მ. ხომასურიძე

ღვინის ზადი და ნაკლი

უაკ: 663.2/.3

სახელმძღვანელოში განხილულია ღვინის ორგანოლეპტიკურ მახასიათებლებზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები, ველური მიკროფლორის ზეგავლენა ღვინის ხარისხზე, ღვინისათვის დამახასიათებელი დეფექტები: ზადი, ნაკლი, მიკრობიოლოგიური დაავადებები, მათი პრევენცია და შესაძლებლობის შემთხვევაში, ღვინის გამოსწორების მეთოდები.
სახელმძღვანელო მოიცავს ხარისხოვანი ღვინის წარმოებისათვის საჭირო ღონისძიებების, რთველის დაგეგმვის, ღვინის შედგენილობის მართვის, მჟავიანობის რეგულირების, გოგირდის დიოქსიდის, საფუვრის წმინდა კულტურის, მუხის კასრისა და მისი ალტერნატიული მასალების გამოყენების მეთოდების მიმოხილვას.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მევენახეობა-მეღვინეობის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის, მეღვინეებისათვის, სომელიეებისა და ღვინის დეგუსტატორებისათვის.

 

 

თ. დარსაველიძე

კულტურულ მცენარეთა მეთესლეობა

უაკ: 631.526:677.2

სახელმძღვანელოში მოცემულია ინსტრუქციები კულტურულ მცენარეთა გასავრცელებლად დაშვებული ჯიშებისა და ჰიბრიდების სააპრობაციო ნიმუშების შესწავლის, მცენარეთა თესლის წარმოების, სათესლე ფართობების გაანგარიშებისა და მცენარეთა თესლის ხარისხობრივი მაჩვენებელების განსაზღვრისათვის.
განხილულია ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების მეთოდიკა. ნაშრომი დაეხმარება სტუდენტებს, ისწავლონ მცენარეთა თესლის, ანალიზისათვის პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების მეთოდები.
წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების აგროტექნოლოგიური სპეციალობის სტუდენტებისათვის. კურსის მიზანია გზამკვლევის ფუნქცია შეასრულოს კულტურლ მცენარეთა მეთესლეობის ხარისხობრივი მაჩვენებელების განსაზღვრის, მეთოდების მიზანშეწონილი გამოყენების გზებისა და შესაძლებლობების ძიებაში.
მადლიერებით მივიღებ მკითხველის ყველა შენიშვნასა და წინადადებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ამ სახელმძღვანელოს გაუმჯობესებას.

 

 

ე. ბარათაშვილი, ა. აბრალავა, მ. მარიდაშვილი

ინვესტიციების მართვა და მისი სრულყოფის მექანიზმები

უაკ: 336.01

სახელმძღვანელოში განხილულია ინვესტიციების მართვის თეორიული ასპექტები, ინვესტიციების მართვის სრულყოფის მექანიზმები, ინვესტიციების ძირითადი ფორმები და მნიშვნელობა. შესწავლილია საინვესტიციო სფეროში არსებული საფინანსო-საინვესტიციო სამართლებრივი ურთიერთობები, მოცემულია საინვესტიციო სფეროში არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის გზები. წინამდებარე ნაშრომი აღნიშნულ თემატიკაზე არსებული ლიტერატურისაგან განსხვავდება იმით, რომ მასში გაშუქებულია საინვესტიციო პოლიტიკის პრიორიტეტები და საინვესტიციო საქმიანობის ეფექტიანი ფინანსური ინფრასტრუქტურის ფორმირების ვარიაციები, აგრეთვე ყურადღებაა გამახვილებული ინვესტიციების დანიშნულების ეკონომკურ შინაარსზე, ფასიანი ქაღალდების პორთფელის მართვის საკითხზე, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლზე ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაში და სხვ.
ნაშრომი ძირითადად განკუთვნილია მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის, ასევე დაეხმარება უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლებს და ინვესტიციების მართვის საკითხებით დაინტერესებულ ყველა პირს.

 

 

ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, ე. კეჩხოშვილი

ტუმბოები და სამელიორაციო სატუმბი სადგურები

უაკ: 626.83

სახელმძღვანელოში განხილულია ტუმბოების კლასიფიკაცია და მუშაობის პრინციპები; დინამიკური ტუმბოების მუშა პრინციპი; მელიორაციაში გამოყენებული ტუმბოების კონსტრუქციები; სამელიორაციო სატუმბი სადგურების თავისებურებანი; სატუმბი სადგურის ჰიდროკვანძის ნაგებობები და ტექნოლოგიური გაანგარიშება; დაპროექტების საფუძვლები და ექსპლუატაციის ძირითადი საკითხები. დანართის სახით მოცემულია საქართველოს სამელიორაციო სატუმბი სადგურების აღწერა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგარარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის და სამშენებლო ფაკულტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის და, აგრეთვე, იმ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროინჟინერიის, ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, სასოფლო-სამეურნეო წყალმომარაგების, ჰიდროლოგიის, საინჟინრო ეკოლოგიისა და ჰიდრო-გეოლოგიის განხრით. იგი აგრეთვე დიდ დახმარებას გაუწევს სამელიორაციო სისტემების დაპროექტება-მშენებლობითა და ექსპლუატაციით დაინტერესებულ ინჟინრებს.

 

 

ლ. ჩხეიძე, ნ. ჯვარელია, ნ. მაჭავარიანი

საწარმოო ავარიები და კატასტროფები

უაკ: 362.654

სახელმძღვანელოში განხილულია საწარმოო ავარიებითა და კატასტროფებით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციები, პოტენციურად საშიშ ობიექტებზე ავარიის სახეები, მათი წარმოქმნის მიზეზები და შედეგები, ტექნოგენური საფრთხეების წარმოქმნის მექანიზმები, საფრთხეების თავიდან აცილებისა და შედეგების ლიკვიდაციის მეთოდები; ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციის წარმოქმნისას უსაფრთხო ქცევისა და ადამიანთა დაზიანებისას პირველადი დახმარების წესები.
ტექსტი შეხამებულია სქემებთან, სურათებთან და ცხრილებთან, რაც მკითხველს გაუადვილებს თეორიული მასალის აღქმასა და დამახსოვრებას. სახელმძღვანელოს ახლავს ტექნოგენურ ავარიებთან და კატასტროფებთან დაკავშირებული ტერმინების განმარტებები და ძირითადი ცნებები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასებისა“ და საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვის“ სტუდენტებისათვის. ნაშრომი დახმარებას გაუწევს წარმოებაში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს, შრომის დაცვისა და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელ პირებსა და ტექნიკურ ინსპექტორებს, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებსა და უსაფრთხოების საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველს.

 

 

ლ. გრიგალაშვილი

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

უაკ: 657.222

წიგნში განხილულია ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები. მოცემულია მრავალი მაგალითი, სავარჯიშო ამოცანები და ტესტები.
წიგნი განკუთვნილია სტუდენტების, პრაქტიკოსი ბუღალტრების, აუდიტორებისა და ამ საკითხების შესწავლით დაინტერესებული სხვა პირებისათვის.

 

 

ი. ლომიძე †, ნ. ქუთათელაძე †, გრ. ხელიძე, დ. ნამგალაძე, ლ. შატაკიშვილი

ფრთებიანი ტუმბოები

უაკ: 621.674

სახელმძღვანელოში გაშუქებულია ჰიდრომანქანების როლი მეცნიერებისა და ტექნიკის სხვადასხვა დარგისათვის და მოცემულია ჰიდრომანქანების განვითარების მოკლე ისტორიული მიმოხილვა; ჩამოყალიბებულია ჰიდრომანქანების თეორიის ძირითადი ცნებები; განხილულია ტუმბოების გავრცელებული სახეობები და მოცემულია მათი კლასიფიკაცია. სახელმძღვანელოში განზოგადებულია მრავალი ათეული წლის განმავლობაში დაგროვილი თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები ტუმბოების კონსტრუირების, მათ მუშა ელემენტებში მოძრავი სითხის ნაკადის სტრუქტურის, ტუმბოების ჰიდროდინამიკური მსგავსების თეორიის, მუშაობის კავიტაციურ რეჟიმებსა და საექსპლუატაციო გაანგარიშებათა საკითხებში და სხვ. ნაჩვენებია განხილული საკითხების მნიშვნელობა საინჟინრო პრაქტიკისათვის, რაც ილუსტრირებულია კონკრეტული ამოცანების ამოხსნით. 
სახელმძღვანელო შეესაბამება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის „ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის“ საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების მოთხოვნებს და განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ ხსენებული პროგრამების სტუდენტებისათვის.

 

 

 

ი. ლომიძე †, გრ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი, თ. კიზირია

გამოყენებითი ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები

უაკ: 620.9:532

სახელმძღვანელოში ძირითადი აქცენტი გადატანილია პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტის თანამედროვე თეორიულ საფუძვლებზე. სახელმძღვანელო შედგენილია „გამოყენებითი ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლების“ სალექციო კურსის სილაბუსის შესაბამისად.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია“ სტუდენტებისათვის. იგი სასარგებლო იქნება ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწე პრაქტიკოსი სპეციალისტებისათვისაც.

 

 

 

მ. ვანიშვილი, ნ. ვანიშვილი

საჯარო ფინანსები

უაკ: 336 (075.8)

სახელმძღვანელოში ლოგიკური თანამიმდევრობითაა განხილული საჯარო  ფინანსების თეორიისა და პრაქტიკის აქტუალური საკითხები ისეთი მნიშვნელოვანი თემების მიხედვით, როგორიცაა: საჯარო ფინანსების არსი და ფუნქციები; საჯარო ფინანსური პოლიტიკა და ფინანსური მექანიზმი; საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა და მისი ორგანიზაცია; საბიუჯეტო მოწყობა, საბიუჯეტო სისტემა და საბიუჯეტო პროცესი; სახელმწიფო ბიუჯეტი; ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი; საბიუჯეტო კლასიფიკაცია; ბიუჯეტის დეფიციტი და სახელმწიფო ვალის მართვა; საბიუჯეტო ფედერალიზმი და ბიუჯეტთაშორისი ურთიერთობის სისტემა; სახელმწიფო არასაბიუჯეტო (სპეციალური) ფონდების ადგილი და როლი საჯარო ფინანსების სისტემაში; საჯარო ფინანსური კონტროლი და მისი ორგანიზაცია. 
ტექსტის გადმოცემის გამარტივების, ადვილად აღქმადობისა და ათვისების მიზნით, წიგნში თითოეული თემა დაყოფილია საკვანძო საკითხებად. ყოველი თემის ბოლოს მოყვანილია საკონტროლო კითხვები და ტესტები შეძენილი ცოდნის დონის შემოწმებისათვის, რომლებიც თემათა საკვანძო საკითხების ათვისების ხარისხის გადამოწმების შესაძლებლობას იძლევა. ძირითადი თემების დასრულების შემდეგ მოცემულია ლიტერატურის ჩამონათვალი, რაც მკითხველს შესასწავლი მასალის უფრო სიღრმისეულად ათვისებაში დაეხმარება.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლე¬ბის ეკონო-მიკური პროფილის სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლე¬ბისათვის; ფინანსების სფე-როს სახელმწიფო სტრუქტურებში, საწარმოებსა და ორგანი¬ზაციებში დასაქმებული მუშა-კებისათვის; საჯარო ფინანსების თეორი¬ისა და პრაქტიკის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

 

 

ი. მშვიდობაძე

შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპლუატაცია

უაკ: 72

სახელმძღვანელოში მოცემულია შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციის საიმედოობის თეორიის ძირითადი განმარტებანი. განხილულია ის გარემო და ტექნოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ შენობის კონსტრუქციული ელემენტების საექსპლუატაციო მახასიათებლების შეცვლაზე. მოცემულია კონსტრუქციების საექსპლუატაციო პარამეტრების შეფასება, ნაჩვენებია შენობა-ნაგებობათა დამახასიათებელი დაზიანებები და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებანი.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის მშენებლობის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს პროფესიული სწავლების სტუდენტებისა და მშენებლობის დარგის სპეციალისტების მიერ.

 

 

 

დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე

ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია

უაკ: 541.1

სახელმძღვანელოში მოცემულია ფიზიკური ქიმიის ძირითადი საკითხების: ნივთიერების აღნაგობის, ქიმიური თერმოდინამიკის, ჰომოგენური და ჰეტეროგენული წონასწორობის, ხსნარების, ელექტროქიმიის, ქიმიური კინეტიკისა და კატალიზის როგორც თეორიული, ისე ექსპერიმენტული ნაწილი.
გამოცემა განკუთვნილია ქიმიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის. 

 

 

 

ი. გოცირიძე, გ. გიგილაშვილი

ბიოსამედიცინო ინჟინერია (მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის საფუძვლები) III ნაწილი

უაკ: 615.478

სახელმძღვანელოში განხილულია მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის მეთოდის ფიზიკური საფუძვლები, აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებები. მაგნიტურ-რეზონანასული ტომოგრაფია (მრტ) არის ადამიანის ორგანოებისა და ქსოვილების ვიზუალიზაციის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება მაღალი ხარისხის გამოსახულებების მისაღებად  და დაფუძნებულია ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსის, სპექტროსკოპიის მეთოდებზე, რომლებიც გამოიყენება მეცნიერების მიერ მოლეკულების ქიმიური და ფიზიკური თვისებების შესასწავლად. მან განვითარება პოვა გამოსახულების ტომოგრაფიული ასახვიდან მეთოდამდე, როდესაც შესაძლებელი გახდა გამოსახულების მოცულობითი ასახვა. სახელმძღვანელო საშუალებას აძლევს სტუდენტს შეისწავლოს მრტის მუშაობის პრინციპები, როგორც მიკროსკოპულ, ისე მაკროსკოპულ დონეზე, ასევე გამოსახულებების ფორმირების სისტემები. გადამწოდების მოქმედების პრინციპები, გამოსახულების დამუშავების აპარატურული საშუალებები.
წიგნი განკუთვნილია მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის რომლებიც სწავლობენ სპეციალობებზე: „ბიოსამედიცინო ინჟინერია“, „სამედიცინო ფიზიკა“, ასევე ელექტრონული ინჟინერიის და სამედიცინო პროფილის სტუდენტების და ჯანდაცვის სფეროს პროვაიდერებისათვის, ვისაც პროფესიული შეხება აქვს სამედიცინო ვიზუალიზაციის და ინსტრუმენტაციის სისტემებთან.

 

 

პ. კოღუაშვილი, ჯ. ფანჩულიძე

მიწის მმართველობა

უაკ: 525:333.33:711.14(-43)

სახელმძღვანელო მომზადებული და შედგენილია თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტების მიხედვით და მიწის მმართველობის პრობლემებზე უახლესი ზოგადი ხედვებისა და მიდგომების გათვალისწინებით.
მასში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა მიწის რესურსების აღრიცხვას, მისი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შეფასებას, მიწის სისტემური მართვისა და სხვა აქტუალურ საკითხებს.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, აგრეთვე მიწის მართვის საკითხებით დაინტერესებული პირებისათვის.

 

 

რ. დიაკონიძე

ჰიდრომეტრია

უაკ: 627.133

სახელმძღვანელო „ჰიდრომეტრია“ შედგენილია ჰიდროტექნიკური, ჰიდროლოგიური, ჰიდრომელიორაციული, სამდინარო ჰიდროტექნიკური ნაგებობებისა და ჰიდროენერგეტიკული სპეციალობის სტუდენტებისათვის. ის შეიძლება ასევე გამოიყენოს საგზაო ინსტიტუტების სტუდენტებმაც, წყალსადინრებზე ხიდური გადასასვლელების შესწავლის დროს.
წიგნში მოცემულია ჰიდრავლიკურ და ჰიდროლოგიურ გაზომვათა თეორია და პრაქტიკა, მათ შორის ზღვის ჰიდრომეტრიული სამუშაოების მოკლე აღწერა.
სახელმძღვანელო დაეხმარება ზემოაღნიშნული სპეციალობების პრაქტიკოს ინჟინრებსა და ტექნიკოსებს, რომლებიც ასრულებენ ჰიდრომეტრიულ სამუშაოებს მდინარეებსა და წყალსაცავებზე, სარწყავ არხებსა და ზღვაზე.

 

 

რ. დიაკონიძე

ჰიდრომეტრია

უაკ: 627.133

სახელმძღვანელო „ჰიდრომეტრია“ შედგენილია ჰიდროტექნიკური, ჰიდროლოგიური, ჰიდრომელიორაციული, სამდინარო ჰიდროტექნიკური ნაგებობებისა და ჰიდროენერგეტიკული სპეციალობის სტუდენტებისათვის. ის შეიძლება ასევე გამოიყენოს საგზაო ინსტიტუტების სტუდენტებმაც, წყალსადინრებზე ხიდური გადასასვლელების შესწავლის დროს.
წიგნში მოცემულია ჰიდრავლიკურ და ჰიდროლოგიურ გაზომვათა თეორია და პრაქტიკა, მათ შორის ზღვის ჰიდრომეტრიული სამუშაოების მოკლე აღწერა.
სახელმძღვანელო დაეხმარება ზემოაღნიშნული სპეციალობების პრაქტიკოს ინჟინრებსა და ტექნიკოსებს, რომლებიც ასრულებენ ჰიდრომეტრიულ სამუშაოებს მდინარეებსა და წყალსაცავებზე, სარწყავ არხებსა და ზღვაზე.

 

 

ზ. აზმაიფარაშვილი, ო. ტომარაძე

სენსორები და ინტელექტუალური საზომი საშუალებები

უაკ: 621.38

სახელმძღვანელოში აღწერილია სენსორები და ინტელექტუალური საზომი სისტემები, განხილულია მათი გამოყენების სფეროები. ნაჩვენებია, რომ ინტელექტუალური სენსორები ოცნება კი არ არის, არამედ ისინი უკვე შემოვიდნენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მათი დამუშავება და წარმოება არის ხელსაწყოთმშენებლობის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი ქვედარგი.  ყოველ თემას ექსპერიმენტის სახით ერთვის ეფექტური ილუსტრაციები, სავარჯიშოები და საკონტროლო კითხვა-პასუხები.
წიგნი განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სწავლების სტუდენტებისათვის. ის შეიძლება წარმატებით  გამოიყენოს აგრეთვე იმ მსმენელმა, ვისთვისაც აღნიშნული საგანი  დამხმარე დისციპლინაა. ესენია: მომავალი ფიზიკოსები, ინჟინრები, ქიმიკოსები, ბიოლოგები და ექიმები. რა თქმა უნდა, იგი  სამაგიდო წიგნი იქნება გაზომვების სფეროში მომუშავეთათვის.

 

 

ზ. ეზუგბაია, ი. ქვარაია, ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე

სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია

უაკ: 624.05

სახელმძღვანელოში განხილულია ყველა ის სამშენებლო პროცესი, რომელიც ახლავს შენობა-ნაგებობების აგებას, მოცემულია ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელების თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიების საფუძვლები.
გამოცემა განკუთვნილია სამშენებლო, არქიტექტურული, სამთო-გეოლოგიური და სატრანსპორტო ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის საგნის მაღალ დონეზე შესასწავლად. წიგნში მოცემული მასალები გამოადგება, აგრეთვე, მოქმედ პროფესიონალ მშენებლებს.

 

 

ლ. მძინარიშვილი, ნ. კაჭახიძე, დ. უგულავა, ნ. ხომერიკი

დისკრეტული მათემატიკა

უაკ: 519.45

წიგნი დაწერილია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში დისკრეტული მათემატიკის მოქმედი სილაბუსის მიხედვით და შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან: სიმრავლეთა თეორია, კომბინატორიკა, გრაფთა თეორია, ბულის ალგებრა, მათემატიკური ლოგიკა, ალბათობის თეორია, ალგებრული სტრუქტურები და რიცხვთა თეორია.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 

 

ა. სამადაშვილი

ბიზნესპროცესების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი

უაკ: 638.244

სახელმძღვანელოში განხილულია ბიზნესის პროცესების ორგანიზების საკითხები, სამეწარმეო გარემოს ცვლილებებთან მეტი მისადაგების მიზნით. წიგნის შინაარსის მიმდევრობა ისეთივეა, რა მიმდევრობითაც ატარებენ ბიზნესის რეორგანიზებას აღნიშნული მიზნის მისაღწევად.
წიგნში აღწერილია მიზეზები, რომლებიც დაუყოვნებლივ რეორგანიზებისკენ უბიძგებს დღევანდელ ბიზნესს, ასევე ის სტრატეგიული მოსაზრებები, რომლებიც საფუძვლად უნდა დაედოს ბიზნესის რეორგანიზებას. შემდეგ მოცემულია ტაქტიკური ფაქტორები: სამეწარმეო კომპანიების სტრუქტურირება, ბიზნესპროცესების ნაირსახეობები, მათი მოდელირება და ორგანიზაციის მუშაობის სიმულაცია ამ მოდელების გამოყენებით.
განკუთვნილია სტუ-ის მენეჯერული და ეკონომიკური სპეციალობების სტუდენტებისთვის, ასევე შესაბამისი მიმართულებით მომუშავე პრაქტიკოსებისთვის.

 

 

ზ. არაბიძე, ა. აბშილავა

ნახშირმამდიდრებელი ფაბრიკების ტექნოლოგიური დაპროექტება

უაკ: 661.183.2

სახელმძღვანელოში განხილულია ნახშირის გამდიდრების თანამედროვე ტექნოლოგიური სქემები და მოცემულია: მათი ანალიზი, რეკომენდაციები ნახშირის სხვადასხვა მეთოდით გამდიდრების ტექნოლოგიური სქემების შერჩევისა და გაანგარიშების შესახებ, ნახშირის გამდიდრების პროცესში გამოყენებული აპარატურის შერჩევისა და ტექნოლოგიური პარამეტრების გაანგარიშების საკითხები. სახელმძღვანელოში აგრეთვე განხილულია ნახშირმამდიდრებელი ფაბრიკის ტექნოლოგიური დაპროექტების ნორმები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი დახმარებას გაუწევს სამთო დარგში მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტებს.