გ. ხვიჩია

ჩარხების დინამიკა
პრაქტიკული სამუშაოები

image

უაკ 621.93:531.3

ISBN 978-9941-28-361-1

26 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელო „ჩარხების დინამიკაში“ განხილულია მნიშვნელოვანი საკითხები: დრეკადი სისტემების ჭრის პროცესების, ბრუნვითი მოძრაობების, გარდამავალი პროცესების, დინამიკური დატვირთვების მოდელირებისა და ანალიზის საკითხები.
ნაშრომი წარმოადგენს „ჩარხების დინამიკის“ სასწავლო კურსის პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ნაწილს.
ნაშრომი შედგენილია სამაგისტრო პროგრამის მიედვით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები