image-1
ი. ბიჯამოვი, ა. ზერეკიძე, თ. ნათენაძე

ელექტრომექანიკის საფუძვლები

უაკ: 621.31

სალექციო კურსში განხილულია ენერგიის ელექტრომექანიკური გარდამქმნელების ფიზიკური და თეორიული საფუძვლები. მოცემულია: ელექტრომექანიკის ძირითადი კანონები და პრინციპები; ელექტრული მანქანების კლასიფიკაცია; სტრუქტურული მოდელი და მუშაობის ძირითადი რეჟიმები. ასევე ელექტრული მანქანების და ტრანსფორმატორების ძირითდი სახეები, მათი კონსტრუქციული შესრულება, მართვის პრინციპები, გრაგნილების ძირითდი სახეობები, ელექტრომექანიკურ გარდამქმნელებში გამოყენებული მასალები.

გამოცემა განკუთვნილია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
რ. ენაგელი, მ. ონიანი, ო. რჩეულიშვილი

სამთო პროცესების კონტროლისა და მართვის საშუალებები
მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად

უაკ: 662

 

 

image
მ. კახიანი, გ. ჯაფარიძე, თ. ჩხაიძე, †ა. რობაქიძე

მანქანათა ნაწილები
ტექნიკური მექანიკა, მმთ და მანქანათა ნაწილების საფუძვლები დამხმარე სახელმძღვანელო საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად

უაკ: 513.8;621.01

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საკურსო სამუშა-ოები შემდეგ საგნებში: მანქანათა ნაწილები, ტექნიკური მექანიკა, მმთ და მანქანათა ნაწილების საფუძვლები და მანქანათა კონსტრუირების საფუძვლები.

განკუთვნილია საინჟინრო სპეციალობების ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისთვის.

 

 

image-1
ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი, მ. პატურაშვილი

ვაგონების კონსტრუირება, გაანგარიშება და დაპროექტება
მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესასრულებლად სასწავლო კურსში

უაკ: 629.45/46(075)

მეთოდურ მითითებაში აღწერილია საკურსო პროექტის სტრუქტურა და შინაარსი, წარ­მოდგენილია დასაპროექტებელი ვაგონების კვანძებისა და დეტალების მასისა და ზომების ძი­რითადი საცნობარო მონაცემები, ასევე მოცემულია სათანადო რეკომენდაციები საკურსო პრო­ექტის შესასრულებლად და გაანგარიშებების ჩატარების თანამიმდევრობა, გაანგარიშებებში თა­ნა­მდეროვე კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენების შესაძლებლობა და გრაფიკული ნაწილის შესრულება AutoCAD-ში. ცხრილის სახით მოცემულია ინდივიდუალური დავალებების ვარი­ანტები (ვაგონების კონსტრუქციების მიხედვით).

საკურსო პროექტის შესრულება სტუდენტს დაეხმარება შეიძინოს თეორიული და პრაქ­ტი­კული ცოდნა ვაგონებისა და მისი კვანძების დაპროექტებისა და მშენებლობის სფეროში, შეის­წავლოს მათი მოწყობილობა და მუშაობა, ასევე აითვისოს ვაგონების ცალკეული კვანძების სიმ­ტკიცეზე გაანგარიშების ძირითადი მეთოდები.

გამოცემა განკუთვნილია „ტრანსპორტის“ ინჟინერიის (კონცენტრაცია - „სარკინიგზო ტრან­სპორტის“ ინჟინერია) მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
ზ. გვიშიანი, თ. ხმელიძე

სამშენებლო ტერმინების მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი

უაკ: 030.8:624

ლექსიკონი შეიცავს ტერმინებსა და ცნებებს, რომლებიც ეხება მშენებლობასა და მის მონათესავე მიმართულებებს: არქიტექტურა, ხუროთმოძღვრება, საკულტო და საერო ნაგებობები, წყლის ინჟინერია, მენეჯმენტი, ეკონომიკა, უსაფრთხოება, სეისმომედეგობა, საგან­გებო სიტუაციები, სამშენებლო მანქანები და სხვ.

ლექსიკონი საცნობარო ხასიათისაა და განკუთვნილია სამშენებლო სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისა და სტუდენტთა ფართო წრისათვის.

 

 

image
Н. Хабеишвили, М. Хабеишвили

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

უაკ: 72.017

В данной работе последовательно передаётся краткая история развития науки о цвете. А также теоретические вопросы, необходимые для анализа концептуальных теорий цвета: основные закономерности восприятия цвета; физиологическое, психологическое и оптическое воздействие цвета на человека; физическая природа цвета и т.д. Описана теория цвета по времени года и приведены примеры ее применения на практике.

В ходе лекций большое внимание уделяется типологии цветовой гармонии, принципам ее использования в дизайне и роли цвета в композиции различных предметов дизайна - вопросам цветового решения, как в интерьере, так и в городской среде.

Издание предназначено для студентов, изучающих архитектуру и дизайн, а также для всех тех, кто интересуется вопросами цвета.

 

 

image
D. Tavkhelidze, M. Kakhiani

MACHINE ELEMENTS DESIGN

უაკ: 62-76

Mechanical engineering as the significant branch of science occupies an important place in modern society. The development of mechanical engineering is moving along the path of increasing the unit capacity and productivity of machines and units by increasing the speed and efficiency, as well as increasing efficiency and improving manufacturability in operation, based on the standardization of parts and assemblies.

The subject “Machine elements design" is the first of the design and calculation courses, which lays on the foundations for the design of machines and mechanisms, which gives a good basis for studying special disciplines, that are devoting to design of different mechanical systems.

 

 

image
D. Tavkhelidze, M. Kakhiani

MACHINE ELEMENTS

უაკ: 62-76

The subject is a basic discipline of the general technical cycle and its study is necessary for students of the engineering department, so that they can properly manage, service, elementary skills of reconstruction of the mechanism and machine presented in the enterprise of any field, possess the basic criteria of general purpose details and the workability of nodes, the main types of connections, dissolvable and non-dissolvable connections, to use in practice transmissions working on the principle of friction and modes. The paper presents two conditions of the kinematic scheme of different drive mechanisms each with ten different initial data and the complete mechanism of the mechanism performed according to the two presented conditions.

In each task, the material necessary for the complete calculation of the mechanism is provided, namely the kinematic calculation of the mechanism and the selection of the engine; complete calculation of the reducer (geometric and power calculation, in accordance with the standards); selection and inspection of reducer details (bearings, bearing caps), with graphic drawings; preliminary preparation of shafts and their inspection, with graphic drawings; Selection of constructions of gears included in the reducer and geometric calculation by making appropriate sketches.

 

 

image-1
დ. თავხელიძე

ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი ტექნიკურ მექანიკაში ENGLISH-GEORGIAN EXPLANATORY DICTIONARY IN TECHNICAL MECHANICS

უაკ: 030

ჩვენი ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპი ეკონომიკური და საწარმოო გარემოს შეცვლით ხასიათდება, როდესაც სამამულო მრეწველობა აქცენტს აკეთებს დასავლური ტექნოლოგიების ინტენსიურ გამოყენებაზე. ადგილობრივი საინჟინრო კადრებისათვის საერთაშორისო სტანდარტებით მიღებული ინგლისური ტერმინოლოგიის ფლობა პრიორიტეტულად ითვლება და გადაუდებელი ამოცანაა.

აღნიშნული პრობლემის ნაწილობრივად გადაწყვეტის მიზნით გთავაზობთ ინგლისურ-ქართულ განმარტებით ლექსიკონს, სადაც მოცემულია ქართული და ინგლისური საძიებო სისტემა და თანამედროვე მექანიკის ინჟინერიაში მიღებული ტერმინები, ასევე ინგლისური და მეტრული განზომილებების მნიშვნელობები და მათი შესატყვისობა.

ლექსიკონში ასევე მოცემულია საილუსტრაციო მასალა ნახაზებისა და სურათების სახით, რაც მოცემულია მასალის აღქმას საგრძნობლად აიოლებს.

ლექსიკონი განკუთვნილია ინჟინერ-მექანიკოსებისთვის, უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისა და მეცნიერებისთვის, რომელთა პროფესიული მოღვაწეობა დაკავშირებულია მანქანების დაპროექტებასა და ექსპლუატაციასთან და მოითხოვს ინგლისური ტერმინოლოგიის ცოდნას.