ლ. ჩხეიძე

საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა

image-1

უაკ 7.01:331.015.11

ISBN 978-9941-20-900-0

180 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

სახელმძღვანელოში განხილულია საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის აქტუალური პრობლემები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის ურთიერთკავშირს, საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის როლს საწარმოო ტრავმებისა და პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებაში. კომპლექსურადაა გახსნილი საგნობრივ-სივრცითი გარემოს ფორმირების სოციალური, ესთეტიკური, ფუნქციური, ერგონომიკული და ტექნიკური ასპექტები.
პირველ ნაწილში განხილულია ერგონომიკის საგანი და ძირითადი ამოცანები, მიზნები და პრობლემები, მათი კავშირი სხვა მეცნიერებებთან და შემდგომი განვითარების პერსპექტივები. განხილულია აგრეთვე ტექნიკის ძირითადი კონცეფციები და ადამიანის როლი შრომისა და შემეცნებით პროცესებში, შრომითი საქმიანობის დინამიკის საკითხები, ოპერატორის საქმიანობაში მცდარი ქმედებების პრობლემები. მოცემულია შრომის ობიექტისა და სუბიექტის, სამუშაო პოზის, სივრცისა და ადგილის ერგონომიკული აღწერა.
მეორე ნაწილში ჩამოყალიბებულია საწარმოო ესთეტიკის საფუძვლები. განხილულია წარმოების კულტურისა და შრომის ნაყოფიერების გაზრდისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა წარმოებაში ესთეტიკური და შრომის უსაფრთხოების ნორმები, ტექნიკური დიზაინი, სინათლე და ფერი წარმოებაში; ასევე განხილულია ფერების ფიზიოლოგიური და ფსიქოფიზიოლოგიური ზემოქმედების ასპექტები; საწარმოო სათავსების ფერითი გაფორმების პრინციპები, საწარმოო ტერიტორიების გამწვანება და კეთილმოწყობა, საწარმოო გარემო, ფუნქციური მუსიკა, საწარმოო ტანსაცმელი და სხვ.
წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის შრომის უსაფრთხოების და საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა“ და ქიმიური ტექნოლოგიებისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის „გარემოსდაცვითი ინჟინერია“ სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები