image-1
ი. ქვარაია

კომბინირებული კარკასული შენობის აგების პროცესი

უაკ: 667

სახელმძღვანელოში აღწერილია თბილისში ერთ-ერთი კომბინირებული კარკასული შე­ნობის აგების პროცესი. განხილულია და დასურათებული მშენებლობის მიმდინარეობის ყველა ეტაპი, მიწის სამუშაოებიდან დაწყებული მის დასრულებამდე, ტერიტორიის კეთილ­მოწყობის ჩათვლით. რკინაბეტონის მონოლითური სვეტებისა და კედლების მოწყობის შემდეგ ყურად­ღება გამახვილებულია სახურავის ფოლადის მზიდ კონსტრუქციებთან მათი დამაკავშირებელი კვანძების სრულფასოვან შესრულებაზე, ასევე სახურავისა და საკედლე „სენდვიჩ-პანელების“  დამონტაჟებაზე.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისა და სამშე­ნებ­ლო დარგის  სპეციალისტებისათვის.

 

 

image-1
ნ. კუციავა, ეკ. თოფურია, თ. ტუსიაშვილი, თ. ედილაშვილი

ზოგადი ქიმიის კურსი
მეორე გამოცემა

უაკ: 546

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ქიმიის ძირითადი ცნებები და კანონები, ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა და არაორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასები. მოცემულია თანამედროვე შეხედულებები ატომის აღნაგობასა და ქიმიურ ბმებზე. საფუძვლიანად არის ჩამოყალიბებული კინეტიკის, თერმოდინამიკის, ხსნარის ჟანგვა-აღდგენისა და ელექტროქიმიური პროცესების საკითხები.

ნაშრომი განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებისთვის, ასევე ზოგადი ქიმიის საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის.

 

 

image
ნ. ცუცქირიძე

გეომეტრიული დაპროგრამების მეთოდები ATLAS-ის ექსპერიმენტისთვის

უაკ: 681.3.06

ბირთვული კვლევების ევროპულ ორგანიზაციაში (CERN) მიმდინარე ATLAS-ის ექსპერიმენტთან ერთად წარმოებს აღნიშნული ექსპერიმენტის სიმუ­ლაცია. სიმულა­ციისათვის საჭირო დეტექტორის გეომეტრიული აღწერის სხვადასხვა პროგრამული ენის გამოყენებით შექმნისა და ინტერპრეტირე­ბისათვის გამოიყენება გეომეტრიული დაპროგრამების პაკეტები: AGDD/XML, GeoModel, GeoModelXML და Geant4. კვლევის შედეგების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა ATLAS-ის დეტექტორის ერთ-ერთი  Inner Detector ქვედეტექტორის  ახალი Silicon Inner Tracker (ITk)-ით ჩანაცვლება.

ნაშრომში განხილულია გეომეტრიული დაპროგრამების ინფრასტრუქტურა და მასში შემავალ დაპროგრამების პაკეტები. დეტალურად არის აღწე­რილი თუ როგორ ხდება გეომეტრიული დაპროგრამება .gmx/XML-ის საშუალებით, რომელიც GeoModelXML პაკეტის შემადგენელი ნაწილია. აღწერილია .gmx/XML-ში გეომეტრიის მასალების, ცვლადების, მყარი ტანის ობიექტების (ოთხკუთხა პრიზმა, ცილინდრი, კონუსი, შედგენილი კონუსი, შედგენილი პრიზმული ობიექტი, ტრაპეციული პრიზმა და მარტივი პოლიგონი), Boolean ოპერაციებისა და გეომეტრიის პოზიციონირების დაპროგრამების მეთოდები. ასევე მოცემულია .gmx/XML გეომეტრიული აღწერების ვიზუა­ლი­ზაცია gmex ვიზუალიზატორის საშუალებით და ექსპორტი .wrl ფაილში, ასევე შესაბამისი პროგრამული პაკეტების ინსტალაციის პროცედურები და gmex ვიზუალიზატორის ინტერფეისი.

 

 

image
И. Бацикадзе, М. Арабидзе, Г. Цулейскири

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
(Методические указания с решениями типовых задач)

უაკ: 514

Сборник задач составлен для студентов грузинского технического университета, которые изучают начертательную геометрию по односеместровой программе. Он окажет помощь и студентам, изучающим начертательную геометрию как составную часть предмета «Инженерная графика».

Основная   педагогическая   концепция   сборника   разработана  и   апробирована   в департаменте инженерной   графики и технической механики грузинского технического университета.

 

 

image-1
ვ. აბაიშვილი

სამრეწველო მანქანებისა და მოწყობილობების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი

უაკ: 65.011.4

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საწარმოს ძირითადი ტექ­ნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომლებიც  მათი შესრულების გზებსა და მეთოდებს განსაზღვრავს. მოცემულია მანქანებისა და მოწყობილობების როგორც ეკონომიკური, ისე ტექნიკურ-ეკო­ნომიკური მაჩვენებლები და ანალიზი მათი ეფექტიანობის დადგენის მიზნით, მანქანებისა და მოწყობილობების ოპტიმი­ზაციის ამოცანები, ამოხსნის ეტა­პები და ოპტიმალურობის კრიტერიუმები.

განკუთვნილია სტუ-ის სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისა და დოქტორანებისათვის.

 

 

image-1
JUMBER NIZHARADZE

LECTURES ON STRENGHT OF MATERIALS
General part

უაკ: 539. 3

This course of lectures of Strength of Materials (general part) is compiled based on those lectures, which the author has been reading for a long time at the Georgian Technical University, and in recent years, taking into account the specifics of distance learning.

It covers most of the issues provided by the program considered for thirty hours. In particular, the introduction contains general concepts about the purpose of the object of Strength of Materials. In addition, in the twelve lectures, tension-compression of the rod, analysis of the stress state of the material, shear, torsion and bending, also stability of the compressed rods are given.

 

 

image-1
ი. ქვარაია

სამშენებლო პრაქტიკის ორგანიზაცია

უაკ: 667

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სტუდენტთა  პრაქტიკის ერთგვარი ანგარიში იმ ობიექტის შესახებ, სადაც პრაქტიკის პერიოდში მრავალმხრივი და ინტენსიური სამუშაოები მიმდი­ნარეობდა. კერძოდ, ძირითადი კორპუსის  რკინაბეტონის მონოლითური კარკასის აგების პარა­ლელურად ხდებოდა კინო და ტელე გადაღების პავილიონის მონტაჟი ლითონის ასაწყობი კონსტრუქციებისგან. ამან სტუდენტებს საშუალება მისცა უფრო ღრმად გაცნობოდნენ მონო­ლითური,  რკინაბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების სამუშაოების წარმოებას.

განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისა და სამშე­ნებლო სფეროს სპე­ცია­ლისტე­ბისათვის.

 

 

image
მ. კახიანი

მანქანათა ნაწილებისა და მანქანა-დანადგარების დინამიკა

უაკ: 621.81

მოცემულია მანქანათა ნაწილებისა და მანქანის შემადგენელი კონსტრუქციების გაანგარიშების თანამედროვე მეთოდები სიმტკიცეზე, ხანგამძლეობაზე, ცვეთამედეგობაზე, საიმედოობასა და დინამიკური მდგრადობის სხვა მახასიათებლებზე, რაც მანქანის დაპროექტებისა და გამოცდის პროცესის ოპტიმიზაციის საშუალებას იძლევა.

განკუთვნილია სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, ზ. ლაზარაშვილი

კვების საწარმოთა ნაკადური ხაზები

უაკ: 664.143

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია კვების მრეწველობის საწარმოთა ნაკადური ხაზების აგების თეორიული საფუძვლები, ხაზების კლა­სიფიკაცია და სტრუქტურა, ტექნო­ლოგიური ხაზების განვითარების მეცნიერული სა­ფუძვლები, ნაკადური ხაზების შემადგენელი ელემენტები და მათი თეორიული დასაბუთება.

განკუთვნილია კვების მრეწველობის პროფილის სპეცი­ალობების მაგისტრანტებისათვის, აგრეთვე დარგის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისა და სპეციალისტებისათვის.