ლ. ჩხეიძე, ნ. ჯვარელია

შრომის დაცვა

image-1

უაკ 381.8.82.614.8.084.691

ISBN 978-9941-14-966-5

224 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2011


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია შრომის დაცვის, საწარმოო სანიტარიისა და ჰიგიენის, უსაფრთხოების ტექნიკის საერთო და სპეციფიკური საკითხები, ყურადღებაა გამახვილებული საშენ მასალათა წარმოებაში პროფესიული რისკების შეფასებაზე, საწარმოო მავნეობათა იდენტიფიცირებაზე.
წიგნში სისტემურად და ამომწურავადაა წარმოდგენილი საშენ მასალათა (ცემენტი, აგური, კერამიკული ნაწარმი, მინა და მინის ბაზაზე დამზადებული მასალები, აზბოცემენტი) წარმოების ტექნოლოგიები, ძირითადი მავნე და საშიში საწარმოო ფაქტორები, მათი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე და პროფილაქტიკური ღონისძიებები.
განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა შრომის პირობების გაუმჯობესების ზოგადი მეთოდები, ელექტროუსაფრთხოება, სამრეწველო გამოსხივება, ხმაური, ვიბრაცია, საშენ მასალათა საწარმოებში გამოყენებული მანქანა-დანადგარების ექსპლუატაციის უსაფრთხოება, სახანძრო უსაფრთხოება, გარემოს დაცვის ღონისძიებები, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, პირველადი სამედიცინო დახმარება.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ცემენტის, მინისა და კერამიკული მასალების ქიმიური ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრებისათვის, წიგნი დიდ დახმარებას გაუწევს ამავე დარგის ყველა სპეციალობის ბაკალავრებს, საშენ მასალათა წარმოების ობიექტებზე დასაქმებულ პერსონალს, შრომის დაცვის მენეჯმენტზე პასუხისმგებელ პირებს და ტექნიკურ ინსპექტორებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები