მ. ელიზბარაშვილი, პ. ელიზბარაშვილი, ნ. მუხიგულაშვილი

რკინიგზაზე მოძრაობის რეგულირების
უსაფრთხოების და საინფორმაციო
უზრუნველყოფის საფუძვლები

image-1

უაკ 656. 25 (075)

ISBN 978-9941-20-669-6

164 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სარკინიგზო ავტომატიკის, ტელემექანიკის და ინფორმაციის გადაცემის საფუძვლები, გამოყენებული ავტომატური ბლოკირების, ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის, ელექტრული და დისპეტჩერული ცენტრალიზაციის, სატელეფონო ავტომატური, მრავალარხიანი და ტექნოლოგიური კავშირგაბმულობის, დისკრეტული ინფორმაციის გადაცემის, რადიო, რადიორელეური და თანამგზავრული კავშირის სისტემის სტრუქტურაში. ამასთან მოიცავს სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ დისციპლინებს: ავტომატიკის და ტელემექანიკის სასადგურო სისტემები; ავტომატიკა და ტელემექანიკა გადასარბენებზე; ავტომატიკა, ტელემექანიკა და კავშირგაბმულობა რკინიგზის ტრანსპორტზე; სარკინიგზო საინფორმაციო უზრუნველყოფა.
გამოცემა გამიზნულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ტრანსპორტის მიმართულების პროფესიული სწავლების და ბაკალავრიატის პროგრამის შემსწავლელი სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები