თ. დარსაველიძე

მემცენარეობა

image-1

უაკ 633:581.8

ISBN 978-9941-28-301-7 (PDF)

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია გასავრცელებლად დაშვებული მინდვრის კულტურების – პურეულ მცენარეთა ზოგადი დახასიათება: მათი ფესვი, ღერო, ფოთოლი, ყვავილი, თავთავი, თავთუნი, ნაყოფი, ენდოსპერმი, მარცვლის ქიმიური შედგენილობა, პურეულთა ზრდა და განვითარება, აღმოცენება, პურეულთა ბარტყობა, ტანის აყრა (აღერება), დათავთავება, ყვავილობა, ყანის დამწიფება ანუ „დაპურება“ და ფაზები: რძისებრი სიმწიფის, ცვილისებრი სიმწიფის და სრული სიმწიფის. მოცემულია პურეულ მცენარეთა დაჯგუფება, საშემოდგომო და საგაზაფხულო ფორმები; მოვლა-მოყვანისა და მოსავლის აღების ტექნოლოგია. განხილულია ნიადაგის დამუშავება, განოყიერება, თესლის მომზადება დასათესად. განსაზღვრულია მოსავლის გაზრდის ერთ-ერთი მთავარი რეზერვი, ოპტიმალური თესვის ვადა, რომელიც მცენარეთა მომდევნო ძლიერი თაობის მიღების ჯიშისათვის და სახეობისათვის არის დამახასიათებელი.
გამოცემა განკუთვნილია აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის აგრარული ტექნოლოგიის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები