image
მ. მარდაშოვა, ხ. ავალიანი

მიწისქვეშა წყლების ძებნა-ძიება

უაკ: 55/556

სალექციო კურსში განხილულია ჰიდროგეოლოგიური კვლევის საკითხები წყალმომარაგებისათვის, მიწისქვეშა წყლების რეჟიმის და გრუნტის წყლების დონის ხელოვნური დაწევის საკითხები, მინერალური და ნავთობის წყლების კვლევა.

სალექციო კურსი განკუთვნილია ჰიდროგეოლოგიის სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის და ასევე დაეხმარება გეოლოგიის დარგის სხვა სპეციალობის სტუდენტებსაც.

 

 

image-1
ლ. ხარატიშვილი

საინფორმაციო-საზომი სისტემები
მეტროლოგიური უზრუნველყოფა

უაკ: 659

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია გამოსაკვლევი ობიექტების შესახებ ინფორმაციის გარდაქმნის ზოგადი საკითხები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საინფორმაციო-საზომი სისტემების აგების პრინციპებს, მათ შედგენილობას, ასეთი სისტემების შესასრულებლად სამუშაოების ჩამონათვალს აგების სხვადასხვა სტადიაზე, მათი ფუნქციონირების სახეებს და გამოყენების საკითხებს.

მეტროლოგიური უზრუნველყოფის პოზიციიდან მოცემულია სსს-ის დამუშავების, წარმოების, დანერგვისა და ექსპლუატაციის საკითხები, მეტროლოგიური მახასიათებლების განსაზღვრა, მათი ნორმირების და რეგლამენტაციის საკითხები გამოყენების სფეროების შესაბამისად.

განხილულია ასევე სსს-ის მეტროლოგიური ობიექტების საზომი არხებისა და მათი მდგენელების, გამომთვლელი კომპონენტების მეტროლოგიური მახასიათებლების ნამდვილი მნიშვნელობების განსაზღვრის სხვადასხვა მეთოდი, მეტროლოგიური უზრუნველყოფის გარკვეული საკითხები: გამოცდა, დამოწმება, დაკალიბრება, სტატისტიკური დამუშავებისათვის ღონისძიებების დასახვა.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლის სტუდენტებისთვის, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის, შესაძლოა აგრეთვე გამოიყენონ სპეციალისტებმა, რომლებიც საზომი ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობენ.

 

 

image
გ. ტყეშელაშვილი, მ. სვანიძე, ნ. სვანიძე

ეკონომეტრიკა

უაკ: 33

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ეკონომეტრიკის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, განსაზღვრულია ეკონომეტრიკული და შემთხვევითი ეკონომიკური პარამეტრების მოდელირების კლასიკური მიდგომები, კორელაციური კავშირების სიმჭიდროვე და მათი დადგენა, ერთ- და მრავალფაქტორიანი მოდელების შედგენის, ამოხსნისა და გამოყენების პირობები, რომლის ცოდნაც სწრაფად ცვალებად ეკონომიკურ გარემოში აუცილებელია. მენეჯერული გადაწყვეტილებების ხარისხი დიდწილადაა დამოკიდებული ეკონომეტრიკული მეთოდების გამოყენებაზე.

წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეწარმეო ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი ასევე გამოადგება შესაბამისი სპეციალობის მაგისტრანტებს და დოქტორანტებს, მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველს.

 

 

image
ი. მოდებაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი, გ. მურჯიკნელი

ციფრული ტექნიკის საფუძვლები

უაკ: 621.317.32

წიგნი გადამუშავებულია და ადრინდელი გამოცემიდან ცოტა რამ არის დარჩენილი. გათვალისწინებულია თანამედროვე ციფრული ტექნიკის მოთხოვნები.

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია თვლის სისტემები, ძირითადი ციფრული მიკროსქემების აგების მეთოდები და სახეები. მოცემულია აგრეთვე ლოგიკური ფუნქციები, მათი შედგენისა და მინიმიზაციის საკითხები, კომბინაციური და მიმდევრობითი ციფრული სქემები. წიგნში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მიკროპროცესორულ მოწყობილობებსა და მიკროკონტროლერებს. მოცემული მასალების უკეთ ათვისების მიზნით მოყვანილია მაგალითები და საკონტროლო კითხვები.

განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ძირითადი კურსის - „ციფრული ტექნიკის საფუძვლების“ წასაკითხად, აგრეთვე ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე „მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების“ სპეციალიზაციის მიხედვით ლექციების წასაკითხად.

 

 

image-1
მ. მილაშვილი

ოფიციალური და საქმიანი შეხვედრების ადმინისტრირება

უაკ: 007.14;057.3

ლექციების კურსში წარმოდგენილია სხვადასხვა ტიპის ოფიციალურ-საქმიანი შეხვედრების სახეები და მათი კლასიფიკაცია, სხვადასხვა ფორმატის ოფიციალურ-საქმიანი შეხვედრებისა და ღონისძიებების ადმინისტრირების მეთოდები და ხერხები. ასევე შეიცავს ინფორმაციას საქმიანი ღონისძიების საინფორმაციო უზრუნველყოფის საშუალებების, შეხვედრის ტიპის მიხედვით საჭირო დოკუმენტაციის წარმოების წესების, ღონისძიების ბიუჯეტის შედგენის პარამეტრების შესახებ. განხილულია შეხვედრებისათვის ადაპტირებული გარემოს მომზადებისა და უსაფრ-თხოების უზრუნველყოფის, ოფიციალური მოწვევის ორგანიზებისა და მიღების ოქმების მოთხოვნები.

განკუთვნილია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა „ღონისძიების ორგანიზების“ შესაბამისი მოდულის სწავლებისათვის.

 

 

image-1
მ. მილაშვილი, ვ. მჭედლიშვილი

ღონისძიების გაფორმება და დიზაინი

უაკ: 74

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების გასამართი სივრცისა და გარემოს დეკორაციული გაფორმებისადმი შემოქმედებითი მიდგომის ძირითადი სახეები სივრცის დიზაინი და არქიტექტურული თავისებურებები დეკორის ელემენტების მისადაგებისა და მხატვრული იდეების გენერირების ხერხები. ასევე შეიცავს ინფორმაციას მსოფლიო სამზარეულოს თავისებურებების, ხალხთა კვებითი კულტურის კულტურულ-რელიგიური ტრადიციების, კვებითი მომსახურების სახეების, კვებითი უსაფრთხოების ნორმების შესახებ. მოცემულია ღონისძიების მუსიკალურად გაფორმებისა და გასართობი პროგრამის შემუშავების სპეციფიკა.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია პროფესიული საგანმანათლებლო მოდულური პროგრამა „ღონისძიების ორგანიზების“ შესაბამისი მოდულის სწავლებისთვის.

 

 

image-1
მ. მარდაშოვა, ხ. ავალიანი

მიწისქვეშა წყლების ძებნა-ძიება

უაკ: 55/556

სალექციო კურსში განხილულია ჰიდროგეოლოგიური კვლევის საკითხები წყალმომარაგებისათვის, მიწისქვეშა წყლების რეჟიმის და გრუნტის წყლების დონის ხელოვნური დაწევის საკითხები, მინერალური და ნავთობის წყლების კვლევა.

სალექციო კურსი განკუთვნილია ჰიდროგეოლოგიის სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის და ასევე დაეხმარება გეოლოგიის დარგის სხვა სპეციალობის სტუდენტებსაც.

 

 

image-1
ქ. გიორგობიანი

თანამედროვე საზღვარგარეთის მედია

უაკ: 659.3

 

 

image-1
ქ. გიორგობიანი

პროფესიული ეთიკა

უაკ: 174

სალექციო კურსის მიზანია პროფესიული ეთიკის არსის, ბუნების, ძირითადი კატეგორიების, მორალისა და ზნეობის ნორმების დაცვის უნარ-ჩვევების შესწავლა, პროფესიულ საქმიანობაში მათი გამოყენების აუცილებლობის გაცნობიერება; საუბარია ჟურნალისტის პროფესიულ-ეთიკური პოზიციისა და პროფესიული ტაქტის, ჟურნალისტური მოღვაწეობის ზნეობრივი პრინციპების, ჟურნალისტის უფლებებისა და მოვალეობების, მედიის ეთიკური განზომილებების, მედიის თვითრეგულირების მექანიზმების, მედიის ბუნების და გავლენის, ზნეობრივი პრინციპების დაცვის აუცილებლობის შესახებ; გამორჩეული ყურადღება ეთმობა ეთიკურ კოდექსებს, რომლებიც ხელს უწყობს პროფესიული მორალის, ზნეობრივი ნორმების, უმაღლესი სტანდარტების დაცვას ჟურნალისტური მოღვაწეობის პროცესში და თეორიული სამეცნიერო ცოდნის გარდა მოიცავს პრაქტიკულ რეკომენდაციებსაც; ასევე გაანალიზებულია ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა გამოხატვის თავისუფლების შესახებ; მოწოდებულია ცნობები პროფესიულ-ეთიკური კატეგორიების პრინციპების დაცვის მდგომარეობის შესახებ თანამედროვე ქართულ კომუნიკატივისტიკაში; საგანგებო ადგილი ეთმობა მსჯელობას დამოუკიდებელი მედიასაბჭოს და პრესომბუდსმენის ინსტიტუტის შესახებ, რომელთა არსებობა არის გარანტი იმისა, რომ მედიის პროფესიული სტანდარტების დეკლარირებული ნორმები დაცული იქნება და რეაგირების გარეშე არ დარჩება ის ფაქტები, რომელიც ზნეობრივ-ეთიკური კანონების დარღვევასთან ასოცირდება, ასევე გარანტირებული იქნება სარედაქციო დამოუკიდებლობა, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება. ახალი ტექნოლოგიების დაუფიქრებლად გამოყენებას შესაძლოა უარყოფითი შედეგი მოჰყვეს და მედიასაშუალება, რბილად რომ ვთქვათ, უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. სიახლის შესაბამისად ეთიკური პრობლემებისადმი მიდგომაც შეიცვალა. სალექციო კურსში ამაზეც არის ყურადღება გამახვილებული.

ყოველი თემის შემდეგ, ცოდნის შემოწმების მიზნით, მოცემულია შეკითხვები. სალექციო კურსი დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს პროგრამით გათვალისწინებული მასალის ათვისებაში, დასახული მიზნისა და შედეგის მიღწევაში.

სალექციო კურსი განკუთვნილია ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუდენტთა და ჟურნალისტიკამცოდნეობის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთათავის.