ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე

საინჟინრო გრაფიკა

სამუშაო რვეული
I ნაწილი

image-1

უაკ 62:69.057.16

ISBN 978-9941-28-460-1 (ყველა ნაწილი) (PDF), 978-9941-28-461-8 (პირველი ნაწილი) (PDF)

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოს ძირითადი პედაგოგიური კონცეფცია დამუშავებული და აპრობირებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტში. რვეულში შეტანილი ამოცანები დაყოფილია თხუთმეტი პრაქტიკული მეცადინეობის გათვალისწინებით და შეესაბამება მოქმედ სილაბუსს. ამოცანების პირობები მოცემულია როგორც გრაფიკული გამოსახულებების, ისე ტექსტური ინფორმაციის საშუალებით.

სამუშაო რვეული საინჟინრო გრაფიკაში განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები