image-1
ი. გოგუაძე

საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია და მართვისა და კონტროლის ტექნიკური საშუალებები ნავთობისა და გაზის მრეწველობაში II ნაწილი

უაკ: 622.23.24

სახელმძღვანელოში მოცემულია ნავთობისა და გაზის საბადოებზე ჭაბურღილების ბურღვის, გამოცდისა და ათვისების, ნავთობსადენებისა და გაზსადენების გადატუმბვის ავტომატიზაციის, უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინაღო ტექნიკის უახლესი მიღწევები.
სახელმძღვანელო დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც ბაკალავრებს, მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, ისე ნავთობის მრეწველობაში მომუშავე სპეციალისტებს.

 

 

 

image-1
ა. ფრანგიშვილი, ლ. იმნაიშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი

საექსპერტო სისტემები

უაკ: 681.3.06

სახელმძღვანელოში განხილულია საექსპერტო და ცოდნის წარმოდგენის სისტემათა ძირითადი ცნებები, მახასიათებლები, ასევე აგების თავისებურებები. გაშუქებულია საექსპერტო სისტემების ფუნქციონირების ფუნდამენტური პრინციპები, ფასდება მათი უპირატესობა და ნაკლოვანებები, ასევე აღწერილია ამ სისტემების გამოყენების ყველაზე საინტერესო არეები. ყურადღება გამახვილებულია გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესზე, ნდობის ბაიესური ქსელების გამოყენებით, HUGIN პროგრამულ გარემოში.
განკუთვნილია საექსპერტო სისტემებით დაინტერესებული მაგისტრანტებისათვის, რომლებიც მომზადებას გადიან კომპიუტერული მეცნიერების, მართვის საინფორმაციო სისტემების, პროგრამული ინჟინერიისა და სხვა ანალოგიურ სფეროთა სპეციალიზაციით.

 

 

image-1
მ. სვანაძე, გ. ხვიჩია, კ. მჭედლიძე, მ. სილოგავა

საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები (საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში)

უაკ: 694.6

სახელმძღვანელოში მოცემულია ზეინკლის სამუშაო ადგილის მოწყობისა და ორგანიზაციის, დეტალების გაზომვისა და საკონტროლო იარაღების შესახებ ცნობები. აღწერილია საზეინკლო იარაღები და ხელსაწყოები, საზეინკლო ოპერაციების შესრულების ხერხები. დანართში მოცემულია ურთიერთშეცვლადობის ძირითადი ცნებები და ტერმინები, მოყვანილია მანქანათმშენებლობაში გამოყენებული მასალები, ცხრილები და ცნობარები.
განკუთვნილია პროფესიული განათლების სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება შესაძლებელია საწარმოსათვის მუშების მოსამზადებლად.

 

 

image-1
Т.Д. Шукакидзе

КРАТКИЙ КУРС СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ

უაკ: 624:744

Данное учебное пособие содержит сведения о типах зданий и об их проектировании. Изложены необходимые сведения для графического выполнения строительно-ар­хитектурных чертежей. Приведены  нужные для их графического оформления  условные обозначения. Даны указания для вычерчивания  как чертежей зданий,   также их отдельных частей.
Работа послужит студентам, заинтересованным в изучении строительного черчения для графического  выполнения и чтения строительно-архитектурных чертежей, а также всем лицам, заинтересованным строительным черчением.

 

 

image-1
ა. სარუხანიშვილი

ფიზიკური ქიმიის მოკლე კურსი (შემეცნებისაკენ გზის დასაწყისი)

უაკ: 541.1

განხილულია ფიზიკური ქიმიის ძირითადი საფუძვლები (ქიმიური თერმოდინამიკა, ნივთიერების აღნაგობა და აგრეგატული მდგომარეობა, ფაზური წონასწორობა და ხსნარები, ელექტროქიმია, ქიმიური კინეტიკა და კატალიზი), მოვლენებისა და პროცესების ფიზიკურქიმიური შემეცნებისადმი მარტივი მიდგომის გამოყენებით.
განკუთვნილია ძირითადად, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.

 

 

image-1
ო. რუხაძე

ამძრავთა ავტომატიზებული ელექტროჰიდრავლიკური და პნევმატიკური სისტემები (ზოგადი კურსი და დაპროექტება)

უაკ: 621

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საწარმოო ტექნოლოგიური მანქანების „ამძრავთა, ავტომატიზებული ჰიდრავლიკური და პნევმატიკური სისტემები“, მათი მუშაობის პრინციპი, დანიშნულება და გამოყენების არე, აგრეთვე კონსტრუქციული თავისებურებანი და მოცემულია მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეების ანალიზი.
წიგნი შედგენილია სასწავლო პროგრამის მიხედვით და განკუთვნილია ტრანსპორტისა და მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის. იგი შეიძლება გამოიყენონ საპროექტო სფეროში მომუშავე ინჟინერ-კონსტრუქტორებმაც.

 

 

image-1
ო. ქართველიშვილი, ც. ხოშტარია, ს. ხოშტარია

მიკროპროცესორული სისტემები
I ნაწილი მიკროკონტროლერის არქიტექტურა

უაკ: 681.3

სახელმძღვანელოში განხილულია მიკროპროცესორული სისტემების დაგეგმარების საკითხები. იგი შედგენილია ერთსახელა კურსის პროგრამის მიხედვით და წარმოადგენს მის პირველ ნაწილს. განიხილება მიკროკონტროლერის არქიტექტურა AVR ოჯახის ერთ-ერთი მიკროკონტროლერის მაგალითზე. ნაშრომში აღწერილია მიკროკონტროლერის შედგენილობაში შემავალი ბლოკების სტრუქტურა, მათი მუშაობის პრინციპი და ურთიერთკავშირი მიკროკონტროლერის მუშაობის დროს. განიხილება სხვადასხვა ინტერფეისის პროტოკოლები. წიგნში მოცემული მასალა ორიენტირებულია მიკროპროცესორის ბლოკებთან პროგრამის ურთიერთქმედების შესწავლაზე სხვადასხვა ამოცანის შესრულების დროს.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებისათვის და იმ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ მიკროპროცესორული სისტემების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის სფეროში.

 

 

 

image-1
თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, თ. ისაკაძე

სამაცივრო ხრახნული და სპირალური კომპრესორები

უაკ: 621.56/57

სახელმძღვანელოში მოცემულია სამაცივრო ტექნიკაში გამოყენებული ხრახნული და სპირალური ტიპის კომპრესორები. აღწერილია ხრახნული კომპრესორების მუშა პროცესის გაანგარიშების თერმოდინამიკური საფუძვლები და ძირითადი კონსტრუქციული თანაფარდობების დადგენის მეთოდები, ასევე ხრახნული და სპირალური კომპრესორების კონსტრუქციული თავისებურებანი. მოყვანილია ხრახნული კომპრესორების მუშაობაზე სხვადასხვა გეომეტრიული და ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრის გავლენა და ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრის მუშაუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდიკა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამაცივრო ტექნოლოგიისა და ტექნიკის პროფილის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება გამოიყენონ, აგრეთვე, სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსის სპეციალობის პროფესიული სწავლების სტუდენტებმა.

 

 

image-1
მ. მჭედლიშვილი

სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები (მესამე გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა)

უაკ: 6159:54(0758)

სახელმძღვანელოში განხილულია ორგანიზმისთვის მავნე ნივთიერებათა სახეები, მათი წარმოშობის წყაროები, ორგანიზმზე მოქმედების თავისებურებანი და მათი მეტაბოლიზმი, მძიმე და კეთილშობილი ლითონები, ფეთქებადი ნივთიერებები, ნიადაგი, მათი კვლევის ძირითადი ხერხები და მეთოდები; შხამებს მიკუთვნებული ნივთიერების შემცველობაზე ბიომასალის გამოკვლევის ზოგადი პრინციპები და ბიომასალაში მათი აღმოჩენის სპეციფიკური მეთოდები. წარმოდგენილია სილაბუსით გათვალისწინებული ლაბორატორიული სამუშაოები და მათი შესრულების მეთოდიკა. მოცემულია ტესტები, თითოეული სამი, ოთხი სავარაუდო პასუხით და შუალედური გამოცდებისთვის გათვალისწინებული გართულებული მაგალითები.
განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური და კვების პროდუქტების ექსპერტიზის სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის. აგრეთვე, დახმარებას გაუწევს სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის საკითხებით დაინტერესებულ პირებს.