ჯ. ბერიძე, ო. შამანაძე, მ. გაბადაძე

IP ტელეფონია და NGN ქსელები

image-1

უაკ 621.395.4

ISBN 978-9941-28-414-4 (PDF)

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია IP ტელეფონიის თავისებურებანი და პაკეტური გადაცემის ძირითადი პრინციპები, კავშირის დამყარების სახეები და კომპიუტერულ ქსელებთან ურთიერთობა. მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ინტერნეტპროტოკოლის გამოყენებას IP ტელეფონიის ქსელში, განხილულია ინტერნეტპროტოკოლის მე-4 და მე-6 ვერსიები, ასევე TCP, UDP, RTP და RTCP პროტოკოლები. დაწვრილებითაა მოცემული IP ტელეფონიის ძირითადი პროტოკოლები (H.323, SIP და MGCP), შესაბამისი დამისამართება, პროტოკოლის აგების პრინციპები, IP ქსელის არქიტექტურა და შესაბამისი მაგალითები. სრულყოფილადაა აღწერილი მომსახურების ხარისხი IP ტელეფონიის ქსელებში, ტრაფიკის ინტეგრალურ-დიფერენცირებული მომსახურება, ინფორმაციული უსაფრთხოება IP სატელეფონო ქსელებში, IP ტელეფონიის მობილურობა, მისი სცენარი, IP ტელეფონიის მომხმარებელთა ბილინგისა და მენეჯმენტის სისტემა, IP ტელეფონიის დანერგვის მაგალითი და ოფისების დაკავშირება ინტერნეტქსელის საშუალებით.
გამოცემა განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის სპეციალობის სტუდენტებისათვის საბაზო განათლების დამამთავრებელ კურსზე. იგი სასარგებლო იქნება ტელეკომუნიკაციისა და სხვა მონათესავე სპეციალობის სტუდენტებისთვისაც, ვისი ინტერესის სფეროც ეხება IP ტელეფონიასა და კომპიუტერულ ქსელებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები