image-1
თ. გაბაშვილი, ნ. გაბაშვილი, ი. აბულაძე

ოპერაციული სისტემა WINDOWS SERVER 2016

უაკ: 004

Windows Server არის ოპერაციული სისტემების ჯგუფის ბრენდული დასახელება, რომლის გამოცემაც Microsoft-მა დაიწყო 1993 წლიდან. მასში თავდაპირველად მუშაობა შესაძლებელი იყო მხოლოდ ბრძანებათა სტრიქონის გარემოში. 2000 წლიდან კი მუშაობა შესაძლებელი გახდა გრაფიკულ გარემოშიც. მას შემდეგ, იგი მუდმივად ვითარდება. Windows Server 2016 გამოვიდა 2016 წლის 12 ოქტომბერს. წინამორბედებისაგან განსხავავებით იგი საკმაოდ სწრაფი და საიმედო ოპერაციული სისტემაა. მის საიმედოობას და ინფორმაციის წვდომას უზრუნველყოფს პლატფორმა, რომელშიც ჩაშენებულია სერვერის ფუნქციები და, აგრეთვე, ინტეგრირებული გარემო.

სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ სტუდენტი შეძლებს ჭინდოწს შერვერ 2016 გარემოში მუშაობას, გაეცნობა ძირითად ფუნქციებს  ADDS, DHCP, GPO, DNS, File Server ა.შ. დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემული თითოეული საკითხი დეტალურად არის განხილული, რაც დაეხმარება როგორც სტუდენტებს, ასევე ნებისმიერ მსურველს Windows Server 2016 სისტემის ათვისებაში.

 

 

image
ნ. მაჭავარიანი

კაზუსები „შრომის უსაფრთხოების კანონისა და შრომის კანონმდებლობის შესახებ“

უაკ: 094.1

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია „საქართველოს შრომის კოდექსისა და შრომის უსაფრთხოების კანონის“ შესაბამისი „კაზუსები“.

წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების“ დეპარტამენტის საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის“ კვალიფიკაციის სტუდენტებისთვის.

 

 

image-1
თ. მინაშვილი, ქ. დავითაძე

კვლევის ფიზიკური მეთოდები

უაკ: 54.03

სალექციო კურსში განხილულია ნივთიერებების, მასალებისა და ნაკეთობების კვლევის მეთოდები, რომელთა ცოდნა აუცილებელია სტუდენტისთვის, რათა მან მიზანმიმართულად, ღრმად შეისწავლოს ნივთიერებების და მათგან შექმნილი მასალების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ელემენტარულ, ისე მოლეკულურ, ფრაქციულ, ფაზურ, სტრუქტურულ ანალიზს. აქვეა მასალების კვლევის სხვა, მექანიკური (სისალე, პლასტიკურობა, დრეკადობა და სხვა), ელექტრული და მაგნიტური თვისებების შესწავლის მეთოდების აღწერა.

ლექციების კურსი განკუთვნილია შესაბამისი მიმართულების სტუდენტებისათვის როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო საფეხურზე. ამავე დროს ის საინტერესო იქნება კვლევის მეთოდებით დაინტერესებული ყველა მკითხველისთვისაც.

 

 

image
ს. გიგაური, ნ. მაჭავარიანი

შრომის უსაფრთხოება
მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად

უაკ: 622.8

შრომის უსაფრთხოება ორგანიზაციული, ორგანიზაციულ-ტექნიკური, ტექნიკური, სანიტარიულ-ჰიგიენური ღონისძიებების ერთობლიობაა, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანების შრომისნაყოფიერებისა და შრომისუნარიანობის დაცვას.
მეთოდურ მითითებაში მოცემულია ამოცანების ამოხსნა. თითოეული ამოცანა შეიცავს სამუშაოს შესრულების მიზანს, ცხრილებს მოცემული პარამეტრებით, გათვლებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს.

პრაქტიკული სამუშაოების მიზანია თეორიული კურსის ათვისებისას ფორმულების სწორად გამოყენება, ამოცანაში დასმული დავალების ამოხსნა, ასევე სწორად და არგუმენტირებულად დასკვნების გაკეთება.

ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყველა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
ZH. PETRIASHVILI

VIRTUAL LABORATORY WORKS IN GENERAL CHEMISTRY

უაკ: 54

A collection of "Virtual Laboratory Works in General Chemistry" is intended for students of the non-chemical faculty of the Georgian Technical University. The paper will allow students to conduct chemical experiments using one of the most common-virtual methods of teaching. The collection is compiled on the basis of virtual works created in the Department of Chemistry of the Georgian Technical University.

"Virtual Laboratory Works in General Chemistry" contains material according to the existing syllabus for teaching general chemistry and is mainly intended for e-learning of students, although it can be used in any teaching format.

The student will be able to perform laboratory work virtually observe the progress of various chemical processes, get acquainted with the research question, formulate a hypothesis, get acquainted with the safety of experimental work, conduct experiments, collect data, analyze data, complete data tables, build appropriate graphs and draw appropriate conclusions.

The presented paper includes 11 works. The first work provides a description of the chemical equipment and the corresponding assignment. The second and third work are devoted to experimental tasks. The other laboratory works are experimental and covers the following issues: chemical bonding and electrical conductivity, complex compounds, factors affecting the rate of chemical reaction, chemical equilibrium, ionic reactions in solutions, salt hydrolysis, oxidation-reduction reactions, and more.

"Virtual laboratory work in general chemistry" in combination with other teaching-methodological literature will help students to better master the program material. It can be used at secondary schools and a high school as well.

 

 

image
ZH. PETRIASHVILI

VIRTUAL LABORATORY WORKS IN GENERAL CHEMISTRY

უაკ: 54

A collection of "Virtual Laboratory Works in General Chemistry" is intended for students of the non-chemical faculty of the Georgian Technical University. The paper will allow students to conduct chemical experiments using one of the most common-virtual methods of teaching. The collection is compiled on the basis of virtual works created in the Department of Chemistry of the Georgian Technical University.

"Virtual Laboratory Works in General Chemistry" contains material according to the existing syllabus for teaching general chemistry and is mainly intended for e-learning of students, although it can be used in any teaching format.

The student will be able to perform laboratory work virtually observe the progress of various chemical processes, get acquainted with the research question, formulate a hypothesis, get acquainted with the safety of experimental work, conduct experiments, collect data, analyze data, complete data tables, build appropriate graphs and draw appropriate conclusions.

The presented paper includes 11 works. The first work provides a description of the chemical equipment and the corresponding assignment. The second and third work are devoted to experimental tasks. The other laboratory works are experimental and covers the following issues: chemical bonding and electrical conductivity, complex compounds, factors affecting the rate of chemical reaction, chemical equilibrium, ionic reactions in solutions, salt hydrolysis, oxidation-reduction reactions, and more.

"Virtual laboratory work in general chemistry" in combination with other teaching-methodological literature will help students to better master the program material. It can be used at secondary schools and a high school as well.

 

 

image-1
მ. ნაცვლიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების ექსპლუატაცია

უაკ: 628.1

სალექციო კურსი შედგენილია სასწავლო პროგრამისა და სილაბუსების შესაბამისად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის წყალმომარაგებისა და წყალარინების მიმართულების სტუდენტებისათვის.

ასეთი სახის ნაშრომი ქართულ ენაზე პირველად ქვეყნდება. სალექციო კურსი შეიცავს ინფორმაციას წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების, როგორც ქსელების, ისე გამწმენდი ნაგებობების ექსპლუატაციის მუშათა რიცხვის და საფინანსო-ეკონომიკური მაჩვენებლების შესახებ. იგი გამოადგება ამ სფეროთი დაინტერესებულ პირებს.

 

 

image-1
ZH. PETRIASHVILI

VIRTUAL LABORATORY WORKS IN GENERAL CHEMISTRY

უაკ: 54

A collection of "Virtual Laboratory Works in General Chemistry" is intended for students of the non-chemical faculty of the Georgian Technical University. The paper will allow students to conduct chemical experiments using one of the most common-virtual methods of teaching. The collection is compiled on the basis of virtual works created in the Department of Chemistry of the Georgian Technical University.

"Virtual Laboratory Works in General Chemistry" contains material according to the existing syllabus for teaching general chemistry and is mainly intended for e-learning of students, although it can be used in any teaching format.

The student will be able to perform laboratory work virtually observe the progress of various chemical processes, get acquainted with the research question, formulate a hypothesis, get acquainted with the safety of experimental work, conduct experiments, collect data, analyze data, complete data tables, build appropriate graphs and draw appropriate conclusions.

The presented paper includes 11 works. The first work provides a description of the chemical equipment and the corresponding assignment. The second and third work are devoted to experimental tasks. The other laboratory works are experimental and covers the following issues: chemical bonding and electrical conductivity, complex compounds, factors affecting the rate of chemical reaction, chemical equilibrium, ionic reactions in solutions, salt hydrolysis, oxidation-reduction reactions, and more.

"Virtual laboratory work in general chemistry" in combination with other teaching-methodological literature will help students to better master the program material. It can be used at secondary schools and a high school as well.

 

 

image
ZH. PETRIASHVILI

VIRTUAL LABORATORY WORKS IN GENERAL CHEMISTRY

უაკ: 54