გ. არაბიძე, მ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი

სუფთა განვითარების მექანიზმის
(სგმ) პროექტები

image-1

უაკ 551.583

ISBN 978-9941-20-523-1

113 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

წიგნში განხილულია კლიმატის ცვლილების და მასთან დაკავშირებული სუფთა განვითარების მექანიზმის პროექტების განხორციელების შესაძლებლობები ენერგეტიკაში, ტრანსპორტზე, მშენებლობაში, სოფლის მეურნეობასა და მუნიციპალური ნარჩენების გადამუშავებაში.
განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები