება. ძეგლების რესტავრაცია-რეკონსტრუქციის ისტორიული მიმოხილვა, ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობითი დოკუმენტები და შეთანხმებები. ქალაქისა და ისტორიულად ჩამოყალიბებული ბირთვის, ცალკეული შენობებისა და ნაგებობების რეკონსტრუქცია-რეგენერაციის, თეორიისა და პრაქტიკის თანამედროვე საკითხები და კონცეფციები. ასევე განხილულია არქიტექტურული ძეგლის რესტავრაცია-რეკონსტრუქციის ძირითადი პრინციპები, რას ნიშნავს რესტავრაცია, რას ნიშნავს რეკონსტრუქცია, არქიტექტურული ნაწარმოების კვლევისა და ფიქსაციის კლასიკური და ფოტოგრამმეტრიული მეთოდები. ძეგლის რესტავრაციის საინჟინრო საკითხები, ძეგლის ნგრევის ძირითადი ფაქტორები. სალექციო კურსი განიხილავს მეცნიერულად დასაბუთებულ კვლევებსა და რეკომენდაციებს, ამა თუ იმ თეორიული მიდგომების გამოყენების შესაძლებლობას კონკრეტული ობიექტის გეგმარებით და სივრცობრივ-მოცულობითი სისტემების ანალიზს. დარღვეული არქიტექტურულ-გეგმარებითი ხასიათის და სივრცობრივ-მოცულობითი სახის აღდგენას.

სალექციო კურსი განკუთვნილია სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
ი. უგრეხელიძე, ვ. ლობჟანიძე

ტექნიკური რედაქტორის ცნობარი

უაკ: (031):025.5

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საკითხები, რომლებიც ეხება ტექნიკურ რედაქტირებას იმ შემთხვევისათვის, როდესაც შეკვეთა მიდის უშუალოდ სტამბაში; მოცემულია სხვადასხვა ნორმატიული ინსტრუქცია, რომლებიც განიცდის გარკვეულ ცვლილებებს.

წიგნი განკუთვნილია მომავალი და მოქმედი ტექნიკური რედაქტორებისათვის.

 

 

image-1
მ. შვანგირაძე

კომპოზიტური მასალებისგან ნაკეთობის მიღების პროცესები

უაკ: 72:726:725

სალექციო კურსში განხილულია პოლიმერულ-კომპოზიტური მასალებისგან ნაკეთობის დამზადების ტექნოლოგიები, ხელით სამუშაო, მექანიზებული და ავტომატიზებული პროცესების გამოყენებით. მოყვანილია მზა კონსტრუქციების თვისებების, მათი წარმოებისა და ხარისხის კონტროლის, მათ შორის ურღვევი მეთოდების, ინჟინრული გაანგარიშების პრინციპები. წარმოდგენილია მონაცემები კომპოზიტური მასალების გამოყენების შესახებ ტრანსპორტში, ენერგეტიკაში.

წიგნი განკუთვნილია ტექნიკური დარგის უმაღლესი სასწავლებლების მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის და საავიაციო ინჟინერიის სპეციალობების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის და შედგენილია სასწავლო დისციპლინის - კომპოზიტური მასალებისგან ნაკეთობის მიღების პროცესები სილაბუსის შესაბამისად.

 

 

image
ა. ახვლედიანი, გ. დალაქიშვილი, ა. გოგოლაძე, გ. ახვლედიანი

ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება

უაკ: 626/627

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია კერძო, კონკრეტული ამოცანები, მდინარე ცხენისწყალზე ჰიდროკვანძის მშენებლობის მაგალითზე. საკურსო პროექტის შესრულების დროს სტუდენტმა სწორად უნდა დაგეგმოს ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება, კერძოდ, ჰიდროკვანძის ცალკეული ნაგებობების აგების მეთოდები და თანამიმდევრობა, სამუშაოთა მოცულობების გამოთვლა; მშენებლობის დირექტიული ვადების დადგენა, ძირითადი სამშენებლო მექანიზმებისა და მანქანების რაოდენობის განსაზღვრა; მშენებლობის საცხოვრებელი დაბისა და დამხმარე მეურნეობის ანგარიში და ა.შ.

წიგნი განკუთნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ჰიდროინჟინერიის სტუდენტებისათვის საკურსო სამუშაოების შესასრულებლად. მეთოდიკური მითითება შეიძლება გამოიყენოს სამშენებლო ფაკულტეტის სხვა სპეციალობის სტუდენტებმაც.

 

 

image-1
კ. ბროლაძე, გ. სააკაძე

საავიაციო ტექნიკის დიაგნოსტიკა

უაკ: 616-07

სალექციო კურსი მოიცავს მასალას, რომელშიც განხილულია საფრენი აპარატებისა და საავიაციო ძრავების მდგომარეობის განსაზღვრის ხერხები და საშუალებები.

მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ტექნიკური გაზომვების პროცესებს, რომელებსაც იყენებენ ტექნიკური მომსახურების, რემონტის და წარმოების პროცესში, აგრეთვე განხილულია თანამედროვე დიაგნოსტიკის მეთოდები და საშუალებები - ენდოსკოპები, ულტრაბგერითი კონტროლის ხელსაწყოები, სხვა სახის ტექნიკა, რომელსაც იყენებენ ურღვევი კონტროლის ჩატარებისას.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო ინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
რ. ზუკაკიშვილი, ნ. ოკმელაშვილი, გ. გაგნიძე

თვითმფრინავების აწყობისა და მონტაჟის ტექნოლოგია

უაკ: 629.735.33

სალექციო კურსში განხილულია საფრენი აპარატების წარმოების პროცესში გამოყენებული აწყობის მეთოდები და საშუალებები. აღწერილია საამწყობო სამუშაოების თავისებურება, მოცულობა და ეფექტურობის გაზრდის გზები; მოცემულია აგრეთვე აწყობის ძირითადი ბაზები. მოყვანილია გამოყენებული აწყობის მეთოდების სიზუსტის განმსაზღვრელი ფორმულები, რაც შედარებითი ანალიზის საშუალებას იძლევა საკურსო სამუშაოების შესრულებისათვის; განხილულია საამწყობო სამარჯვების ძირითადი კონსტრუქციული სქემები, შემადგენელი ელემენტების კონსტრუქციები; მათი გამოყენების არეები; სამარჯვების სიხისტის გაანგარიშების მეთოდები.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საავიაციო ინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
ს. მებონია, დ. ნოზაძე

გლინვის თეორია და ტექნოლოგია

უაკ: 621.774.35

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ლითონების გლინვის თეორიის კანონზომიერებები, ტექნოლოგიური პროცესები, ტექნოლოგიური ინსტრუმენტის კონსტრუქციები და აღჭურვილობა. დამხმარე სახელმძღვანელოში შესულია როგორც ლითონის პლასტიკურ დეფორმაციასთან დაკავშირებული ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების, ისე დამხმარე ოპერაციების დაგეგმარების საკითხები, მათი გეომეტრიული, დეფორმაციული, კინემატიკური და ენერგოძალოვანი პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდიკები. დამხმარე სახელმძღვანელო შეიცავს სხვადასხვა პროფილის გლინვის ტექნოლოგიური პროცესის გაანგარიშების მეთოდიკას.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მასალათმცოდნეობისა და მასალების დამუშავების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ი. გუჯაბიძე

ქანების ფიზიკის საფუძვლები

უაკ: 631.425

სალექციო კურსში აღწერილია ქანების შედგენილობა და აღნაგობა, მათი კლასიფიკაციები და თვისებების განსაზღვრის მეთოდები. განსაზღვრულია ქანების ბაზური ფიზიკური და ტექნოლოგიური თვისებები: ფორიანობა, ბზარიანობა, ნაცრიანობა, არაერთგვაროვნება, ანიზოტროპიულობა, სიმკვრივე, მოცულობითი წონა, ხვედრითი წონა, სიმაგრე, სისალე, აბრაზიულობა, ბურღვადობა, ფხვიერადობა, ყინვამედეგობა, ჯირჯვადობა, გამოფიტვა; ქანების მექანიკური, თბური, ელექტრული, მაგნიტური, რადიაციული, ჰიდრო- და აეროდინამიკური თვისებები. განხილულია ქანების შედგენილობისა და აღნაგობის გავლენა მათ თვისებებზე.

წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „სამთო და გეოინჟინერიის“ სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ი. გუჯაბიძე

ქანებისა და სამთო პროცესების ფიზიკა

უაკ: 551.1/.4

სალექციო კურსში მოცემულია ქანთა მასივებში მიმდინარე ბუნებრივი ფიზიკური და სპეციალური ტექნოლოგიური პროცესები. კერძოდ, დრეკადი ტალღების ფორმირებისა გავრცელების კანონზომიერებები; თბური, ელექტრული და მაგნიტური ველების ზემოქმედება ქანთა მასივებზე; სითხეები და გაზები ქანთა მასივებში, მათი გადაადგილების თავისებურებები; ქანთა მასივებში მიმდინარე რადიაციული პროცესები; ბუნებრივ ძალთა და დეფორმაციათა ველები. მათი ცვლილების თავისებურებები ქანთა მასივებზე სხვადასხვა სახის ტექნოლოგიური ზემოქმედების პროცესში; სამთო წნევა, სამთო დარტყმა, ნახშირისა და ქანის უეცარი გამოტყორცნა; ქანების თვისებების ურთიერთკავშირი და მათი გავლენა მიმდინარე ფიზიკურ პროცესებზე. ნაჩვენებია ქანთა მასივებში ფიზიკური პროცესების მიმდინარეობის კანონზომიერებათა სამთო საქმეში გამოყენების შესაძლებლობები და კონკრეტული მაგალითები.

წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.