image-1
გ. ვარშალომიძე

საბურღი და ცემენტის ხსნარების დამუშავების ტექნოლოგიის საფუძვლები

უაკ: 622.24

ნაშრომი წარმოადგენს ნავთობზე და გაზზე ღრმა ჭაბურღილების გაყვანისა და გამაგრების დროს გამოყენებულ საბურღი და ცემენტის ხსნარებთან დაკავშირებულ საინჟინრო-ტექნიკური, ტექნოლოგიური პრობლემების მთლიან კომპლექსზე არსებულ თანამედროვე შეხედულებების სრულ ინფორმაციას.
სამუშაოს პირველ ნაწილში წარმოდგენილია მონაცემები საბურღი ხსნარების შესახებ, მეორეში – სატამპონაჟო მასალებზე და ხსნარებზე.
ფრიად საინტეროსო და ორიგინალურია მონოგრაფიის ის თავები, სადაც მოცემულია ავტორის პირადი სამეცნიერო კვლევები, რომლებიც ეხება საბურღი და ცემენტის ხსნარების ხარისხის ასამაღლებლად ჩაისა და ღვინის წარმოების ნარჩენების გამოყენების პერსპექტივებს.
ყველა განხილულ საკითხზე მოყვანილია ძალიან ფართო მასალა, რომლებიც სასარგებლო იქნება შესაბამისი სპეციალობის, როგორც სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების, მასწავლებლების და მეცნიერ-თანამშრომლებისათვის, ასევე ნავთობის მომპოვებელ მრეწველობაში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკებისათვის.

 

 

image-1
გ. შარაშენიძე

რეფრიჟერატორული ვაგონის კომპრესორის შემსრულებელი გადაცემის დინამიკური გამოკვლევა

უაკ: 625.23./.25

მონოგრაფიაში გამოკვლეულია რკინიგზის რეფრიჟერატორული ვაგონის მაცივარი მანქანის კომპრესორის შემსრულებელი გადაცემის მახასიათებელი პარამეტრების დინამიკა. რეალური დინამიკური ფონის მიღების მიზნით შექმნილია გადაცემის დინამიკური მოდელი ღრეჩოებით სამ სახსრულ შეერთებაში. ჩამოყალიბებულია კვლევის ზოგადი თეორიული დებულებანი დამატებით მოძრაობათა განზოგადოებული ძალებისა და კოორდინატების გათვალისწინებით. მიღებულია გადაცემის დამატებით მოძრაობათა დიფერენციალური განტოლებები კინემატიკური, ძალური და განზოგადოებული პარამეტრების ცვლილებების შესაბამისად. ჩატარებულია კვლევის თეორიულ შედეგებზე აგებული პროგრამის მიხედვით მანქანური გაანგარიშებანი და მოცემულია რეკომენდაციები კომპრესორის საიმედო მუშაობის შესახებ ოპტიმალური ღრეჩოსა და დინამიკური დატვირთვების მხედველობაში მიღებით.
წიგნი სარგებლობას მოუტანს დოქტორანტებსა და ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს, ასევე მეცნიერების მუშაკებს, ვინც დაინტერესებულია ვაგონების დაგეგმარებისა და ექსპლუატაციის საკითხებით.

 

 

image-1
მ. ივანიშვილი

სამრეწველო ფირმის მენეჯმენტი გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში (ქ. თბილისის სამრეწველო საწარმოების მაგალითზე)

უაკ: 33:339.15

მონოგრაფიაში განხილულია საქართველოში გარდამავალი ეკონომიკის დამახასიათებელი ნიშნები; გაანალიზებულია საქართველოს მრეწველობაში განხორციელებული რეფორმები; დამუშავებულია სამრეწველო ფირმაში მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების კონცეპტუალური საფუძვლები; მოცემულია სამრეწველო ფირმის მენეჯმენტის შეფასება და მართვის ორგანიზაციის მიკროეკონომიკური ანალიზი; ფირმის მმართველობითი პოტენციალის ანალიზისას ყურადღება გამახვილებულია მენეჯმენტის ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე; მოცემულია საწარმოში პერსონალის მართვის კონცეფცია და პერსონალის მართვის პრობლემების გადაჭრის პრაქტიკული მეთოდები და საშუალებები; დასაბუთებულია სამრეწველო საწარმოების ოპერაციათა მენეჯმენტის სისტემის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის გარდამავალი პერიოდისათვის; დამუშავებულია ფირმის მართვის ფუნქციური სისტემების ოპტიმიზაციის ძირითადი მახასიათებლები და საწარმოში მისი სრულყოფის მიმართულებები; დასაბუთებულია გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში სამრეწველო საწარმოთა სტრატეგიის მართვის სრულყოფის აუცილებლობა და განსაზღვრულია მისი ძირითადი მიმართულებები; დამუშავებულია ქ. თბილისის სამრეწველო საწარმოთათვის გლობალური მენეჯმენტის სრულყოფის სტრატეგია.
გამოკვლევის შედეგებს აქვს როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მნიშვნელობა. კვლევის შედეგად ჩამოყალიბებული დასკვნები და რეკომენდაციები შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებული კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ.

 

 

image-1
С.И. КАРИПИДИС

ДИНАМИКА НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА

უაკ: 629.623.1.064.5

Монография посвящена важному вопросу – аналитическому исследованию переходных и установившихся процессов в сущес­твенно нелинейной системе тягового электропривода посто­янного тока, возникающих в реальных условиях эксплуатации.
На основе предложенного автором приближенного аналитичес­кого метода решения нелинейных дифференциальных уравнений, а также использования методов фазовой и динамической плоскостей исследованы процессы обыкновенного боксования и боксования, сопровож-даемого автоколебаниями, короткого замыкания тяговых двигателей, и процессы, возникающие при потере и восстановлении напряжения питания и т.д. Во всех случаях достаточно точно учитываются все реальные нелинейности и вихревые токи, имеющие место в системе.
В работе предложен аналитический метод решения основного уравнения движения в относительных единицах, позволяющий отказаться от специальных таблиц для масштабов, необходимых при графическом решении основного уравнения. При этом точность расчета сравнима с существующим графическим методом.
Книга рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся разработкой и проектированием тягового электропривода, а также может быть полезна студентам старших курсов железнодорожных учебных заведений. 

 

 

image-1
ხ. თოდაძე

ქართული სამონასტრო ტიპიკონები

უაკ: 2(02)

ნაშრომში თავმოყრილია VIII-XVIII საუკუნეების სამონასტრო წეს-განგებანი და ზოგიერთი ანდერძი, რომელიც სამონასტრო ცხოვრებას ეხება.

 

 

image-1
ხ. თოდაძე

ქართული სამხედრო ფორმირებები XIX საუკუნეში

უაკ: 623.9

ნაშრომში განხილულია რუსეთის იმპერიის მიერ ჩამოყალიბებული ქართული სამხედრო ფორმირებების ორგანიზაციული და სამართლებრივი საკითხები, შესწავლილია აქამდე უცნობი საარქივო მასალა.
ნაშრომი საინტერესოა სპეციალისტებისა და საქართველოს ისტორიითა და სამხედრო ისტორიით დაინტერესებული ფართო მკითხველისთვის.

 

 

image-1
ნ. ტყემალაძე

სწავლებით სახეთა ამოცნობის სისტემა და მისი თეორიული საფუძვლები

უაკ: 800.8

შემუშავებულია საწყისი ინფორმაციის წინასწარი დამუშავებით და მასწავლებლის მეშვეობით მანქანური სწავლებით სახეთა ამოცნობის თეორია, რომელიც განსხვავდება ამჟამად არსებული მანქანური სწავლებისა და სახეთა ამოცნობის თეორიებისგან. ამ თეორიის საფუძველზე შექმნილია სწავლებით სახეთა ამოცნობის სისტემა − სსას. იგი მოიცავს: 1) საწყისი ინფორმაციის წინასწარი დამუშავების, 2) მასწავლ და 3) ამოცნობის მოდელებს. სსას-ის ფუნქციონირება არ არის დამოკიდებული საკვლევი ობიექტების (სახეთა) ფიზიკურ არსზე, მათი მახასიათებელი საწყისი პარამეტრების ტიპსა და რაოდენობაზე. სისტემას შეუძლია მინიმალური საწყისი ინფორმაციის საფუძველზე სხვადასხვა დარგში (ეკოლოგია, ბიოლოგია, გეოლოგია, გეოფიზიკა, მედიცინა, სამხედრო საქმე და ა.შ.) გადაწყვიტოს სახეთა ამოცნობის ამოცანები.
მონოგრაფია განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

 

 

image-1
А.П. Нариманидзе†, М.А. Мдивани†, Е.М. Шилакадзе, Т.Г. Цинцадзе, Н.О. Киласония, И.О. Гвелесиани

Координационные соединения железа с гидразидами пиридинкарбоновых кислот и производными гидразида изоникотиновой кислоты

უაკ: 54

В монографии приведены сведения о гидразидах пиридинкарбоновых кислот и произ­водных гидразида изоникотиновой кислоты – тубазида, также даются синтез и физико-хими­ческие свойства координаицонных соединений железа с отмеченными гидразидами. Отдель­ная глава посвящается испытанию противотуберкулезной активности координа­ционных сое­динений железа с гидразидами пиколиновой, никотиновой, изоникотиновой кислот и произ­водными гидразида изоникотиновой кислоты (ларусан, фтивазид, салюзид).
Книга рассчитана на химиков, биологов и медиков-фтизиатров.

 

 

image-1
А. Лежава, Э. Квезерели

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Ge (IV) С НЕКОТОРЫМИ БИОАКТИВНЫМИ ЛИГАНДАМИ

უაკ: 54

В Монографии приведены данные по синтезу и исследованию физико-химических свойств координационных соединения германия (IV) c азот- и кислородсодержащими органическими лигандами.
Синтезированы галогенидные, тиоцианатные и галогенидо-тиоци­анатные координационные соединения германия (IV) c гидразидами моно-пиридинкарбоновых кислот, с ларусаном, 1,10 фенантролином, 2,2′ и 4,4′-дипиридилом. Изучены их физико-химические и биологи­ческие свойства. По данным изучения их ИК спектров поглощения предложены строения этих соединений.
При исследовании антитуберкулезных свойств некоторых из син­тезированных соединений германия (IV) с ларусаном проявили повы­шенную антитуберкулезную активность по сравнению с чистым пре­паратом ларусана (лар.).
Монография предназначена для химиков, биохимиков и фтизиат­ров, а также для докторов и студентов старших курсов химического и биологического факультетов.