image-1
ჰ. დ. ბელიტცი, ვ. გროში, პ. შიბერლე. მთარგმნ.: გ. ქვარცხავა, ვ. უგრეხელიძე

სურსათის ქიმია
რჩეული თავები

უაკ: 54

სახელმძღვანელოში მოცემულია ორიგინალის - „სურსათის ქიმიის“ რჩეული თავები. ორიგინალიდან ქართულ თარგმანში შესულია მე-7 და 9-23 თავები. თარგმანში არ შევიტანეთ 1-6 და მე-8 თავები, ვინაიდან აქ გადმოცემული მასალა დიდწილად ორგანული ქიმიისა და ბიოქიმიის საკითხებს წარმოადგენს.

წიგნი განკუთვნილია სასურსათო ტექნოლოგიების ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის, ის სათანადო დახმარებას გაუწევს მაგისტრატურის სტუდენტებსაც. სახელმძღვანელოზე მუშაობა მოითხოვს ორგანული ქიმიისა და ბიოქიმიის ცოდნას.

მთარგმნელები დიდ მადლობას უხდიან პროფესორებს გურამ ტყემალაძესა და მალხაზ ბერეჟიანს რედაქტირებაში გაწეული ფასდაუდებელი შრომისთვის, რაც თარგმანზე არანაკლები საქმეა. ასევე მადლობას ვუხდით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტებს და თანამშრომლებს - გვანცა წიწილაშვილს, ანა მჭედლიძეს და სოფი ხარაიშვილს, ასევე 54-ე სკოლის მოსაწავლე რეზი ქვარცხავას, ტექნიკური დახმარებისათვის.

თარგმნის პროცესი საკმაოდ რთული და წინააღმდეგობრივი იყო, რადგან დასაზუსტებული იყო ბევრი ტერმინი და ცნება, ამიტომ გარკვეული ხარვეზი შეიძლება კვლავ არსებობდეს.

მთარგმნელები მადლიერი ვიქნებით, თუ მოგვაწვდით იმ საგულისხმო შენიშვნებსა და შეცდომებს, რომლებიც შესაძლოა წიგნში შეგხვდეთ.

 

 

image-1
ნ. ლაზვიაშვილი

რისკმენეჯმენტი
მეორე განახლებული გამოცემა

უაკ: 338.242.2

სახელმძღვანელო ეხება თანამედროვე მენეჯმენტის ისეთ მნიშვნელოვან სფეროს, როგორიცაა რისკის მენეჯმენტი. იგი განიხილება, როგორც სასწავლო-სამეცნიერო დისციპლინა და ცოდნის ახალი მიმართულება. მასში წარმოდგენილია რისკის მენეჯმენტის თანამედროვე, საკვანძო საკითხები: მეთოდოლოგია, ისტორია, ეკონომიკური რისკები, მათი სახეები, რისკების გამოვლენის მეთოდები, შეფასება და ანალიზი, რისკების მართვის საშუალებები და ა. შ. განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი საბანკო-საფინანსო და საერთაშორისო სავალუტო-საკრედიტო რისკებს.

მეორე განახლებულ გამოცემაში დამატებულია შემდეგი საკითხები: საპროექტო რისკების მართვა; ოპერაციული რისკის შეფასება და გაზომვა; ჰეჯირება, დივერსიფიკაცია და ლიმიტირება; ადამიანების განწყობა რისკისადმი და სხვა.

წიგნი განკუთვნილია ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. ასევე, აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებული მკითხველი საზოგადოებისათვის.

 

 

image
მ. ცინცაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია

არაორგანული ქიმიის კურსი
(S- და P-ელემენტები)

უაკ: 546

სახელმძღვანელოში განხილულია s- და p-ელემენტების და მათი ძირითადი ნაერთების დახასიათება, ნაერთების მიღების ხერხები, აღნიშნული ელემენტების მნიშვნელოვანი ნაერთები, განხილულია მათი გამოყენების სფეროები. გამოცემა მოიცავს სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული არაორგანული ქიმიის კურსის ყველა ძირითად საკითხს. გარდა ამისა მოყვანილია ისტორიული ცნობები ელემენტების და ნაერთების აღმომჩენების შესახებ. საკითხები წარმოდგენილია თანამედროვე დონეზე, განხილულია ზოგიერთი რეაქციის მექანიზმი, წიგნი აგებულია ისე, რომ სტუდენტს გაუადვილდეს პროგრამით გათვალისწინებული მასალის ათვისება. გამოცემას თან ერთვის ქიმიური ნივთიერებების აღმნიშვნელი უსაფრთხოების სიმბოლოები და მათი განმარტება.

სახელმძღვანელო გამიზნულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის როგორც ქიმიური და მეტალურგიული ტექნოლოგიის ფაკულტეტის, აგრეთვე სხვა სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის, ქიმიით დაინტერესებულ პირთათვის.

 

 

image-1
მ. ცინცაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია

არაორგანული ქიმიის კურსი
(S- და P-ელემენტები)

უაკ: 546

სახელმძღვანელოში განხილულია s- და p-ელემენტების და მათი ძირითადი ნაერთების დახასიათება, ნაერთების მიღების ხერხები, აღნიშნული ელემენტების მნიშვნელოვანი ნაერთები, განხილულია მათი გამოყენების სფეროები. გამოცემა მოიცავს სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული არაორგანული ქიმიის კურსის ყველა ძირითად საკითხს. გარდა ამისა მოყვანილია ისტორიული ცნობები ელემენტების და ნაერთების აღმომჩენების შესახებ. საკითხები წარმოდგენილია თანამედროვე დონეზე, განხილულია ზოგიერთი რეაქციის მექანიზმი, წიგნი აგებულია ისე, რომ სტუდენტს გაუადვილდეს პროგრამით გათვალისწინებული მასალის ათვისება. გამოცემას თან ერთვის ქიმიური ნივთიერებების აღმნიშვნელი უსაფრთხოების სიმბოლოები და მათი განმარტება.

სახელმძღვანელო გამიზნულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის როგორც ქიმიური და მეტალურგიული ტექნოლოგიის ფაკულტეტის, აგრეთვე სხვა სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის, ქიმიით დაინტერესებულ პირთათვის.

 

 

image-1
ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, კ. ხოშტარია

ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის მოდელირება

უაკ: 681.33

სახელმძღვანელოში განხილულია, მოდელირების პროგრამა Lab-VIEW, მისი დანიშნულება, პროგრამის მენიუები, პიქტოგრამები და ფუნქციური ბლოკები. ასევე, მოცემულია როგორ უნდა დაიწეროს პროგრამა ანუ აიგოს ე. წ. ვირტუალური ხელსაწყო მათემატიკური გამოსახულებებით და ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემაში მიმდინარე კონკრეტული პროცესების გამოყენებით.

სახელმძღვანელოში ყოველი პარაგრაფის ბოლოს მოყვანილია სავარჯიშო მაგალითები და ამოცანები, რომელიც სტუდენტმა დამოუკიდებლად უნდა შეასრულოს. სახელმძღვანელო დაწერილია აღნიშნული საგნის მოქმედი სილაბუსის მიხედვით.

განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის, ასევე გამოადგება ამავე დარგის მაგისტრანტებს, დოქტორანტება და კომპიუტერით მოდელირების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს

 

 

image-1
ი. შათირიშვილი, მ. კილაძე

ანალიზური ქიმია
თვისებითი ანალიზი

უაკ: 543

სახელმძღვანელოში განხილულია ანალიზური ქიმიის ზოგადი თეორიული საფუძვლები, თეორიები, მეთოდები და არაორგანულ ნივთიერებათა თვისებითი ანალიზის ტექნიკა. იგი შედგენილია ანალიზური ქიმიის პროგრამასთან შესაბამისობაში, კატიონთა ანალიზის კლასიკური სულფიდური სისტემის საფუძველზე დამყარებული სულფიდების, ქლორიდებისა და კარბონატების ხსნადობაზე.

წიგნში განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი ქიმიური ექსპერიმენტების ტექნიკის აღწერას, რეაქციის ჩატარების პირობების განხილვას, კატიონებისა და ანიონების დაცილებისა და აღმოჩენის მეთოდებს.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სხვადასხვა პროფილის უმაღლესი სასწავლებლების შესაბამისი ფაკულტეტების, სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ა. საყვარელიძე

ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

უაკ: 627

სახელმძღვანელოში განხილულია ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაპროექტებისა და მშენებლობის საკითხები: ზღვის სანაპირო ზონის ფორმები და ნაპირების გეომორფოლოგიური ელემენტები; მდინარეთა ნატანი და მისი წარმოქმნის პირობები; შავ ზღვაში შესული ნატანის გამოკვლევების შედეგები.

მოცემულია ნაპირდამცავი ნაგებობების კლასიფიკაცია და გამოყენების სფეროები; ნაპირდამცავ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე მოქმედი დატვირთვები და ზემოქმედებები, ნაგებობათა ძირითადი საანგარიშო მაჩვენებლები და მათი ცალკეული კონსტრუქციების გაანგარიშება; ნაპირდამცავ ღონისძიებათა ზოგადი დებულებები და ნაპირდაცვითი გენერალური სქემის შედგენის ასპექტები; მითითებები ნაპირდამცავი ნაგებობების დაპროექტებისა და მშენებლობის შესახებ.

განხილულია ნაპირდამცავ ნაგებობათა განმსაზღვრელი ბუნებრივი ფაქტორები და პირობები; ნატურული დაკვირვებები, გაზომვები და საინჟინრო კვლევა-ძიებები.

გამოცემა განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ს. ნემსაძე

ელექტრული წრედების ანალიზი
I ნაწილი

უაკ: 621.311

სახელმძღვანელო დაწერილია შესაბამისი სილაბუსის გათვალისწინებით, მოიცავს 15 სალექციო მასალას, რომელიც მიეწოდება სტუდენტებს სემესტრის განმავლობაში. სალექციო მასალას წინ უძღვის ხსენებული სემესტრის სილაბუსი, რათა სტუდენტებმა ადვილად აკონტროლონ მიწოდებული მასალის როგორც მოცულობა, ასევე მიწოდების გრაფიკთან თანხვედრა. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს სტუდენტებს, რათა დამოუკიდებლად მიიღონ გარკვეული ცოდნა. რა თქმა უნდა, ლექციების კურსში ვერ იქნება გათვალისწინებული ბევრი საინტერესო საკითხი და ამ მხრივ, თუ სტუდენტი დაინტერესებულია დამატებითი საკითხების განხილვით, აიმაღლოს განათლება ელექტროტექნიკური კუთხით, ეს მასალა შეუძლია ნახოს სახელმძღვანელოსა და მითითებული ლიტერატურის დამატებით თავებში, სადაც საკმაო მასალაა მოცემული. თითოეული თავის ბოლოს მოცემულია ტესტური გამოცდებისათვის მოსამზადებელი საკითხების ნიმუშები, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტებს გამოცდების წარმატებით ჩაბარებაში. სიახლე გახლავთ სახელმძღვანელოს ბოლოში მოცემული ვიდეოლინკები ელექტროტექნიკის ინდუსტრიაში მიღწეული თანამედროვე წარმატებების შესახებ.

წიგნი განკუთვნილია ელექტროსპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ჯ. ანელი, გ. ტაბატაძე, მ. ბალახაშვილი

კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტების ტექნოლოგია

უაკ: 546.261+546.171.1

სახელმძღვანელოში განხილულია კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიები და მათში მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური პროცესები; მოცემულია მასალათა თვისებები და მათი გაუმჯობესების გზები, მასალათმცოდნეობის საკითხები, მასალათა თვისებების განსაზღვრის მეთოდები. შესწავლილია მასალათა აღნაგობა, გარე და შიგა ფაქტორების ზემოქმედება მასალათა თვისებებსა და სტრუქტურულ ცვლილებებზე, მათი გამოყენების სფეროები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის. ასევე საინტერესო იქნება სამშენებლო, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის.

I ნაწილი შედგენილია პროფ. ზ. კოვზირიძის, II ნაწილი – პროფესორების: ზ. კოვზირიძის, ნ. ნიჟარაძის, გ. ტაბატაძისა და მ. ბალახაშვილის და III ნაწილი - პროფ. ჯ. ანელის მიერ.

ავტორები სიამოვნებით მიიღებენ მეცნიერთა შენიშვნებს.