image-1
ნ. მჭედლიშვილი, ნ. ნარიმანაშვილი

მართვის არაწრფივი და დისკრეტული სისტემები

უაკ: 62-52

სახელმძღვანელო მოიცავს მართვის არაწრფივი და დისკრეტული სისტემების ძირითად ცნებებს, განმარტებებს, თეორიულ საფუძვლებს, კვლევის მეთოდებს და პრაქტიკულ ამოცანებს. წარმოდგენილია არაწრფივი სისტემების კვლევის ფაზური სივრცის, ჰარმონიული გაწრფივების მეთოდები, გაწრფივების თეორიის პრაქტიკული გამოყენების მაგალითები. განხილულია არაწრფივი სისტემების მდგრადობის პრობლემა და მისი გადაწყვეტის გზები ლიაპუნოვის და პოპოვის მეთოდების გამოყენებით. სახელმძღვანელოს მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა დისკრეტულ სისტემებს, მათი მათემატიკური აღწერის, მდგრადობის კვლევის მეთოდებს, ციფრული სისტემების სინთეზის ამოცანებს.

სახელმძღვანელოში მოყვანილია მრავალი საილუსტრაციო მაგალითი, ფართოდაა გამოყენებული მართვის ობიეტების ავტომატური კვლევის კომპიუტერული სისტემა sistema Matlab/Simulink-ი ცალკეული ამოცანების გადასაწყვეტად და თვალსაჩინო ვიზუალური გამოსახულებების მისაღებად.

წიგნი გათვლილია მკითხველთა ფართო აუდიტორიისათვის. ის საჭირო დახმარებას გაუწევს მართვის სპეციალისტებს: სტუდენტებს, ინჟინრებს, მაგისტრებსა და სხვებს, ვისაც სურვილი აქვს დაეუფლოს მართვის თანამედროვე თეორიას.

 

 

image-1
†თ. აგლაძე, ჯ. შენგელია

ელექტროქიმია

უაკ: 66.087.7

სახელმძღვანელოში განხილულია თეორიული ელექტროქიმიის ძირითადი საკითხები: ელექტროლიტთა თეორია, ორმაგი ელექტრული შრის აღნაგობა, ელექტროქიმიური თერმოდინამიკა და კინეტიკა.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის.


ავტორები მადლობას ვუხდით ქალბატონ ლ. შერვაშიძეს სახელმძღვანელოს მომზადებაში გაწეული დახმარებისათვის.

 

 

image-1
თ. სტურუა, გ. კუჭავა

ვებდაპროგრამება – PHP
(თეორია და პრაქტიკა)

უაკ: 681.3

სახელმძღვანელოში განხილულია PHP-ს თანამედროვე ვერსია. წიგნში აღწერილია PHP-ს ჩამოტვირთვისა და ინსტალაციის ეტაპები, დაპროგრამების ძირითადი ცნებები, როგორიცაა: ცვლადები, ციკლი, პირობითი ოპერატორები და მასივები, აგრეთვე ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები და PHP 5-ში მათი გამოყენების შესაძლებლობები. სახელმძღვანელოში მრავლადაა მოყვანილი შესაბამისი მაგალითები და მოცემულია დამოუკიდებლად შესასრულებელი მრავალი დავალება.

განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესიული სწავლების, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელო საინტერესო იქნება იმ სპეციალისტებისათვისაც, ვისაც დინამიკური ვებსაიტების შექმნის შესწავლა სურს.

 

 

 

image
† უ. ზვიადაძე, † ლ. ვარაზაშვილი

სარწყავი მასივების მელიორაციული ჰიდროგეოლოგია

უაკ: 551.49:626.87

სახელმძღვანელოს მეორე, შევსებულ და გადამუშავებულ გამოცემაში (პირველი გამოცემა 1999 წ.) დამატებულია მასალა ძირითადი სარწყავი სისტემების ახლანდელი მდგომარეობისა და მათი აღდგენის მიმდინარე სამუშაოების შესახებ.

სახელმძღვანელოში დეტალურადაა განხილული მელიორაციული სისტემების დაპროექტების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შედეგად გამოწვეული ჰიდროგეოლოგიური პირობების ცვლილებების კანონზომიერებანი. აღწერილია მორწყვითი მელიორაციის ჰიდროგეოლოგიური დასაბუთების, ასევე ნიადაგების დამარილიანების და მასთან ბრძოლის საკითხები. გაანალიზებულია სარწყავ მასივებზე ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შინაარსი და თავისებურებანი.

მეორე გამოცემაში დამატებულია თავი, სადაც აღნიშნულია, რომ ჩატარდა აღმოსავლეთ საქართველოში არსებული სარწყავი სისტემების მაგისტრალური და გამანაწილებელი არხების რეაბილიტაცია, რის შემდეგაც, დღეისათვის, სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, რაც უდავოდ დადებითად იმოქმედებს საქართველოს სოფლის მეურნეობაზე.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, იგი ასევე ქმედით დახმარებას გაუწევს საინჟინრო გეოლოგიის დარგში მომუშავე სპეციალისტებს.

 

 

 

image
ტ. კვიციანი

თეორიული მექანიკის კურსი
დინამიკა

უაკ: 531.8

სახელმძღვანელო არის თეორიული მექანიკის მესამე ნაწილი - დინამიკა. როგორც წინა ორი ნაწილი - სტატიკა და კინემატიკა, მესამე ნაწილიც შედგენილია ტექნიკური უმაღლესი სასწავლებლების სასწავლო პროგრამების შესაბამისად. წიგნში განხილულია ნივთიერი წერტილისა და მექანიკური სისტემის დინამიკის, აგრეთვე ანალიზური მექანიკის საკითხები. იგი დაწერილია ავტორის სტუ-ში მიერ წაკითხული ლექციებისა და პედაგოგიური მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების საფუძველზე.

მასში ტრადიციულ თეორიულ მასალასთან ერთად მოცემულია გამოყენებითი მნიშვნელობის მქონე მრავალი ამოცანა და მათი ამოხსნის მეთოდები, აგრეთვე სავარჯიშო ამოცანები დამოუკიდებელი მუშაობისთვის. ამის გარდა, ყოველ თავს თვითშემოწმებისთვის დართული აქვს კითხვები.

გამოცემა განკუთვნილია ტექნიკური უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელო ისეა დაწერილი, რომ ამ საგნის ხელმძღვანელის სათანადო მითითების შემდეგ მისი გამოყენება შეეძლება ყველა სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტს. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს მაგისტრანტებსა და ინჟინერ-მკვლევრებს.

 

 

image
ლ. კლიმიაშვილი, †ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, ე. კეჩხოშვილი

სამელიორაციო სატუმბი სადგურები
სახელმძღვანელო საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად

უაკ: 626.83

სახელმძღვანელოში განხილულია სამელიორაციო სატუმბი სადგურების დაპროექტების პრინციპები, სატუმბი სადგურების შემადგენლობაში შემავალი ნაგებობების კონსტრუირებისა და გაანგარიშების, მუშა ტუმბოების შერჩევის საკითხები, სატუმბი სადგურების მუშაობის რეჟიმის, ტუმბოებისა და ქსელის ერთობლივი მუშაობის და სარეჟიმო წერტილის განსაზღვრა; მოცემულია სატუმბი სადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშების მეთოდიკა გამსხვილებული ნორმებით.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის, სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული საკურსო პროექტის შესასრულებლად.

 

 

image-1
ვ. ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი

მათემატიკური ანალიზი
მეორე ნაწილი

უაკ: 517

სახელმძღვანელო შედგენილია ამჟამად მოქმედი პროგრამის მიხედვით და მოიცავს ჯერადი, წირითი, ზედაპირული ინტეგრალებისა და მწკრივთა თეორიის საკითხებს.

იგი ძირითადად განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკისა და ფიზიკის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ქ. ქოქრაშვილი

სამეწარმეო სამართალი

უაკ: 347.7

სახელმძღვანელო არის მე-4 განახლებული გამოცემა, რომელიც შედგენილია 2019 წელს არსებული საკანონმდებლო ბაზისა და ამ პერიოდისათვის არსებული პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე.

წიგნი გამოცემულია სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის კვლევითი პროექტის ფარგლებში.

 

 

image
ბ. მაისურაძე, ქ. წერეთელი

რკინის პირდაპირი მიღების ტექნოლოგიები

უაკ: 669.181

სახელმძღვანელოში განხილულია რკინის პირდაპირი მიღების ტექნოლოგიები, ჩამოყალიბებულია რკინის პირდაპირი მიღების არსი, დახასიათებულია საკაზმე მასალები, განხილულია რკინის აირითა და მყარი ნახშირბადით აღდგენის პროცესების თერმოდინამიკა და კინეტიკა.

წიგნში წარმოდგენილია ღრუბლოვანი რკინის მიღების მსოფლიოში არსებული ძირითადი ხერხები: ჭაშვურ ღუმლებში, მბრუნავ მილოვან ღუმლებში, პერიდოულად მოქმედ რეტორტებში, აგრეთვე მდუღარე შრეში მიმდინარე პროცესები, გვირაბული და მუფელური ღუმლების მუშაობის პრინციპები; განხილულია მადანნახშირიანი ნარევების აღდგენის თავისებურებანი; მადნებისა და ნახშირების ერთობლივად დანაჭროვნების საკითხები, კერძოდ, დაგუნდავებისა და დაბრიკეტების პროცესები და აღნიშნულ მასალებში რკინის მადნის აღდგენის თავისებურებანი; განხილულია მავნებელი მინარევების ქცევის საკითხები მადანნახშირიანი მასალებისა და მადნური მასალების შემთხვევაში; წარმოდგენილია მადნური და მადანნახშირიანი გუნდებისა და ბრიკეტების მეტალიზაციის პროცესში მიმდინარე საკითხები, განხილულია ერთ სტადიაში განხორციელებული ფოლადის მიღების ხერხები და აღდგენითი პროცესები, წარმოდგენილია დღეს მსოფლიოში არსებული რკინის პირდაპირი მიღების მეთოდები და ხერხები, რომლებიც წარმატებით მუშაობს მსოფლიოს წამყვან საწარმოებში.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი – ტექნიკური სასწავლებლების მეტალურგიისა და მონათესავე სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება გამოადგეს მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებს.