პარონიმები ეწოდება ისეთ სიტყვებს, რომლებიც ბგერობრივად (ხან საერთო წარმომავლობის ან მსგავსი წარმოების გამო, ხან შემთხვევით, ზოგჯერ სემანტიკური ელფერითაც) ჰგვანან ერთმანეთს, რაც მიზეზი ხდება მათი აღრევისა (ისინი გაუმართლებლად მონაცვლეობენ როგორც ზეპირ, ისე წერით მეტყველებაში). გთავაზობთ პარონიმებს, რომლებიც, ჩვენი აზრით, საყურადღებო უნდა იყოს საგამომცემლო სახლის ავტორებისათვის. ჩვენ ვიხელმძღვანელეთ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ 2011 წელს გამოცემული ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონით. მთავარი რედაქტორი - თ. ვაშაკიძე. 
უთხოვია – უთხოვებია

უთხოვია (სთხოვს; სთხოვა): უთხოვია (თვითონ); უთხოვებია (ათხოვებს; ათხოვა): უთხოვებია (სხვისთვის).


 
უკვალო – უკვლო

უკვალო: რასაც კვალი არ დარჩა, რამაც კვალი არ დატოვა (ამ ამბავმა უკვალოდ ჩაიარა); უკვალო: გზააბნეული, გზადაკარგული.


 
უკუნეთი – უკუნითი

უკუნეთი: წყვდიადი; ძალიან ბნელი: „უკუნეთია, არ ისმის კრინტი არსითგან არრისა“ (ვაჟა); „ქვების მეტს ვერაფერს ვხედავ ამ ბნელს, უკუნეთს ღამეში“ (ვაჟა); უკუნითი: სამუდამო; შდრ.: უკუნითი უკუნისამდე: სამუდამოდ, სამარადისოდ.


 
უმადო – უმადური

უმადო: ვისაც მადა არა აქვს; უმადური: ვინც ვინმეს მადლს, სიკეთეს, ამაგს არ აფასებს (უმადური ამხანაგი).


 
უმეფია – უმეფებია

უმეფია (იმეფებს; იმეფა): უმეფია (თვითონ); უმეფებია (ამეფებს; ამეფა): უმეფებია (ვაჟი).


 
უმკურნალია – უმკურნალებია

უმკურნალია (იმკურნალებს; იმკურნალა): უმკურნალია (თვითონ); უმკურნალებია (უმკურნალებს; უმკურნალა): უმკურნალებია (ბავშვისთვის).


 
უმოძრავია – უმოძრავებია

უმოძრავია (იმოძრავებს; იმოძრავა): უმოძრავია (თვითონ); უმოძრავებია (ამოძრავებს; ამოძრავა): უმოძრავებია (ხელები).


 
უმუშავია – უმუშავებია

უმუშავია (იმუშავებს; იმუშავა): უმუშავია (თვითონ); უმუშავებია (ამუშავებს; ამუშავა): უმუშავებია (სხვა).


 
უმღერია – უმღერებია

უმღერია (იმღერებს; იმღერა): უმღერია (თვითონ); უმღერებია (ამღერებს; ამღერეა): უმღერებია (ბავშვი).


 
უნებლიეთ – უნებურად

უნებლიეთ (ნებსით თუ უნებლიეთ); უნებურად (მისდა უნებურად).


 
ურჩევნია – ურჩევია

ურჩევნია: უკეთესად, უმჯობესად მიაჩნია: „ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა“ (ხალხ.); ურჩევია: რჩევა მიუცია.


 
უსახო – უსახური

უსახო: 1. რასაც სახე, მოხატულობა არა აქვს, სადა (უსახო ფარდაგი); 2. რასაც გამოკვეთილი სახე არა აქვს; უფორმო: „ვხედავ, მიფრინავს იქ, სადღაცა, ნისლი უსახო“ (გ. ტაბ.). უსახური: უშნო, ულამაზო, მახინჯი: „ფეიქარხანი უსახური კაცი იყო, ბოროტი გამომეტყველებისა“ (ვ. ბარნ.).


 
უსესხია – უსესხებია

უსესხია (ისესხებს; ისესხა): უსესხია (თავისთვის); უსესხებია (ასესხებს; ასესხა): უსესხებია (სხვისთვის).


 
უსწავლია – უსწავლებია

უსწავლია (ისწავლის; ისწავლა): უსწავლია (თვითონ); უსწავლებია (ასწავლის; ასწავლა): უსწავლებია (ბავშვისთვის).


 
უტირია – უტირებია

უტირია (იტირებს; იტირა): უტირია (თვითონ); უტირებია, აუტირებია (ატირებს, ატირა; აატირებს, აატირა): უტირებია. აუტირებია (ბავშვი).


 
უფასო – უფასური

უფასო: რაშიც ფასს არ ახდევინებენ (უფასო სწავლება / მკორნალობა); უფასური: გამოუსადე­გარი, უსარგებლო (უფასური შრომა / ნივთები); შდრ.: გაუფასურებული.


 
უფერო – უფერული

ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს – ფერმკრთალი, ფერმიხდილი, ფერდაკარგული (უფერო / უფერული სახე...), მაგრამ უფერულს სხვა მნიშვნელობაც აქვს: გადატ. ერთფეროვანი, უშინაარსო (უფერული ცხოვრება...).


 
უქმე – უქმი

უქმე: არასამუშაო დღე: „უსაქმო კაცისათვის მუდამ უქმეაო“ (ანდაზა); „უქმე დღეს ილხენდნენ, დაირას უკრავდნენ, თამაშობდნენ“ (აკაკი); უქმი: უსარგებლო, გამოუსადეგარი, ფუჭი: „რად მინდა უქმი სიცოცხლე, მოუხმარები ძალღონე“ (ვაჟა).


 
უწვერო – უწვერული

უწვერო: წვერი რომ არა აქვს (უწვერო კაცი); შდრ.: უწვერო ფანქარი / ნემსი; უწვერული: წვერი ჯერ რომ არ ამოსვლია, ჭაბუკი.


 
უწიგნო – უწიგნური

უწიგნო (კარადა / თარო); უწიგნური (ადამიანი).