ზ. ჯაფარიძე, ზ. ფარესიშვილი

სამადუღრო წარმოების ტექნოლოგიური მოწყობილობები

image

უაკ 664.143

ISBN 978-9941-28-562-2

183 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სამადუღრო საწარმოთა ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესები, წარმოდგენილია სამადუღრო, ლიქიორ-არყისა და უალკოჰოლო სასმელების საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობები, მოწყობილობათა სტრუქტურულ-პრინციპული და კინემატიკური სქემები, აგრეთვე ცალკეული მუშა ორგანოების კონსტრუქციები. მოცემულია საწარმოში შრომის უსაფრთხოების დაცვის ზოგადი პრინციპები.

გამოცემა განკუთვნილია სურსათის ინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი დახმარებას გაუწევს აგრეთვე შესაბამისი პროფილის მაგისტრატურის სტუდენტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები