image-1
ქ. გიორგობიანი

პროფესიული ეთიკა

უაკ: 174

სალექციო კურსის მიზანია პროფესიული ეთიკის არსის, ბუნების, ძირითადი კატეგორიების, მორალისა და ზნეობის ნორმების დაცვის უნარ-ჩვევების შესწავლა, პროფესიულ საქმიანობაში მათი გამოყენების აუცილებლობის გაცნობიერება; საუბარია ჟურნალისტის პროფესიულ-ეთიკური პოზიციისა და პროფესიული ტაქტის, ჟურნალისტური მოღვაწეობის ზნეობრივი პრინციპების, ჟურნალისტის უფლებებისა და მოვალეობების, მედიის ეთიკური განზომილებების, მედიის თვითრეგულირების მექანიზმების, მედიის ბუნების და გავლენის, ზნეობრივი პრინციპების დაცვის აუცილებლობის შესახებ; გამორჩეული ყურადღება ეთმობა ეთიკურ კოდექსებს, რომლებიც ხელს უწყობს პროფესიული მორალის, ზნეობრივი ნორმების, უმაღლესი სტანდარტების დაცვას ჟურნალისტური მოღვაწეობის პროცესში და თეორიული სამეცნიერო ცოდნის გარდა მოიცავს პრაქტიკულ რეკომენდაციებსაც; ასევე გაანალიზებულია ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა გამოხატვის თავისუფლების შესახებ; მოწოდებულია ცნობები პროფესიულ-ეთიკური კატეგორიების პრინციპების დაცვის მდგომარეობის შესახებ თანამედროვე ქართულ კომუნიკატივისტიკაში; საგანგებო ადგილი ეთმობა მსჯელობას დამოუკიდებელი მედიასაბჭოს და პრესომბუდსმენის ინსტიტუტის შესახებ, რომელთა არსებობა არის გარანტი იმისა, რომ მედიის პროფესიული სტანდარტების დეკლარირებული ნორმები დაცული იქნება და რეაგირების გარეშე არ დარჩება ის ფაქტები, რომელიც ზნეობრივ-ეთიკური კანონების დარღვევასთან ასოცირდება, ასევე გარანტირებული იქნება სარედაქციო დამოუკიდებლობა, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება. ახალი ტექნოლოგიების დაუფიქრებლად გამოყენებას შესაძლოა უარყოფითი შედეგი მოჰყვეს და მედიასაშუალება, რბილად რომ ვთქვათ, უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. სიახლის შესაბამისად ეთიკური პრობლემებისადმი მიდგომაც შეიცვალა. სალექციო კურსში ამაზეც არის ყურადღება გამახვილებული.

ყოველი თემის შემდეგ, ცოდნის შემოწმების მიზნით, მოცემულია შეკითხვები. სალექციო კურსი დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს პროგრამით გათვალისწინებული მასალის ათვისებაში, დასახული მიზნისა და შედეგის მიღწევაში.

სალექციო კურსი განკუთვნილია ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუდენტთა და ჟურნალისტიკამცოდნეობის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთათავის.

 

 

image-1
იზ. ჩუთლაშვილი

შეწებილი მასალებისა და ფილების წარმოება
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად

უაკ: 621.792

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების მეთოდური მითითებები შეწებილი მასალების და ფილების წარმოების საკითხებში მაგალითების ჩვენებით. აგრეთვე თანდართული არის ამ სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მონაცემები და ტექნიკური მაჩვენებლების დანართები ცხრილების სახით.

გამოცემა განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
მ. ჩიხლაძე, მ. გიგინეიშვილი, ო. კეთილაძე

ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები ბიო- და სამედიცინო ფიზიკაში

უაკ: 577

დამხმარე სახელმძღვანელო გაყოფილია ლაბორატორიულ და პრაქტიკულ სამუშაოებად. ლაბორატორიული სამუშაოების ნაწილი ბიოსამედიცინო შინაარსისაა, ხოლო ნაწილი ზოგადი ფიზიკიდან ისეა შერჩეული, რომ ემსახურება არა მარტო ზოგადი ფიზიკის საკითხების ცოდნას, არამედ ბიო- და სამედიცინო ფიზიკის თემატიკასაც. მასში განხილულია ის ძირითადი ფიზიკური მოვლენები და კანონები, რომლებიც უშუალოდ თუ ირიბად უკავშირდება ბიომედიცინას. თითოეულ პარაგრაფში კითხვებსა და ამოცანებს წინ უძღვის მათი ამოხსნისთვის აუცილებელი საბაზისო ცოდნის შინაარსი და ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები.

წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის ბაკალავრიატისა და სამედიცინო ფიზიკის მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის.

 

 

image
ზ. ჩიტიძე, ზ. ბალამწარაშვილი, ვ. აბაიშვილი, იგ. გელაშვილი

მერქნისა და მერქნული მასალების დამმუშავებელი ჩარხები, საჩარხო სისტემები და მჭრელი ინსტრუმენტები
II ნაწილი

უაკ: 621.921.4 620.179.5

სალექციო კურსში მოცემულია მერქნისა და მერქნული მასალების დამმუშავებელი ჩარხების, საჩარხო სისტემებისა და ინსტრუმენტების საერთო ტექნიკური ცნობები, ჩარხების კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით, ტექნოლოგიური და კონსტრუქციული სქემები, მოწყობილობები. მოყვანილია კონსტრუქციების ვარიანტები, ტექნოლოგიური და კონსტრუქციული პარამეტრები. აღწერილია ჩარხების მუშაობისათვის აუცილებელი ძირითადი და დამხმარე მექანიზმები და მოწყობილობები. მოცემულია ტექნოლოგიური გაანგარიშებები ექსპლუატაციის პირობებთან დაკავშირებით, აგრეთვე ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები. ასევე განხილულია სტატიკისა და დინამიკის ზოგიერთი კინემატიკური და ძალური მახასიათებლების განსაზღვრისა და დადგენის საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ჩარხებისა და საჩარხო სისტემების სპეციფიკური მუშაობის პირობებთან, რაც მიზნად ისახავს აიხსნას დინამიკისა და სტა-ტიკის ზეგავლენა მანქანაში წარმოქმნილ პროცესებზე.

მოცემულია ხის დამმუშავებელი ჩარხების საერთო მონაცემები, კონსტრუქციების ტექნოლოგიური საფუძვლები და მერქნის მექანიკური დამუშავების ტექნოლოგიური პრინციპები. კერძოდ, განხილულია ზოლურა და ლენტახერხიანი, აგრეთვე მრგვალხერხიანი, სარანდავი, სარეისმუსო, საფრეზი, სახარატო, სახერხი, საბურღი და სატეხი ჩარხების კონსტრუქციები, მუშაობის პრინციპები და მათი ტექნოლოგიური გაანგარიშებები. მოცემულია მერქან-მჭრელი ინსტრუმენტები.

გამოცემა განკუთვნილია მერქნული მასალების დამუშავების სპეციალობის მიმართულების ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე დახმარებას გაუწევს მერქნისა და მერქნული მასალების დამმუშავებელ საწარმოებში მომუშავე ინჟინრებსა და კონსტრუქტორებს პრაქტიკული საკითხების გადაჭრაში.

 

 

image
ვ. აბაიშვილი, ზ. ჩიტიძე

მერქნის პირველადი დამუშავება

უაკ: 621.921.4

სალექციო კურსში განხილულია სახერხი წარმოების პროდუქცია; ხე-ტყის სახერხი ნედლეული და ნედლეულიდან დახერხილი პროდუქციის გამომუშავების მეთოდები; მოცემულია ხერხთაწყობის გაანგარიშება; დახერხილი პროდუქციის ოპტიმალური ზომების განსაზღვრა; ნედლეულის დანაწევრების დაგეგმვა და ხარჯის ნორმირება.

მოცემულია საწარმოო პროცესების ჰარმონიზაციის თეორიის საფუძვლები; ნაკადური ხაზები ხისტი და მოქნილი კავშირებით; სახერხი ნედლეულის საწყობებში მუშაობის ორგანიზაცია და გამოყენებული მოწყობილობები. მორების დახერხილ ხე-ტყედ დანაწევრება ჩარჩოხერხის, ლენტახერხიანი, მრგვალხერხა, საფრეზ-სახერხი ჩარხების ბაზაზე და გამოყენებული მოწყობილობები; სახერხი ნედლეულის ჩამოგანვისა და დატორსვის უბანი, სამუშაოების ორგანიზაცია დახერხილი ხე-ტყის საწყობებში.

წიგნში განხილულია დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგიის კურსის ბაკა¬ლავრიატის პროგრამით გათვალისწინებული საკითხები. იგი სასარგებლო იქნება მაგისტრანტებისა და ამ საკითხებით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.

 

 

image
ვ. აბაიშვილი

სამრეწველო საწარმოო პროცესები

უაკ: 65.012.122

სალექციო კურსში განხილულია საწარმოო-ტექნოლოგიური პროცესების სტრუქტურა, საწარმოო ნაკადური ხაზები. მოცემულია ნაკადური ხაზების გაანგარიშება და ავტომატური ხაზების სქემები ძირითადი საწარმოო ოპერაციებისათვის.

განხილულია საწარმოო პროცესების ჰარმონიზაციის თეორიის საფუძვლები, როგორც უწყვეტი, ის წყვეტილ ნაკადებში და საწარმოო პროცესების ოპტიმიზაციის საკითხები.
გამოცემა განკუთვნილია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს დოქტორანტების მიერაც.

 

 

image-1
იაკ. ბიჯამოვი, არ. ზერეკიძე, თ. ნათენაძე

ელექტრომექანიკის საფუძვლები

უაკ: 621.31

სალექციო კურსში განხილულია ენერგიის ელექტრომექანიკური გარდამქმნელების ფიზიკური და თეორიული საფუძვლები. მოცემულია: ელექტრომექანიკის ძირითადი კანონები და პრინციპები; ელექტრული მანქანების კლასიფიკაცია; სტრუქტურული მოდელი და მუშაობის ძირითადი რეჟიმები. ასევე ელექტრული მანქანების და ტრანსფორმატორების ძირითდი სახეები, მათი კონსტრუქციული შესრულება, მართვის პრინციპები, გრაგნილების ძირითდი სახეობები, ელექტრომექანიკურ გარდამქმნელებში გამოყენებული მასალები.

გამოცემა განკუთვნილია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
ლ. ჩხეიძე, ს. გიგაური

საწარმოო ავარიები და კატასტროფები - ქიმიურად საშიშ ობიექტებზე ავარიის შედეგების პროგნოზირება
სასწავლო-მეთოდური მითითება საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად

უაკ: 362.654

მეთოდური მითითების მიზანია ქიმიურად საშიშ ობიექტებზე ავარიის შედეგების პროგნოზირება ქიმიურად საშიში ავარიული ნივთიე-რებების დაღვრისას (გამოფრქვევისას). მოყვანილია ცხრილები და ფორმულები, რომლებიც საშუალებას იძლევა გამოთვლილ იქნეს მოწამლული ზონის ქიმიური მდგომარეობა - დაღვრილი (გამოფრქვეული) ნივთიერების პირველად და მეორეულ ღრუბლებში გადასული ეკვივალენტური რაოდენობა, მოწამვლის ზონის სიღრმე, მოწამვლის ზონის შესაძლო და ფაქტობრივი ფართობები, უახლოეს საწარმოსთან ან დასახლებულ პუნქტთან მოწამლული ღრუბლის მიახლოების დრო, დაშავებულ ადამიანთა შესაძლო რაოდენობა (სტრუქტურის მიხედვით), დაღვრილი ნივთიერების აორთქლების დრო - მოქმედების ხანგრძლივობა.

განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დახმარებას გაუწევს საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში დასაქმებულ უსაფრთხოების სპეციალისტებს.

 

 

image-1
თ. გაბაშვილი, ნ. გაბაშვილი, ი. აბულაძე

ოპერაციული სისტემა WINDOWS SERVER 2016

უაკ: 004

Windows Server არის ოპერაციული სისტემების ჯგუფის ბრენდული დასახელება, რომლის გამოცემაც Microsoft-მა დაიწყო 1993 წლიდან. მასში თავდაპირველად მუშაობა შესაძლებელი იყო მხოლოდ ბრძანებათა სტრიქონის გარემოში. 2000 წლიდან კი მუშაობა შესაძლებელი გახდა გრაფიკულ გარემოშიც. მას შემდეგ, იგი მუდმივად ვითარდება. Windows Server 2016 გამოვიდა 2016 წლის 12 ოქტომბერს. წინამორბედებისაგან განსხავავებით იგი საკმაოდ სწრაფი და საიმედო ოპერაციული სისტემაა. მის საიმედოობას და ინფორმაციის წვდომას უზრუნველყოფს პლატფორმა, რომელშიც ჩაშენებულია სერვერის ფუნქციები და, აგრეთვე, ინტეგრირებული გარემო.

სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ სტუდენტი შეძლებს ჭინდოწს შერვერ 2016 გარემოში მუშაობას, გაეცნობა ძირითად ფუნქციებს  ADDS, DHCP, GPO, DNS, File Server ა.შ. დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემული თითოეული საკითხი დეტალურად არის განხილული, რაც დაეხმარება როგორც სტუდენტებს, ასევე ნებისმიერ მსურველს Windows Server 2016 სისტემის ათვისებაში.