გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, ლ. პეტრიაშვილი, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიები
ტექსტური რედაქტორი
Ms Word – 2007

image

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-14-991-7

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

მეთოდური მითითებები განკუთვნილია Ms Office  საოფისე პაკეტში შემავალი  Ms Word-ის (Word-2007) ვერსიის ტექსტური რედაქტორით სამუშაოს შესრულების შესასწავლად. მასში განხილულია ტექსტური დოკუმენტების შექმნის, რედაქტირების, გაფორმების და ბეჭდვის საკითხები.
წიგნი უპირველესად განკუთვნილია მართვის ავტომატიზებული სისტემების სპეციალობის სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება  შეუძლია MS Word-ის შესწავლით დაინტერესებულ მომხმარებელთა ფართო წრეს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები