image-1
ვ. გელეიშვილი, დ. ბლუაშვილი, შ. გეგია, ნ. პატარიძე, ნ. ჯაფარიძე

მეთოდიკური მითითებანი მყარი სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-ძიების სასწავლო გეოლოგიური პრაქტიკის ჩასატარებლად

უაკ: 550.8

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ზოგადად საველე პრაქტიკისათვის საჭირო სამი ეტაპი (მოსამზადებელი, საველე და კამერალური). განხილულია ბუნებრივ და ხელოვნურ გაშიშვლებებზე მუშაობის ზოგადი წესები, ქანებისა და მადნების აღწერის თავისებურებანი, ნიმუშის და სინჯის აღების და დოკუმენტაციის მეთოდები.

განხილულია გეოლოგიური აგეგმვის, გეოლოგიური რუკის, გეოლოგიური ჭრილების, სტრატიგრაფიული სვეტის აგების და მადნიანი სხეულების შემოკონტურების ძირითადი პრინციპები, სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების პირველადი შეფასების და მარაგების ანგარიშისთვის გამოყენებული მეთოდები.

ნაშრომში მოცემულია საველე გეოლოგიური სამუშაოებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის ჩამონათვალი, საველე ბანაკის მოწყობის და საველე სამუშაოების დროს დასაცავი უსაფრთხოების წესები.

მეთოდიკური მითითებანი მყარი სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-ძიების სასწავლო გეოლოგიური პრაქტიკის ჩასატარებლად დაეხმარება არა მარტო მადნიანი გეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებს, არამედ პრაქტიკოს გეოლოგებსაც.

 

 

image-1
გ. ტაბატაძე, გ. ლობჯანიძე, ბ. კახაძე, ქ. ჯომარჯიძე

დარგის (გეოდეზიური და სამარკშაიდერო წარმოების) ეკონომიკა და მენეჯმენტი

უაკ: 338.45:622

სალექციო კურსში განხილულია დარგის – გეოდეზიური და სამარკშაიდერო წარმოების ეკონომიკისა და მენეჯმენტის არსი, მისი ფუნქციონირების ეკონომიკური და მმართველობითი საფუძვლები და თავისებურებანი საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში, საწარმოს მიკრო- და მაკროგარემო, საწარმოო რესურსები და მათი გამოყენების მაჩვენებლები. გაანალიზებულია საწარმოთა საქმიანობის ეკონომიკური საკითხები და სხვა ძირითადი მახასიათებლები.

გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტების, დარგში მომუშავე სპეციალისტებისა და სხვა დაინტერესებული მკითხველისათვის.

 

 

image-1
გ. ტაბატაძე, გ. ლობჯანიძე, ბ. კახაძე

გეოლოგიის მენეჯმენტი

უაკ: 550.8

სალექციო კურსში განხილულია გეოლოგიის მენეჯმენტის არსი, მისი ფუნქციონირების მმართველობითი საფუძვლები და თავისებურებანი საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში, გეოლოგიური საწარმოს მიკრო- და მაკროგარემო. გაანალიზებულია საწარმოთა საქმიანობის მმართველობითი და სხვა ძირითადი საკითხები.

გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, დარგში მომუშავე სპეციალისტებისა და სხვა დაინტერესებული მკითხველისათვის.

 

 

image-1
ნ. კიკაჩეიშვილი

ჰიდროენერგეტიკული დანადგარების წყალენერგეტიკული რეჟიმების გაანგარიშების მეთოდები

უაკ: 627.8

სალექციო კურსში განხილულია შემდეგი საკითხები: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარების დაწნევისა და ხარჯის ბალანსი, ზედა და ქვედა ბიეფების მახასიათებლები, ჰიდროაგრეგატების ენერგეტიკული მახასიათებლები, ჰესების შიგა სასადგურე რეჟიმის ოპტიმიზაციის საკითხები, მდინარის ჩამონადენის რეგულირებისა და წყალსაცავის დაცლაავსების რეჟიმების გაანგარიშება, ასევე ელექტროენერგეტიკული სისტემის სპეციფიკა, მისი დატვირთვის გრაფიკი, საიმედოობა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის სიმძლავრისა და ენერგიის ბალანსი.

სალექციო კურსი შეესაბამება სამაგისტრო პროგრამის „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ სასწავლო დისციპლინის - „ჰიდროენერგეტიკული დანადგარების წყალენერგეტიკული რეჟიმების გაანგარიშების მეთოდების“ სილაბუსს.

გამოცემა განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის.

 

 

image
ჯ. ქერქაძე

საწარმოთა საპროექტო-ეკოლოგიური გამოკვლევა

უაკ: 008.01:657.6:658.11

სალექციო კურსში თანამიმდევრულად არის დალაგებული საკითხები, რომლებიც შეეხება საწარმოთა დაპროექტებისათვის საჭირო წანამძღვრების შექმნას, კერძოდ კი, ამ დაპროექტების განსახორციელებლად წინასწარი საპროექტო-ეკოლოგიური გამოკვლევის ჩატარების აუცილებლობას. ეს უკანასკნელი კი, თავის მხრივ, მოიცავს ღონისძიებათა მთელი კომპლექსის რეალიზაციის საჭიროებას, კერძოდ, საწარმოო მეთოდის შერჩევას, ტექნოლოგიური პროცესის საანგარიშო-გრაფიკული მოდელის შექმნას, წარმოების ძირითადი ტექნოლოგიური სქემის შემუშავებასა და ტექნოლოგიური (მატერიალური და ენერგეტიკული) ანგარიშების შესრულებას.

ნაშრომის ცალკე თავშია განხილული ტექნოლოგიური პროცესის კონტროლისა და რეგულირების საკითხები; მოწყობილობა-დანადგარების დამონტაჟების, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მოცულობათა განსაზღვრის პირობები; საწარმოთა ტოქსიკურობის, ცეცხლ- და ფეთქებადსაშიშროების ნიშნით გამოწვეული დამახასიათებელი თავისებურებანი და სხვა. ხოლო ნაშრომის ბოლო თავი დათმობილი აქვს საწარმოთა ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლების დადგენას მზა პროდუქციის თვითღირებულების კალკულაციით, მომსახურე პერსონალის საშტატო განრიგის შედგენითა და კაპიტალური დანახარჯების განსაზღვრით.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სასწავლო პროგრამის „გარემოს ინჟინერია და უსაფრთხოება“ ფარგლებში სტუდენტებისათვის, ამავე დროს, იგი შეიძლება წარმატებით გამოვიყენოთ მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურების სტუდენტებისათვის სასწავლო პროგრამით „საინჟინრო ეკოლოგია“.

 

 

image-1
მ. ლომსაძე-კუჭავა, გ. ამყოლაძე, თ. წერეთელი

პროფესიული უნარ-ჩვევები

უაკ: 378.12

ამ კურსით სტუდენტი გაეცნობა და გამოიმუშავებს პროფესიულ უნარ-ჩვევებს. ისწავლის ბიზნეს ეთიკის მართვის ასპექტებს, დროის ეკონომიას, საწარმოს ორგანიზაციულ სტრუქტურას და ზოგადად საწარმოში, ფირმაში ქცევის წესებს და მართვის ელემენტებს.

ნაშრომი განკუთვნილია საინჟინრო და ეკონომიკური სპეციალობის სტუდენტთათვის (ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორანტი), ენერგოკომპანიებში დასაქმებული მენეჯერებისა და სხვა ხელმძღვანელი მუშაკების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.

 

 

image-1
ვ. კვინტრაძე

ზოგადი ფიზიკა
II ნაწილი

უაკ: 53

დამხმარე სახელმძღვანელოს II ნაწილი, ისევე, როგორც I ნაწილი, შედგენილია ფიზიკის პროგრამის შესაბამისად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო (არაფიზიკური) სპეციალობის სტუდენტებისათვის. მასში განხილულია მაგნიტური ველი, ელექტრომაგნიტური ინდუქცია და ნივთიერებათა მაგნიტური თვისებები, ელექტრომაგნიტური ტალღები, გეომეტრიული და ტალღური ოპტიკა, გამოსხივების კვანტური ბუნება, კვანტური ფიზიკა და ბირთვული ფიზიკა, ასევე კლასიკური და თანამედროვე ფიზიკის ძირითადი ცნებები, რომლებიც სტუდენტებს გასაგები ენით მიეწოდება.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საინჟინრო სპეციალობების (არაფიზიკოსი) სტუდენტებისათვის. ის გამოადგება ზოგადი ფიზიკით დაინტერესებულ სხვა პირებსაც.

 

 

image-1
დ. გორგიძე, ლ. ჯიქიძე, ზ. ციცქიშვილი, მ. ლოსაბერიძე, ლ. ქვარცხავა

თეორიული მექანიკა
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის

უაკ: 531.8:621.01

დამხმარე სახელმძღვანელო აგებულია ლექციების სისტემატური კურსის მიხედვით. ავტორებმა მასალა სტუდენტების ინტერესებისა და სილაბუსში გაწერილი სამუშაოების მიხედვით შეარჩიეს. ეს წიგნი პირველი მცდელობაა თეორიული მასალისა და ლაბორატორიული სამუშაოების შერწყმისა, რომელიც საშუალებას მისცემს სტუდენტს ერთი წიგნიდან შეისწავლოს თეორიული და ლაბორატორიულ-პრაქტიკული საკითხები. ეს უფრო სამუშაო წიგნია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია თეორიულ კურსში გაშუქებული საკითხების ფიზიკური არსის გაგება.

გამოცემა განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ სპეციალობების სტუდენტებისათვის, რომლთა სასწავლო კურსი ითვალისწინებს თეორი¬ულ მექანიკაში ლაბორატორიული სამუშაოს შესრულებას.

 

 

image
ზ. აზმაიფარაშვილი, ო. ტომარაძე

გაზომვა მართვა და რეგულირება მიკროკონტროლერის გამოყენებით

უაკ: 621 38

დამხმარე სახელმძღვანელოში ვრცლადაა განხილული ყველაზე გავრცელებული PIC მიკროკონტროლერის სახესხვაობები და მუშაობის პრინციპი. აღწერილია PIC ასემბლერი, რომელიც შედგება მხოლოდ 33 ბრძანებისაგან და მისი გამოყენების დემონსტრირება ხდება მარტივი პროგრამების მაგალითებით. აღწერილია რამდენიმე ტიპური სქემა დაწყებული მარტივი დროის რელედან ტემპერატურულ გადამრთველამდე. ამ მაგალითების განხილვისა და შესწავლის შემდეგ მსურველი თვითონ შეძლებს დაამუშაოს და შექმნას გაზომვის, მართვისა და რეგულირების მოწყობილობები.

გამოცემა განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.