მ. კოპლატაძე, თ. კუპატაძე

ტელეტრაფიკის თეორია

image-1

უაკ 681.3.041/.048

ISBN 978-9941-28-162-4 (PDF)

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია კვლევისა და გაანგარიშების ძირითადი მეთოდები სხვადასხვა სტრუქტურის ტელეკომუნიკაციის სისტემებისათვის. განხილულია მოთხოვნათა ნაკადების მოდელები და სატელეკომუნიკაციო ქსელებში დატვირთვის პროგნოზირების თავისებურება. თეორიული მასალა ილუსტრირებულია გამოყენებითი ხასიათის ამოცანებით და მაგალითებით.
გამოცემა განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის.