გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე, შ. ზარანდია ო. კიღურაძე თ. მიქიაშვილი, ბ. ჩხაიძე, ვ. ჯამარჯაშვილი, თ. ჯიშკარიანი

ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი
საქართველოში (კადასტრი)


image-1

უაკ 621.1

ISBN 978-9941-20-211-7

196 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

ენერგეტიკული პოტენციალის მქონე ნარჩენი ბიომასის წინამდებარე კადასტრის გამოცემის მიზანია, გამოავლინოს საქართველოს რეგიონებში არსებული სხვადასხვა სახეობის ნარჩენი ბიომასის სათბობად გამოყენების შესაძლო მასშტაბები და ტექნიკური შესაძლებლობები, მისი გამოყენების ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, შექმნას სათანადო საფუძველი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ბიონარჩენებზე მომუშავე ენერგოეფექტური გათბობის სისტემების ფართომასშტაბიანი დანერგვისათვის, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად აამაღლებს სოფლის მოსახლეობის საქმიანობის ეფექტურობას, ეკონომიკურ კეთილდღეობას და გააჯანსაღებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას საქართველოში.
ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შემუშავებულია ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის განსაზღვრის მეთოდიკა, დადგენილია მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურების მოსავალი და შინაური ცხოველების სულადობა, ნარჩენების კოეფიციენტები, თბოუნარიანობები, ენერგიის მისაღებად გამოსაყენებელი ბიომასის რაოდენობები და მათი ენერგეტიკული პოტენციალის მნიშვნელობები. შედეგები მიღებულია როგორც მცენარეული კულტურებისა და შინაური ცხოველების სახეობების მიხედვით, ისე საქართველოს იურისდიქციაში არსებული რეგიონებისა და რაიონების ჭრილში.  


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები