ნ. ცანავა

მენეჯმენტი და წარმოების
ოპტიმიზაცია

image-1

უაკ 638.24

ISBN 978-9941-20-803-4

161 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში თანამიმდევრულადაა გადმოცემული სასწავლო მასალა წარმოების (კორპორაციის) მართვის შესახებ, კერძოდ, მისი ძირითადი კანონზომიერებები, კანონები და პრინციპები, მართვის პროცესის ოპტიმიზაცია. იგი ასევე მოიცავს ოპერაციული მენეჯმენტის ფინანსურ საკითხებს და შედარებით გამარტივებული სქემით წარმოგვიდგენს ფირმის ფინანსური ანალიზის თანამედროვე ფორმებსა და მეთოდებს: ბალანსს, მოგება-ზარალის ანგარიშს, ანგარიშს ფინანსური რესურსების წყაროებისა და მისი გამოყენების შესახებ, ფულის დროებით ღირებულებებს, უზარალობის ანალიზს და სხვ., რათა ისინი უფრო ადვილად აღსაქმელი გახდეს სტუდენტებისა და მკითხველთა ფართო წრისათვის.
წიგნში გადმომოცემულია, აგრეთვე ეკონომიკური უსაფრთხოების კრიტერიუმები და ანტიკრიზისული მართვის თანამედროვე მეთოდები, როგორც მთლიანად ქვეყნის, ისე ცალკეული დარგებისა და საწარმოების მასშტაბით. მკითხველებს აგრეთვე ვთავაზობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მართვისა და დაგეგმვის სრულყოფის ისეთ აქტუალურ მიმართულებებს, როგორიცაა კომპლექსური გეგმა-პროგრამის შემუშავება და კლასტერები. გადმოცემულია, ასევე, შრომის მართვის აქტუალური პრობლემები ქვეყნის ეკონომიკაში.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებული ყველა მკითხველისათვის.