image-1
ი. გუჯაბიძე

ქანებისა და სამთო პროცესების ფიზიკა

უაკ: 551.1/.4

სალექციო კურსში მოცემულია ქანთა მასივებში მიმდინარე ბუნებრივი ფიზიკური და სპეციალური ტექნოლოგიური პროცესები. კერძოდ, დრეკადი ტალღების ფორმირებისა გავრცელების კანონზომიერებები; თბური, ელექტრული და მაგნიტური ველების ზემოქმედება ქანთა მასივებზე; სითხეები და გაზები ქანთა მასივებში, მათი გადაადგილების თავისებურებები; ქანთა მასივებში მიმდინარე რადიაციული პროცესები; ბუნებრივ ძალთა და დეფორმაციათა ველები. მათი ცვლილების თავისებურებები ქანთა მასივებზე სხვადასხვა სახის ტექნოლოგიური ზემოქმედების პროცესში; სამთო წნევა, სამთო დარტყმა, ნახშირისა და ქანის უეცარი გამოტყორცნა; ქანების თვისებების ურთიერთკავშირი და მათი გავლენა მიმდინარე ფიზიკურ პროცესებზე. ნაჩვენებია ქანთა მასივებში ფიზიკური პროცესების მიმდინარეობის კანონზომიერებათა სამთო საქმეში გამოყენების შესაძლებლობები და კონკრეტული მაგალითები.

წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

 

image
ლ. ზუროშვილი, რ. მანაგაძე, ჯ. ზუროშვილი

ბუნებრივი კატასტროფები

უაკ: 551.21:550.344.42

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია XX საუკუნის მნიშვნელოვანი მიწისძვრები და მათგან გამოწვეული ცუნამები. საუბარია ვულკანების ტიპებსა და მათი წარმოშობის პირობებზე, აგრეთვე ვულკანოგენური პროცესების შესახებ სხვა პლანეტებზე.

წიგნი საინტერესო იქნება გეოფიზიკოსების, სეისმოლოგების, ეკოლოგების, ვულკანოლოგებისა და სხვა მონათესავე დარგის სპეციალისტებისათვის.

 

 

image-1
მ. ფოჩხუა

ქალაქი 20000 მცხოვრებზე
მოცემულობა და მეთოდიკური მითითება პროექტის შესადგენად

უაკ: 721.011.1

დამხმარე სახელმძღვანელოს მიზანია გაუადვილოს სტუდენტებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.

გამოცემა განკუთვნილია არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
თ. გაბადაძე

ცემენტის და სხვა მჭიდა მასალების ტექნოლოგია

უაკ: 666.971.4

სალექციო კურსის დანიშნულებაა სტუდენტს გააცნოს და შეასწავლოს ცემენტის და სხვა მჭიდა მასალების მიღებისა და გამოყენების ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესები, ასევე წარმოების ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები.

კურსი მოიცავს ყველა იმ საკითხს, რომელიც საგნობრივი გეგმით (სილაბუსით) არის გათვალისწინებული.

გამოცემა განკუთვნილია ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

 

 

 

image-1
გ. მუხიაშვილი, ვ. ფირცხალავა

კონსტრუქციები არქიტექტურაში
ნაწილი I

უაკ: 721.021.22

სალექციო კურსში განხილულია სამოქალაქო შენობების ძირითადი არქიტექტურულ-კონსტრუქციული სისტემები და ელემენტები. დეტალურადაა გაანალიზებული საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში გამოყენებული კონსტრუქციული სისტემები, თანამედროვე საფასადე მასალები. არქიტექტურული ობიექტების ელემენტების მაგალითებზე განხილულია ფასადისა და არქიტექტურულ-კონსტრუქციული ელემენტების მოწყობის კვანძები.

გამოცემა განკუთვნილია არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
თ. გაბაშვილი, ნ. გაბაშვილი

MICROSOFT VISIO 2013
ლაბორატორიული სამუშაოების კრებული

უაკ: 602.503.5

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია Microsoft-ის ვექტორულ-გრაფიკული რედაქტორი - Visio 2013, რომელიც ერთ-ერთი პირველთაგანი და მარტივად გამოსაყენებელი პროგრამაა ვექტორულ-გრაფიკულ რედაქტორებს შორის. მისი დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა დონისა და სირთულის სქემების, დიაგრამების, ასევე ორგანიზაციული სტრუქტურებისა და არქიტექტურული პროექტების ვიზუალიზება, რაც ამარტივებს როგორც შესწავლის, ისე აღქმისა და წარმოდგენის პროცესს.

აღნიშნული კრებული განკუთვნილია როგორც სტუდენტისთვის, ისე სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებისთვის, რომელთა მოვალეობა მოიცავს ბლოკსქემების, ორგანიზაციული და ქსელური დიაგრამების, პროექტების გეგმებისა და გრაფიკების შექმნას.

 

 

image-1
ნ. ცისკარიშვილი, ხ. ბარდაველიძე

გადაწყვეტილების მიღების კომპიუტერული მხარდაჭერა
ლაბორატორიული სამუშაოები

უაკ: 677.057.51

ლაბორატორიულ სამუშაოებში განხილულია საწარმოო და ფინანსური მენეჯმენტის ამოცანები, რომელთა გადაჭრაც მნიშვნელოვანია მართვის გადაწყვეტილებების მიღების მხარდასაჭერად. ამ მიზნით, ნაშრომის თითოეულ ლაბორატორიულ სამუშაოში ლაკონიურადაა აღწერილი მართვის გადაწყვეტილებების მიღების ამოცანის ამოხსნის პროცესი, საწყისი პრობლემის ფორმალიზებით, შემდგომში შესაბამისი მათემატიკური მოდელის ანალიზით და საბოლოოდ, ამონახსნის მიღებით Microsoft Office-ის ცხრილურ რედაქტორში - MS Excel.

ნაშრომი განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, ნ. რუხაძე, ი. წერეთელი

კიდული ბაგირგზის სიხშირულ-რეგულირებადი ელექტრული ამძრავის გაანგარიშება

უაკ: 621.3.07

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ძირითად ამძრავად მოკლედ შერთული როტორიანი ძრავას გამოყენების მიზანშეწონილობა ქსელის სიხშირის მართვით (სიხშირული გარდამქმნელებით). ამწევ სატრანსპორტო მექანიზმებში, ამძრავის ძრავას სიმძლავრის შერჩევის მეთოდიკის მსგავსად, მოცემულია მეთოდი, რომლის საშუალებითაც მოხდება სიხშირული გარდამქმნელებით მართვის დროს, ბაგირგზის ძრავას სიმძლავრის შერჩევა, სამუხრუჭო რეზისტორების გაანგარიშება და სხვ.

ნაშრომი განკუთვნილია კიდული ბაგირგზის ელექტრული ამძრავის სპეციალისტებისათვის, სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
გ. გაფრინდაშვილი

კერამიკის და ცეცხლგამძლე მასალების ტექნოლოგია

უაკ: 666.31.7:666.974.2

სალექციო კურსში განხილულია ტრადიციული და ტექნიკური კერამიკის მიღების ტექნოლოგიური პროცესები, თვისებები და გამოყენების სფეროები. საერთაშორისო აღიარებით კერამიკა დასახელებულია XXI საუკუნეში ხუთი ძირითადი პრიორიტეტული მეცნიერული კვლევის მიმართულებებს შორის. დამუშავებულია სილიკატური ნაწარმის (კერამიკა, მინა) დეკორირების სრულიად ახალი მიმართულება - ტიხრული მინანქრის ფუძე მზადდება არა ძვირფასი ლითონების, არამედ თერმულად მდგრადი ფაიფურისა და მინისაგან.

დადგენილია ახალი კლასის მტკიცე სტრუქტურის ქრომატული და აქრომატული პიგმენტების სინთეზის პირობები და ოპტიმალური შედგენილობები. დამუშავდა მხატვრული მომინანქრების ტექნოლოგიის ახალი მიმართულება - აღდგენითი ცეცხლის მომინანქრების ტექნიკა.

განხილულია საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული მინერალები და ქანები, მათი თავისებურებანი და გამოყენების სფეროები, ასევე ახალი ტექნიკის დარგებში გამოყენებული მოწინავე კერამიკული მასალები (საავიაციო, რაკეტული, კოსმოსური და სხვ.), XX საუკუნის ბოლოს უდიდეს აღმოჩენად აღიარებული მაღალტემპერატურული ზეელექტროგამტარი და გამჭვირვალე კერამიკა.

გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე სამშენებლო, მანქანათმშენებლობის, საავიაციო და სხვა სპეციალობების სტუდენტებისათვის.