ო. რუხაძე, გ. ხვიჩია

ჩარხები და საწარმოო ტექნოლოგიური
სისტემები

image-1

უაკ 621.9.06

ISBN 978-9941-20-367-1

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა: დეტალის სიზუსტე, ზედაპირის სიმქისე, მანქანათმშენებლობაში გამოყენებული ჩარხები, მათი საერთო ხედები და კინემატიკური სქემები, მოქმედების პრინციპები, დანიშნულება და გამოყენების სფერო. დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსის სპეციალობის პროფესიული სწავლების IV საფეხურის საგანმანათლებო პროგრამის სასწავლო კურსის „ჩარხები და საწარმოო ტექნოლოგიური სისტემები“ სილაბუსის შესაბამისად.
განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები