image-1
ვ. კვინტრაძე

ზოგადი ფიზიკა
II ნაწილი

უაკ: 53

დამხმარე სახელმძღვანელოს II ნაწილი, ისევე, როგორც I ნაწილი, შედგენილია ფიზიკის პროგრამის შესაბამისად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო (არაფიზიკური) სპეციალობის სტუდენტებისათვის. მასში განხილულია მაგნიტური ველი, ელექტრომაგნიტური ინდუქცია და ნივთიერებათა მაგნიტური თვისებები, ელექტრომაგნიტური ტალღები, გეომეტრიული და ტალღური ოპტიკა, გამოსხივების კვანტური ბუნება, კვანტური ფიზიკა და ბირთვული ფიზიკა, ასევე კლასიკური და თანამედროვე ფიზიკის ძირითადი ცნებები, რომლებიც სტუდენტებს გასაგები ენით მიეწოდება.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საინჟინრო სპეციალობების (არაფიზიკოსი) სტუდენტებისათვის. ის გამოადგება ზოგადი ფიზიკით დაინტერესებულ სხვა პირებსაც.

 

 

image-1
დ. გორგიძე, ლ. ჯიქიძე, ზ. ციცქიშვილი, მ. ლოსაბერიძე, ლ. ქვარცხავა

თეორიული მექანიკა
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის

უაკ: 531.8:621.01

დამხმარე სახელმძღვანელო აგებულია ლექციების სისტემატური კურსის მიხედვით. ავტორებმა მასალა სტუდენტების ინტერესებისა და სილაბუსში გაწერილი სამუშაოების მიხედვით შეარჩიეს. ეს წიგნი პირველი მცდელობაა თეორიული მასალისა და ლაბორატორიული სამუშაოების შერწყმისა, რომელიც საშუალებას მისცემს სტუდენტს ერთი წიგნიდან შეისწავლოს თეორიული და ლაბორატორიულ-პრაქტიკული საკითხები. ეს უფრო სამუშაო წიგნია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია თეორიულ კურსში გაშუქებული საკითხების ფიზიკური არსის გაგება.

გამოცემა განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ სპეციალობების სტუდენტებისათვის, რომლთა სასწავლო კურსი ითვალისწინებს თეორი¬ულ მექანიკაში ლაბორატორიული სამუშაოს შესრულებას.

 

 

image
ზ. აზმაიფარაშვილი, ო. ტომარაძე

გაზომვა მართვა და რეგულირება მიკროკონტროლერის გამოყენებით

უაკ: 621 38

დამხმარე სახელმძღვანელოში ვრცლადაა განხილული ყველაზე გავრცელებული PIC მიკროკონტროლერის სახესხვაობები და მუშაობის პრინციპი. აღწერილია PIC ასემბლერი, რომელიც შედგება მხოლოდ 33 ბრძანებისაგან და მისი გამოყენების დემონსტრირება ხდება მარტივი პროგრამების მაგალითებით. აღწერილია რამდენიმე ტიპური სქემა დაწყებული მარტივი დროის რელედან ტემპერატურულ გადამრთველამდე. ამ მაგალითების განხილვისა და შესწავლის შემდეგ მსურველი თვითონ შეძლებს დაამუშაოს და შექმნას გაზომვის, მართვისა და რეგულირების მოწყობილობები.

გამოცემა განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
И. Бацикадзе, М. Арабидзе, Г. Цулейскири

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ОСНОВАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ

უაკ: 744

Рабочая тетрадь по основам технического черчения предназначена для студентов химико-металлургического факультета Грузинского технического университета.

Внесённые в тетрадь задачи поделены с предусмотрением пятнадцати практических занятий и соответствуют действующему силлабусу. Условия задач заданы как в виде графических изображений, так и посредством текстовой информации.

Основная педагогическая концепция работы разработана и опробирована в департаменте инженерной графики и технической механики Грузинского технического университета.

 

 

image-1
И. Бацикадзе, М. Арабидзе, Г. Цулейскири

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
часть ll

უაკ: 62:69.057.16

Рабочая тетрадь по инженерной графике предназначена для студентов горно-геологического факультета Грузинского технического университета.

Внесённые в тетрадь задачи поделены с предусмотрением пятнадцати практических занятий и соответствуют действующему силлабусу. Условия задач заданы как в виде графических изображений, так и посредством текстовой информации.

Основная педагогическая концепция работы разработана и опробирована в департаменте инженерной графики и технической механики Грузинского технического университета.

 

 

image-1
И. Бацикадзе, М. Арабидзе, Г. Цулейскири

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
часть l

უაკ: 62:69.057.16

Рабочая тетрадь по инженерной графике предназначена для студентов горно-геологического факультета Грузинского технического университета.

Внесённые в тетрадь задачи поделены с предусмотрением пятнадцати практических занятий и соответствуют действующему силлабусу. Условия задач заданы как в виде графических изображений, так и посредством текстовой информации.

Основная педагогическая концепция работы разработана и опробирована в департаменте инженерной графики и технической механики Грузинского технического университета.

 

 

image-1
И. Бацикадзе, М. Арабидзе, Г. Цулейскири

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
часть II

უაკ: 513:515

Рабочая тетрадь по начертательной геометрии предназначена для студентов строительного, трнспортного и машиностроительного, архитектурного факультетов а также факультета энергетики и телекоммуникаций, Грузинского технического университета.

Внесённые в тетрадь задачи поделены с предусмотрением пятнадцати практических занятий и соответствуют действующему силлабусу. Условия задач заданы как в виде графических изображений, так и посредством текстовой информации.

Основная педагогическая концепция работы разработана и опробирована в департаменте инженерной графики и технической механики Грузинского технического университета.

 

 

image-1
И. Бацикадзе, М. Арабидзе, Г. Цулейскири

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
часть l

უაკ: 513:515

Рабочая тетрадь по начертательной геометрии предназначена для студентов строительного, трнспортного и машиностроительного, архитектурного факультетов а также факультета энергетики и телекоммуникаций, Грузинского технического университета.

Внесённые в тетрадь задачи поделены с предусмотрением пятнадцати практических занятий и соответствуют действующему силлабусу. Условия задач заданы как в виде графических изображений, так и посредством текстовой информации.

Основная педагогическая концепция работы разработана и опробирована в департаменте инженерной графики и технической механики Грузинского технического университета.

 

 

image-1
ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე

ტექნიკური ხაზვის საფუძვლები
სამუშაო რვეული

უაკ: 744

ნაშრომის ძირითადი პედაგოგიური კონცეფცია დამუშავებული და აპრობირებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტში.

რვეულში შეტანილი ამოცანები დაყოფილია თხუთმეტი პრაქტიკული მეცადინეობის გათვალისწინებით და შეესაბამება მოქმედ სილაბუსს.
ამოცანების პირობები მოცემულია როგორც გრაფიკული გამოსახულებების, ისე ტექსტური ინფორმაციის საშუალებით.

სამუშაო რვეული ტექნიკური ხაზვის საფუძვლებში განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, ასევე აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტების სტუდენტებისთვის.